Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
01.07.2008
Marit Vasshus

Helse - og omsorgsministeren besøker Rogaland A-senter

-Hvordan kan rusfaget og politikken påvirke hverandre gjensidig på en konstruktiv måte, spurte en lydhør Bjarne Håkon Hanssen, etter å ha fått en orientering om Rogaland A-senters satsingsområder for familier med barn, arbeidsliv og rus og sykehussamarbeid.
-Jeg er optimist og ser på rusfeltet  både som en stor utfordring hvor vi vil jobbe hardt fremover, samtidig som jeg registrer at mye positivt har skjedd, understreket ministeren. Han ser at ledelsen i Helseregionene han har besøkt virker som de er opptatt av rusfeltet.

helseminister -styreledere 010708

Barnas sikkerhet ivaretas
Familieterapeut Veslemøy Storstein minnet om at Rogaland A-senter tar på alvor at et rusproblem påvirker hele familien.  Derfor inviteres både barn og foreldre til å motta hjelp. Rusproblemer er fortsatt tabubelagt, og vi jobber systematisk med å indentifisere om det finnes barn i familien og sørge for at barnas sikkerhet ivaretas. Å forebygge senskader hos barna er viktig, derfor er det nødvendig at en ikke venter med å gi barna et tilbud om profesjonell hjelp, sier familieterapeuten.

veslem%c3%b8y -minister 010708
Raskere tilbake til jobb
Rogaland A-senter samarbeider med Helse Stavanger om å få sykehuspasienter med rusproblemer raskere tilbake til jobb. Ifølge psykologspesialist Øystein Enger har vi siden mars har hatt 20 henvisninger blant disse pasientene, deriblant fire kvinner. Rogaland A-senter jobber også med næringsliv og øvrig arbeidsliv med rådgivning og alkoholkultur. Hva er akseptabel bruk og hva er uakseptabel bruk? Lederne i bedriftene har en viktig utfordring her, ifølge Enger. Helse - og omsorgsministeren lurte på om vi siste årene har gått motsatt vei av hva vi ønsker? noe Enger svarte ja til.

Rus og sykehus
- Hva slags rolle skal sykehusene ha i forhold til rusbehandling? spurte forsker Sverre Nesvåg, ved kompetansesenteret for rus i Hesle Vest. - Vi må samarbeide mer offensivt om sykehuspasienter med store rusproblemer. Alkoholbruk som helserisiko må fokuseres, ved at man raskt identifiserer og behandler dette, mener Nesvåg. Rogaland A-senter har kompetanse som idag nyttiggjøres på Stavanger Universitetssykehus. Helserådgivning til sykehuspasienter vil styrke behandlingensforløpet, mener Nesvåg. Helse - og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansssen spurte om hvordan sykehuspasienter tar imot spørsmål om rusbruk.Danske sykehus har en fast rutine ved helseundersøkelser ved å spørre alle om alkoholvaner, på samme måte som de spør om røykevaner. Dermed reagerer ikke pasientene på dette, sa Nesvåg. Hvordan kan man utnytte kompetansen i rusvernet også innen sykehustjenestene? Et lokalsykehus for rusbehandling vil kunne gi effektiv utnyttelse av rusfaglig behandlingskompetanse, sa forskeren til en årvåken Bjarne Håkon Hanssen.

helof nilsen 010708

Direktør Herlof Nilssen i Helse Vest i god dialog med direktør Kjersti Egenberg, Rogaland A-senter.
 
dialog med helseministeren 010708