Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
22.01.2011
Marit Vasshus

IRIS rapport om Arbeidsliv og rus nettverk

Nettverket for virksomheter som jobber med arbeidsliv og rus, bidrar til å fornye og vedlikeholde kompetanse på rus for deltakerne. Rapporten konkluderer med at bedriftene får inspirasjon og motivasjon til å utøve sin ruspolitikk og gjør den enkelte tryggere i rollen i bedriften. Nettverket er etablert av Kompetansesenter rus ved Rogaland A-senter.
Nettverkssamlingene er arrangert siden 2005 for kunnskapsformidling og erfaringsdeling for å bedre håndtere ansatte med problematisk rusmiddelbruk, og utvikle ruspolicy i bedriftene. Nettverkssamlingene gir faglige nyheter for de fleste, muligheter for diskusjoner og kontakt med andre bedrifter. Disse kontaktene oppleves som en ressurs i rusarbeidet. Flere bedrifter som deltar i nettverket har egen Bedriftshelsetjeneste eller ordning med god kompetanse på HMS. De opplever likevel at samlingene utfyller kompetanse og setter rbeid mrd russptørsmål på dagsorden.

Bedre praksis
Evalueringen har foregått ved intervjuer av representanter fra et utvalg blant både industribedrifter, kommunale, fylkeskommunale og statlige bedrifter. Utvalget er skjevt fordi de fleste bedriftene i dette utvalget har over 100 ansatte, mens nær to prosent av bedrifter i Rogaland har over 100 ansatte.

Ifølge IRIS - rapporten mener representantene for bedriftene at deres praksis knyttet til rus og arbeid er forbedret som følge av nettverkssamlingene. Dette gjelder både egen ruspolicy, styrke forebygging og forbedre rutiner. Mange bedrifter har egne AKAN-utvalg og følger egne prosedyrer, men tilbudet er et supplement til dette arbeidet.

Rus i arbeidslivet
En undersøkelse om rusmiddelbruk blant ansatte konkluderer med at 3,7 prosent av kvinner hadde drukket over 13 alkoholenheter og 6,2 prosent av menn i utvalget hadde drukket over 20 enheter siste to uker (Nesvåg og Lie, 2004). 30 prosent av forbruket siste to uker var arbeidsrelatert. Arbeidsrelatert forbruk var høyere enn annet forbruk. Forbruket henger i stor grad sammen med antall timer en arbeider utenfor fast arbeidsplass, og antall døgn på arbeidsreiser utenlands.

Få i risikosonen
Bedriftene har få aktuelle ansatte i risikosonen, og har liten erfaring med å henvise til behandling. Likevel mener bedriftene det er viktig med gode prosedyrer på dette området og mener de blir mer kompetente til å gjennomføre samtaler med ansatte selv om dette er et utfordrende område.  Bedriftene er oppmerksomme på nytten av å komme inn tidlig når det er bekymring for rusproblemer. Samtidig er tidlig oppdagelse også en av utfordringene og man ønsker metoder for å kunne forbedre innsatsen.

Ledere etterlyses
Nettverskdeltakerne ønsker flere ledere på samlingene. Ifølge IRIS - rappporten  kan det være mer realistisk å ta dette tema opp på samlingene hvor man kan formidle erfaringer videre til ledelsen og på denne måten invitere til å ansvarliggjøre ledelsen.
alor-haugesund-140509-plenu