Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.03.2009
MV

Hard drikking øker, mindre narkotika blant europeiske 15-16 åringer

Hard drikking i enkeltepisoder har økt med ni prosent blant europeiske 15-16 åringer i en periode på 15 år. Illegale stoffer viser litt nedgang for 2007 sammenlignet med 2004. Trenden er færre røykere blant europeiske ungdommer.
Dette er blant hovedkonklusjonene i 2007 - utgaven av den europeiske skoleundersøkelsen som European School Survey Projeckt on Alcohol and Other Drugs ( ESPAD) står bak.

100 000 elever i 35 land
ESPAD -undersøkelsen har vært gjennomført blant 15-16 åringer hvert fjerde år siden 1995. Den første studien ble gjennomført i 26 land, mens over 100 000 elever i 35 land i hele Europa deltok i 2007. Undersøkelsen baseres på spørreskjema som omfatter bruk av alkohol, røyking, illegale stoffer, legemidler og andre stoffer. Undersøkelsen koordineres av CAN - Centralforbudnet for alkohol - og narkotikaopplysning i Sverige, som samarbeider med Pompidogruppen og forskere over hele Europa. SIRUS er ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen.


Episoder med hard drikking
Undersøkelsen viser ingen endring i bruk av alkohol siste 12 måneder og siste 30 dager blant europeisk ungdom. Samlet mengde alkohol som ble drukket ved siste anledning var vanligvis lav i land hvor ungdom drikker ofte, og stor i land hvor elevene drikkes sjelden, som blant annet i Norden.

Episoder med hard drikking har imidlertid økt med 9 % i perioden 1995- 2007. I hovedsak skyldes dette at det er blitt vanligere blant jenter i mange land. 43 % av skoleelevene rapporterte i snitt om hard episodisk drikking i løpet av siste 30 dager; 39% av jentene og 47 % av guttene. I noen land oppga flere jenter enn gutter dette, og det mest slående eksempelet er Norge, hvor 42 % av jentene, og 35 % av guttene rapporterte om har episodisk drikking i løpet av siste 30 dager.

Færre bruker illegale rusmidler
I Norge rapporterte bare ca 6% at de noen gang hadde brukt illegale rusmidler. I Norge har bare 1-2 % har prøvd cannabis siste 30 dager. Tallene er lavere i nordiske land og i Øst-Europa enn i Vest- Europa. Det er store variasjoner i rapportert bruk av illegale rusmidler mellom landene. 23% gutter og 17 % jenter oppga i 2007 at de minst en gang hadde prøvd illegale rusmidler.

Færre røyker
To prosent av alle skoleelever oppgir å ha røykt minst en pakke sigaretter daglig siste måneden. 29 % oppgir å ha røykt siste måned, og 58 % skolelever som deltok i 2007 undersøkelsen, oppgir å ha prøvd å røyke minst en gang. Norge er blant landene som har lavest forekomst av sigarettbruk siste 30 dager.