Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.05.2009
MV

I forkant av rusproblemer i arbeidslivet

- Vi forankrer og implementerer rusforebygging på arbeidsplassen på ledernivå, sier Anne Brit Motland, HMS rådgiver ved Stavanger Universitetssykehus. Hun snakket til 35 deltakere på et nettverksmøte i Haugesund 14. mai, der man hadde oppmerksomhet på hvordan man kan gi tidlig hjelp til ansatte med rusproblemer. Arrangør var Kompetansesenter rus Stavanger ved Rogaland A-senters Arbeidsliv og rusgruppe.
Motland viser til at Universitetssykehuset har forankret rusforebyggende arbeid ved å ha en divisjonsdirektør og leder fra personalavdeling i AKAN utvalget. Dessuten deltar alle ledere i obligatoriske to dagers kurs med tema rus og arbeidsliv. Over 320 ledere, samt verneombud og tilltsvalgte har deltatt i oppplæring. Hver leder skal selv sette rusforebyggende arbeid på dagsorden, og kan få støtte fra AKAN kontakter. Dermed blir ikke arbeidet bare opp til den enkelte leder, men er forankret i systemet, og sikrer at tema tas opp som en fast del av opplæringen i HMS arbeidet.

Nye verktøy for å kartlegge rusbruk
Motland snakket om to verktøy som kan være gode for å kartlegge bruk av rusmidler, et heter "Balanse" og er et individuelt digitalt vertøy. Det andre heter "Av og til" og er et internaktivt digitalt gruppeverktøy. Dette har som mål å lede en gruppe gjennom kartlegging og vurdering av egen ruskultur på arbeidsplassen. Hensikten er at man øker bevisstheten og etablerer en effektiv rusmiddelpolitikk på arbeidsplassen.

Kjøreregler for alkoholbruk
Helse Stavanger har innarbeidet  HMS rutiner der det sies noe om reaksjonsgrunnlag for advarsler som gjelder misbruk av alkohol eller rusmidler. I tillegg har man klare regler for rusmiddelbruk:

- Det er ikke anledning til å nyte alkohol på foretaksområdet
- Under kurs, konferanser og seminarer, forventes at ansatte representerer Helse Stavanger positivt 
- Helse Stavanger ønsker å tydeliggjøre at alkoholbruk ved sosiale arrangementer brukes på et nivå som gjør at alle trives i kollegafellesskapet
- Vinutlodning tillates ikke
- Arbeidsgiver betaler ikke alkohol til egne ansatte
- Arbeidsgiver gir ikke alkohol som gaver til ansatte eller samarbeidspartnere

alor-haugesund-140509-plenu