Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
16.06.2009
MV

Haugesundspolitikere inviterer fagfolk og brukere til ruspolitisk plan

Politikere fra formannskapet i Haugesund inviterte 16.juni fagfolk til en dag med innspill til tiltak i ruspolitisk plan, som skal behandles i september. Fra før har politikerne gjort noe helt unikt, nemlig å intervjue brukere enkeltvis for å få eksakt kunnskap om deres behov og forslag til satsinger. Denne ekte interessen for å få frem "grasrotas" synspunkter er helt spesiell og vekker entusiasme hos deltakerne. De stemmer på hvilke tiltak de foreslår skal prioriteres for å bedre tilbudet til mennesker med rusproblemer. Ragnhild Bjerkvik fra Ap i formannskapet inviterte og ledet dagen, mens Kompetansesenter rus Stavanger ved Egil Sandgren ledet prosessen.
- Intervjuene med ulike aktører i ressursgruppen har vært lærerikt, spennende og gir et nytt perspektiv, sier Haugeundspolitiker Ragnhild Bjerkvik. Hun leder arbeidet med planen. Hva må bedres når mennesker som har rusproblemer trenger behandling og rehabilitering? Målet med dialogene 16.juni var å bli enige om forslag til fem prioriterte tiltak i planen, som skal sendes på høring og behandles politisk i høst. Gruppene med fagfolk valgte selv fordypningstema, og endte opp med konkrete forslag til politikerne.

ruspolitisk-plan-haugsund-1

Ungdom med begynnende rusproblemer
Hver enkelt deltaker fikk anledning til å fremme sin fanesak, som deretter ble diskutert i grupper. Hver gruppe endte opp med en anbefaling til politikerne. Foreslåtte tiltak ble stemt over, slik at man fikk en "streng" prioritert liste av tiltak for mennesker med rusproblemer. Deltakerne ga flest stemmer til et bedre tilbud for ungdom i alderen 15- 23 år, som trenger hjelp med rusproblemer, og som ofte faller utenfor alle tilbud fordi de ikke er syke nok. Ungdommene har gjerne foreldre som sitter helt alene med problemene. For å få bedre kontakt kan både ungdom og foreldre ha behov for å møtes på andre arenaer enn et kontor. Derfor ønsker fagfolkene et mer fleksibelt tilbud, der folk strekker seg litt lenger for å finne gode løsninger i samarbeid med ungdom og foreldre. Botilbud med miljøarbeider og aktivitetshus for unge og voksne med rusproblemer, var også blant forslagene om hva som trengs for disse borgerne.

ruspol-haugsund-ungdom
Bedre koordinerte tilbud
Fagfolkene ble også enige om å foreslå som nest viktigst prioritering; bedre koordinering av hjelpetilbud. Den enkelte bruker trenger også å vite hvem gjør hva? Samtidig trengs god koordinering på rådmannsnivå. I tillegg mangler ofte god informasjon til brukere og deres pårørende om hva slags tilbud som finnes. Derfor mener fagfolkene at enkle brosjyrer kan deles ut, sammen med nettbasert informasjon. Fagfolk mangler også selv oversikt over jungelen av tilbud, og trenger også en nettbasert "informasjonsbank". Blant deltakerne var politikere i formannskapet, politi, representanter for fengsel og kriminalomsorg, psykiatrisk ungdomsteam, NAV, psykisk helsetjeneste, organisasjon for pårørende og brukere, miljøarbeidertjeneste, lavteskeltilbud, hjemmetjenester og Helse Fonna.

Politikernes arbeid med Rusmiddelpolitisk plan gjøres denne gangen todelt, først har man debattert skjenketider, og så tar man seg ekstra grundig tid for å se på hva som er beste tilbud for behandling og rehabilitering for ungdom og voksne med begynnende rusproblemer, sier en engasjert Ragnhild Bjerkvik, AP fra formannskapet i Haugesund.

ruspol-plan-haug-votering

 
ruspolitisk-plan-haugesund-