Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.02.2014
Marit Vasshus

Hvordan påvirker hasj hjernens utvikling?

-Hjernen hos mennesket er ikke ferdig utviklet i ung voksen alder og er sårbar for påvirkning av cannabis før dette. Det er to kritiske perioder i følge nyere hjerneforskning. Det er i fosterutviklingen og i tenårene. Tidlig hasjbruk er kritisk og kan gi varig skade, sier psykologspesialist Anders Hellman ved Kompetansesenter rus, Stavanger, Rogaland A-senter. Han foreleste på Arbeidsliv og rusnettverket, alor i Haugesund på torsdag for en uke siden.
Arbeidsliv og rus nettverket- alor, er et nettverk for ansatte i arbedislivet som jobber med rusrelaterte problemer. Hensikten med nettverket er å dele erfaringer og øke kompetansen. Hele 40 deltakere fra mange ulike arbeidssteder i privat og offentlige vikrsomheter møttes i Haugesund til temaet ”Rusmidler og rusmiddeltesting” . Illegale rusmidler og medikamentmisbruk - en utfordring for arbeidsplassen?

Utbredelse
I Europa er debutalder på hasj ca 17 år. - Det er en utfordring å oppdage hasjbruk tidlig for å gi rask hjelp, sier Hellmann. I EU er det 4-10% som bruker hasj regelmessig. Det er 1- 6% som bruker ofte, og 0,2 - 3% som er avhengige (dependent).

Hvordan virker hasj?
Hasjbruk kan gi angst, depresjon, noen få blir psykotiske. Hasj virker sløvende og er en port til annet misbruk. Den har effekt på immunsystemet og kan gi fødselskomplikasjoner for gravide(problemer med igangsetting av fødsel).

Hasjbruk har stor effekt på tekning, opptil tre uker etter bruk. Man får en økt toleranse ved regelmessig bruk, dvs at man må ha høyrere dose for å oppnå samme effekt.

Noen mennesker som er disponerte for det, kan utvikle psykose. Angsten kan økes, man kan bli demotivert og passiv ved kronisk bruk.

Påvirkning på barnet i magen
Barn som har vært utsatt for en mors hasjbruk i svangerskapet får lavere fødselsvekt. Barna får problemer med tenkning og redusert skole - og arbeidsprestasjoner. Disse barna får også redusert sosial tilpassning.

Kaprer hjernen
Hasj kaprer hjernens belønnsingssystem, det virker så bra, at man ønsker mer. Hasjrusen virker sterkt på hva man tror man kan få til. Dømmekraft (judgement) og lyst påvirkes av rusbruken. Dopamin befinner seg i hver hjernecelle og dopamin påvirker hjernens lyst og signaliserer til andre hjerneceller i et nettverk.

Konsekvensene er at det blir feil med bedømning og tekning, hukommelsen påvirkes og  følelseshjernen påvirkes.

Cannabis og hjernens utvikling
I kritiske faser der hjerne utvikles, kan cannabisbruk gi varige effekter:
- i fosterfasen
- i ungdomstiden

Barna som ble utsatt for mors hasjrøying i svangerskapet, får forsinket språk, svekket hukommelse og svekket oppmerksomhetsevne. Cannabis påvirket stillaset som organiseringen av hjernen er bygget på. I ungdomtiden skjer det en ombygging av hjernens system. Dømmekraft( judgement i prefontal cortex) gir økt effektivitet ved normalfunksjon. Belønningssystemet / reward system) er likt, men gir ubalanse ift evne til å planlegge. Det gir økt impulsivitet og økt risikotaking.

Ombygging i hjernen
Fra 22- 25 års alder er ombyggingen av hjernes nettverk og struktur ferdig, og gir redusert risikotaking. Det kan forekomme subjektive effekter, der følelseshjernens volum ”skrus opp”, og tekningen tar en pause og svekkes.

Akutt rusing påvirker evnen til å lagre og ta inn informasjon, rus påvirker også oppmerksomheten i inntil 4 timer. Bruker kan venne seg til effekten av hasjbruk.

Konsekvenser av hasjbruk kan være angst, panikk, nedstemthet, svekket kognitiv funksjon, psykomotorisk svekket, og dette gjør bilkjøring farlig.

Hasjen er dessuten ikke vannoppløselig som alkohol og lagres i fettvevet, og det tar derfor seks uker å kvitte seg med dette lageret. Ved ukentlig påfyll av hasj, er man ruset hele tiden. Å bruke hasj en til to ganger hver 14 dag, gir effekt på tekning/ kognitiv funksjon og oppmerksomhet.

Hasjbruk svekker evne til å vurdere egen situasjon, følelser og kognitive problemer. De som bruker hasj for å få ro, blir mer påvirket av å kutte ut enn andre. De blir også redde for abstinens.

Svekket reaksjonsevne og oppmerksomhet
Konsekvenser av hasjbruk er:
 • vekket reaksjonevne
 • svekket kognitiv funksjon/ dømmekraft
 • svekket oppmerksomhet
 • kan ikke håndtere kompleks informasjon
 • svekket planleggingsevne
 • svekket evne til å fortolke andres motiv og meninger
 • svekket evne til selvobservasjon
 • følelsesmessig overfladisk
 • vansker med å ta inn ny informasjon
 • svekket språklig evne
 • svekket evne til å sortere ting
 • svekket helhetsminne ift å ta inn informasjon
 • svekket kortidshukommelse ( lese bøker, samtaler
 • forsinket psykologisk modning

Ønsker du kontakt med Nettverket for arbeidsliv og rus, alor, er kontaktperson: Ingunn Svendsen, ingunn.svendsen@ras.rl.no.

2014--alor-haugesund-oveleg

Avdelingsoverlege Finn Johansen ved Rogaland A-senter snakket om medikamentmisbruk en risiko for arbeidslivet?

2014--alor-haugesund-hgs-ko

Rusmiddeltesting og Helsepersonelloven var tema for rådgiverne Ofrid Kallevik og Helge Sverre Sørlie, fra Haugesund kommune og Åsa Sjøgren, KoRus Stavanger
2014--alor-haugesundanders-