Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
17.11.2014
Marit Vasshus

Har brukerne som medforskere betydning for forskningsresulatene?

- Medforskning handler om dokumentasjon. Forskning er ikke eneste form for dokumentasjon, påpeker Dagfinn Bjørgen, leder for Mental helse Norge til deltakerne på Schizofrenidagene 2014 i Stavanger. Han er opptatt av brukere som medforskere.
- Alt starter med tro, så får man dokumentasjon etter hvert, hevder Bjørgen.

Han vil gi brukerne et ansikt, som pådriver for åpenhet om psykisk lidelse. Bjørgen har bidratt med dokumentasjon på brukerperspektivet gjennom ”Bruker Spør Bruker” – evaluering fra 1996. Bjørgen har sammen med H. Westerlund har utviklet metoden.  Kunnskapsperspektiv i dag bør ha utgangspunkt i medforskning. God kvalitet og trygge tjenester er et felles mål for tjenester mennesker som behøver deres hjelp.

Bedre kvalitet når brukere er medforskere
- Vi får en kvalitetsforbedring av forskning ved å involvere brukerne i medforskning, understreker Bjørgen. Dette gjøres ved at brukere blir spurt og bidrar til forskningshypotesen eller problemstilling, til det å intervjue.  brukereerfaring bidrar også med å utforme analyse og brukere bidrar med spørsmål til utforming og design.

Brukerinvolvering startet i England på 1990- tallet, med forskning på brukernes premisser. Fra 2002 dokumenterte har man konsentrert seg mot å finne faktorer som bidrar til god brukerinnvolvering.

Resultatet av brukerinnflytelse er: bedre kildeinformasjon, nye tilbud, krisetilbud, sykehus endres eller nedlegges, endrede holdninger til pasientene, men gir saktere beslutningsprosesser. Internasjonalt eksempel er at informasjon om effekt av sideeffekten av ECT- behandling ble endret på grunn av forskning basert på brukernes hypoteser og gjennomført av de med brukererfaring selv.

Nytten av brukermedvikning i forskning
Brukermedvirkning i forskning har ført til økt svarposent i undersøkelser, endret forskningsdesign, empowermentprosesser, bedre relevans, svake stemmer blir hørt (Ross 2005, Husom Løken 2010). Brukernes subjektive ståsted, opplevelsen av fenomenet, bidrar til større forståelse av hvordan sykdom oppleves. Det er utarbeidet et ressurshefte om samarbeid mellom forskning og brukermiljø.

Norske eksempler på medforskning er ”Rom Agder”, Sagatun brukersenter m/ Høyskolen Hedmark, videreutdanning i samarbeid med Psykisk helse, Høgskolen Buskerud. Moodnet, bipolarstudien på bipolare lidelser har undersøkt  hva bidrar til recovery? Tolv medforskere har bidratt til denne studien.

Bruker Spør Bruker ACT ved A-hus erfaringene med brukerinvolvering i kvantitativ forskning.

Man inkluderer flere recovey spørsmål og brukerens mål, personlig vekst, mer kunnskap om opplevelsen. Femti prosjekter inkluderer 2000 informanter. Dette inkluderer brukerstyrt evaluering, datainnsamling og analyse. Det heter dessuten at hvis man ikke har publisert det, har man ikke sagt det, derfor har Bjørgen publisert en artikkel i Legetidsskriftet om tematikken.

Man har gjennomført en metastudie av kvalitet i tjenesten. Hvordan skal man forholde seg til data? Hvordan skal man bruke data? Hvordan se sammenhenger i materialet? Det trengs øremerkede midler og det trengs medisinfrie alternativ i behandling. Det trengs flere brukerstyrte senger og oppsøkende team. Kommunene må ha større ansvar for tiltak, påpeker Bjørgen.

Hva er god kunnskap? Hvordan produserer vi kunnskap i dag? spør Bjørgen. Vi må utfordre faget i forhold til hvordan fenomene forstås og hvordan brukernes kunnskap kan bidra til utvikling av tjenesten,  avslutter leder for Mental Helse Dagfinn Bjørgen.