Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
20.03.2015

Hva er pengespillavhengighet?

Psykolog Håkon Hauge Johnsen, Rogaland A-­‐senters poliklinikk snakker om pengespillavhengighet på Grunnkurs rus i Akdal mandag 23.mars i regi av KoRus Stavanger.
Kan skape psykiske, relasjonelle og økonomiske vansker
Pengespill er en vanlig aktivitet, men for noen skaper pengespill avhengighet og store psykiske, relasjonelle og økonomiske problemer. Få pengespillavhengige søker behandling, og mange av de som søker hjelp dropper ut av behandling underveis, sier ​psykologspesialist Håkon Hauge Johnsen ved Rogaland A-senters poliklinikk.

Hauge Johnsen jobber blant annet med å behandle pengespillavhengige ved Rogaland A-senter. Han har skrevet en oppgave om utprøving av et poliklinisk behandlingstilbud til personer med pengespillavhengighet.

Hva kjennetegner spilleavhengige?
Pengespillavhengige utgjør en heterogen gruppe med varierte og sammensatte hjelpebehov. Hauge har prøvd behandling ut på et avgrenset antall pasienter med hensyn til alder, hvor lenge de hadde hatt pengespilleproblemer, grad av tilleggsproblematikk av psykiske lidelser, relasjonelle og økonomiske problemer.

Hva er pengespill?
Pengespill kan defineres som en aktivitet som involverer et forsøk på å vinne penger ved å satse penger på usikre hendelser. 

Spill og avhengighet
Pengespill og pengespillavhengighet er ikke et nytt fenomen. Historier om veddemål og spilling er beskrevet i litteratur på tvers av kulturer og samfunnslag. Veddemål med høy innsats blir beskrevet både i Bibelen, Norrøn mytologi, gresk mytologi, norske folkeeventyr og annen skjønnlitteratur. Et gammelt norsk ordtak om å spille seg fra gård og grunn vitner om at vedding og spill med høy innsats har hatt alvorlige konsekvenser i lange tider.

Pengespill er en vanlig aktivitet og mellom 70 og 85% av befolkningen i vestlige land spiller årlig om penger (Cowlishaw et al., 2012). For noen blir pengespill et stort problem som kan ha store økonomiske, sosiale og helsemessige konsekvenser. 

Hvilke spill skaper lettest avhengighet?
Pengespillene som lettest skaper avhengighet kjennetegnes av raske og aktiverende spill med hyppige gevinster og mulighet til å spille og satse penger på nytt etter kortest mulig tid (Parke & Griffiths, 2007). Eksempler på slike spill er pengeautomater på internett, casino, poker og ulike former for sportspill som kan spilles mens kamper pågår.

Få søker hjelp for pengespillavhengighet 
Til tross for store personlige konsekvenser søker få av dem som rammes av pengespillavhengighet hjelp for sine problemer. En undersøkelse av Slutske (2006) viser at mellom 7-12% av populasjonen med pengespillavhengighet søkte hjelp hos spesialist eller selvhjelpsgrupper. I tillegg til at pengespillavhengighet er en betydelig belastning for den som spiller, rammes også partnere, foreldre, barn, arbeidsgivere, venner og samfunnet i ulik grad av negative konsekvenser av pengespillavhengigheten.

Hva er pengespillavhengighet?
Pengespillavhengighet har siden 80-tallet vært definert som en diagnose i systemene DSM og ICD.  I ICD-10 beskrives pengespilleavhengighet i kapittelet om vane- og impulsforstyrrelser som en lidelse som består av hyppige, gjentatte episoder med spilling som dominerer pasientens liv slik at sosiale, yrkesmessige, materielle og familiemessige forhold skades.

Fem av ti kriterier 
Navnet på diagnosen er patologisk spillelidenskap (World
Health Organization, 1992). Mesteparten av tilgjengelig forskningslitteratur på pengespilleavhengighet baserer seg imidlertid på DSM-systemets kriterier og utgaven DSMIV-TR (American Psychiatric Association, 2000). Diagnosen ble der kalt patologisk pengespillavhengighet og klassifisert som en impulsforstyrrelse, hvor fem av følgende ti kriterier måtte være tilstede:

Hva betyr avhengighet?
1. Er opptatt av pengespill (dvs. opptatt av tidligere spill, av å planlegge spill, eller av å skaffe penger til å spille for).
2. Har behov for å spille med økte innsatser for å oppnå det ønskede spenningsnivået.
3. Har gjort gjentatte mislykkede forsøk på å kontrollere, redusere eller stoppe
pengespill.
4. Blir rastløs eller irritabel ved forsøk på å redusere eller stoppe pengespill.
5. Spiller for å unnslippe problemer eller for å lindre et senket stemningsleie (f.eks skamfølelse, angst, depresjon eller følelse av hjelpeløshet).
6. Etter å ha tapt penger kommer personen tilbake en annen dag for å vinne tilbake det tapte.
7. Lyver om spilleatferden.
8. Har begått illegale handlinger for å finansiere spillingen.
9. Har satt i fare, eller mistet viktige relasjoner, jobb eller utdannelse på grunn av spilling.
10. Er avhengig av andre for å skaffe penger til å løse en desperat finansiell situasjon på grunn av spilling.

I siste utgave, DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013), er det gjort endringer ved diagnosen. Navnet på diagnosen er endret fra patologisk pengespillavhengighet til pengespillidelse.

Avhengighet 
Terskelen for diagnosekriteriene er senket fra fem til fire. En annen viktig endring er at diagnosen nå klassifiseres i samme kapittel som avhengighetsforstyrrelsene.

Hvorvidt pengespillavhengighet klassifiseres som en vane og impulsforstyrrelse eller en avhengighetslidelse har betydning for hvordan man forholder seg til diagnosen og hvordan den kan behandles. Gitt alle fellestrekkene mellom patologisk spillelidenskap og andre avhengighetslidelser, legger Hauge til grunn en forståelse av patologisk spillelidenskap som en avhengighetslidelse.
Pengespillavhengighet er en innarbeidet benevnelse i fagfeltet i Norge.

Hvor mange er spilleavhengige?
Hvor mange som lider av pengespilleavhengighet varierer med hvilke målemetoder og kartleggingsinstrument som brukes og spillenes tilgjengelighet.
På verdensbasis ligger den antatte forekomsten av pengespilleavhengighet på mellom 0,2-5,3% (Hodgins, Stea & Grant, 2011).

Hvor mange i Norge med moderat risiko
I Norge viser en ny undersøkelse at 0,6% av befolkningen har pengespillproblemer, og 2,4% beskrives med moderat risiko for å utvikle pengespillproblemer.

Dette er en nedgang fra tidligere norske undersøkelser fra 2005, 2007, 2008 og 2010, men høyere enn funn fra norske undersøkelser fra 1997 og 2002 (Pallesen, Hanss, Mentzoni, Molde & Morken, 2014).

Fjernet spilleautomater- færre problemer
Brutto omsetning av pengespill i Norge viser imidlertid en jevn stigning i Norge siden 2007 med økt tilgjengelighet av pengespill på internett. Noe av nedgangen av antall problemspillere kan ses i sammenheng med endringer i tilgjengeligheten av pengespillautomater. Seddelforbudet kom på pengespillautomater i 2006 og i 2007 ble pengespillautomatene fjernet.

En undersøkelse viste i etterkant av dette en klar sammenheng mellom
tilgjengeligheten av pengespill og andelen unge med pengespillproblemer (Hansen, 2012).

Flere menn og ungdom
Videre ser man at flere menn enn kvinner og flere ungdom enn voksne utvikler
pengespillavhengighet. Andre risikofaktorer forbundet med pengespillavhengighet er lav sosioøkonomisk status, skilt eller enslig som sivilstatus og minoritetsbakgrunn (Hodgins et al., 2011).

Gruppen pengespillavhengige er en heterogen gruppe hvor halvparten av gruppen har personlighetsprofiler og psykiske lidelser innenfor normalområdet, mens den andre halvparten av gruppen viser betydelig psykopatologi (Myrseth, 2011).

Gode behandlingsresulatter, men stort frafall
Psykologisk behandling av pengespillavhengighet viser gode resultater både på kort og lang sikt (Pallesen, Mitsem, Kvale, Johnsen & Molde, 2005), men få i pasientpopulasjonen søker behandling, og av de som søker behandling, er frafallet fra behandlingen opp mot 50% (Melville, Casey & Kavanagh, 2007).

Hjelper behandlingen?
Ifølge Hauge har resultatene av utprøvingen av tilbudet til spillavhengige ved Rogaland A-senters poliklinikk gjennomgående vært gode med hensyn til både hvor ofte og for hvor mye det ble spilt, samt bedring av andre psykiske lidelser. Erfaringene gir grunn til forsiktig optimisme med hensyn til at dette behandlingstilbudet kan være til nytte for flere pasienter med pengespillproblematikk, mener Hauge.

Gjøre tilbudet kjent til leger 
Hauge sier det viktig å formidle informasjon om at et behandlingstilbud er
tilgjengelig til henvisende leger og andre, som f.eks hjelpelinjen for spilleavhengige, og dersom pågangen av pasienter blir stor, vil en vurdere å starte et gruppetilbud.

Fleksibelt tilbud
Det kan også tenkes at fleksibiliteten dette polikliniske behandlingstilbudet ved Rogaland A-senter åpner for, gjør at det kan anvendes på andre avhengighetsliknende atferder som dataspillavhengighet og avhengighet til sosiale medier som fagfolk i en poliklinikk innen TSB vil kunne møte på, avslutter psykologspesialist  Håkon Hauge Johnsen, ved Rogaland A-senter.
2014-spillavhengighet-h%c3%a5kon