Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
18.03.2020
Marit Vasshus

Kapasitet og behandlings - omfang forsøkes opprettholdt

Rogaland A-senter forsøker å holde oppe kapasiteten og behandlingsomfanget for vår pasientgruppe. Spesielt gjelder dette polikliniske pasienter.
Helsedirektoratet har bedt om at vi er spesielt oppmerksomme på de av pasientene våre som er mest sårbare nå. Disse blir fulgt opp i samarbeid med kommunene.

Poliklinisk skype- konsultasjoner
Poliklinikken har gått over til telefon- og Skype-konsultasjoner. Døgnavdelingene planlegger egen seksjon for pasienter med luftveissymptomer for å hindre epidemi internt ved institusjonen.

Redusert tilgang på illegale rusmidler
Ellers tyder mye på at tilgangen på illegale rusmidler er redusert, både på grunn av reiserestriksjoner og pga av korona-angst i omsetningskjeden.

Alkoholavhengige
Alkoholavhengige med svært høyt forbruk bør ikke bråstoppe med alkohol, men redusere forbruket over flere dager. Dette på grunn av faren for kramper og forvirringstilstander, som kan være potensielt farlige. Dersom alkoholavhengige får kraftige abstinessymptomer er det viktig at de kontakter helsevesenet.
coronavirus lilla farger