Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
25.02.2015
Marit Vasshus

Hvordan oppdage og diagnostisere barn født med alkoholskader?

Hvordan kan fagfolk i sykehus og helsetjeneste oppdage, diagnostisere og håndtere barn født med russkader og bistå barnets familie?
Dette har vært tema for tre dagskurs i regi av Korus Stavanger i samarbeid med Haugesund sjukehus og Stavanger Universitetssykehus.
 
Nyere forskning om alkoholens virkning på fosteret
Kurset 11.februar ved Haugesund sjukehus hadde som formål å gi innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på alkoholens virkning på fosteret. Videre ble skadevirkninger og praktiske konsekvenser/utfordringer for barnet og familien i hverdagen  belyst.
 
Foredragsholderne: Gro CC Løhaugen, spesialist i klinisk psykologi og nevropsykolog og Jon Skranes, barnelege og professor hadde det faglige ansvar for de tre fagdagene. Jon Skranes, barnelege og professor snakket om Hvordan kan rus skade fosteret, hva er FASD, tverrfaglig utredning?  Skranes snakket også om kognitive og atferdsmessige vansker hos barnet.
 
Hvordan hjelpe det russkadde barnet?
Gro Løhaugen, spesialist i klinisk psykologi og nevropsykolog foreleste om Hvordan hjelpe det russkadde barn – tverrfaglige tiltak.  I tillegg holdt overlege Sissel Øritsland, BUP Haugesund innlegg om Tiltak i egen region overfor barn med disse type skader og vansker.
 
Hvem skal oppdage barnet?
Målgrupper for kurset ved Haugesund sjukehus var fagpersoner på føde/barselklinikk og barneavdeling, BUP, VOP, TSB, fastleger, helsesøstre, jordmødre, PPT, barnevern som møter barn og familier som har utfordringer i forhold til denne problematikken, inkludert familier som har omsorg for barn med rusrelatert skade.
 
Blant landets fremste spesialister på fagområdet
Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og har en phd omkring for tidlig fødte barn. Hun er leder ved Habiliteringstjenesten for barn og ungdom (HABU), Sørlandet sykehus Arendal. Gro CC Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet NTNU, Trondheim. Gro CC Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade. Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus og barneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.
 
Jon Skranes er barnelege og professor ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim hvor han leder forskningsgruppen ”Neurodevelopment and brain imaging” som ser på kliniske konsekvenser av å være født prematurt sammenholdt med avansert bildediagnostikk (MRI) av hjernen. Denne forskningsgruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse med en rekke vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader. Skranes brukes hyppig som foreleser ved nasjonale og internasjonale konferanser. Han har arbeidet med tverrfaglig utredning av barn med mistenkt medfødt alkoholskade ved HABU, Barnesenteret, Sørlandet sykehus i Arendal i mange år, og han er tilknyttet avdelingen som overlege i deltidsstilling. Sammen med resten av det tverrfaglige teamet i Arendal har han utviklet ”HABU Arendals- modellen” for utredning, diagnostisering og oppfølging av barn og unge med medfødt russkade.
 
Leger og psykologer på FAS/ FASD kurs 
12. og 13. februar arrangerte Korus Stavanger to dagers kurs i FAS/ FASD i  samarbeid med Stavanger Universitetssykehus.  Kursdagene var beregnet for leger og psykolger som jobber med diagnostisering av barn ved BUPA og barnerehabiliteringen ved Østerlide og barneavdelingen.
 
Diagnostisering av skadevirkninger av rusbruk i svangerskapet
Kurset er en oppfølging av kurs i desember 2013 og formålet var å gi et innblikk i nyere forskning om rusmidlers virkning på fosterlivet med særlig vekt på diagnostisering og utredning av skadevirkninger. Foredragsholderne tok for seg kartlegging og diagnostisering av barn med rusrelaterte skader. Det ble lagt særlig vekt på utredning av FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder) – alkoholrelaterte skader som innbefatter hele spekteret av skader. Et viktig mål var å gi deltakerne redskaper til også å oppdage og diagnostisere de mindre påfallende skadene så tidlig som mulig.
 
Hva er barnlegens oppgaver?
Overlege/professor Jon Skranes  snakket om Hvordan kan rus skade fosteret, hva er FASD? Hva er barnelegens og fysioterapeutens oppgaver, og om differentialdiagnoser.Spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og phd Gro CC Løhaugen tok for seg Nevropsykologisk utredning, og hvordan hjelpe det russkadde barnet – tverrfaglige bidrag til utredning og tiltak. Løhaugen snakket også om psykiatri og komorbiditet.
 
Kurset var for leger og psykologer ved BUP, barnehabilitering, barneavdelinger, samt pedagoger med mastergrad som samarbeider med leger og psykologer om utredningsoppgaver.
 
Diagnoseverktøy
Målet har vært å gi disse gruppene opplæring i nervopsykologisk utredning av barn med rusrelaterte skader og en innføring i hvordan diagnostiseres FASD? Diagnosesystemet – FASD 4-Digit Diagnostic Code, en innføring før praktisk øvelse. Kurset inkluderte også en workshop med case der diagnosesytemet ble utprøvd.
 
 
skranes ntnu fas
Barnelege og professor Jon Skranes var en av to hovedforelesere på FAS/ FASD- kursene
Skranes%20FASDAnsikt