Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
18.11.2010
Marit Vasshus

Gruppeterapi med stort fremmøte

- Jeg er imponert over at deltakerne i terapigruppen er så stabile og har møtt opp til terapi ukentlig i over to år. Gruppeterapeuten har bidratt til å opprettholde fremmøtefrekvensen over lang tid, sier avdelingsleder Benthe Hedland på poliklinikken ved Rogaland A-senter. Vårt mål med å gi differensierte og skreddersydde behandlingstilbud til kvinner og menn med rusrelaterte problemer ser ut til å har god effekt.
80 prosent fremmøte
Denne terapien gir mulighet for at deltakerne kan utvikle nye måter å forholde seg til andre medmennesker på, sier gruppeterapeut Göran Hellstrand. Han har drevet en gruppe for åtte kvinner og menn ukentlig i 26 måneder, med høyt fremmøte.

-Denne formen for terapi gir deltakerne opplevelse av tilknytning og tilhørighet og virker som en trygg base - et godt rom å være i. Og denne behandlingsformen gir opplevelse av alminneliggjøring, ikke sykeliggjøring, understreker gruppeterapeut Göran Hellstrand.

Oppstart for denne gruppen ble satt til 2008 og etter vurderingsintervjuer startet gruppen med seks pasienter. I perioden september 2008 til november 2010 er 100 sesjoner gjennomført. I alt har 15 pasienter, ni kvinner og seks menn, vært innom gruppen med gjennomsnitt fremmøte på 78 prosent.

Tilknytning og sosial angst
De fleste av deltakerne har gått i individuell behandling forut for gruppeterapien. På et visst stadium av en persons terapiløp, kan denne formen være nyttig, sier gruppeterapeuten. Personer som strever med rusavhengighet kan erfare passivitet, tilknytningsvansker, sosial angst, unnvikelse og aggresivitet. Alt dette speiles gjennom erfaringer i gruppen, ikke bare for terapeuten.

Deltakerne har ingen sosiale forbindelser eller forpliktelser overfor hverandre. De møtes i et fritt rom hvor tanker, erfaringer, smerte og angst, opplevelser, forståelse og håp kan deles, uten at det trenger å få konsekvenser i dagliglivet. Alle i gruppen deltar i den enkeltes og i gruppens problemer og emosjonelle spenninger og deres løsninger.

Gruppeterapien har kun som formål å samtale, og prosessen beveger seg fra mindre omtalt og privat til mer nyansert og felles forståelig språk som gjør det mulig å synliggjøre affekter og konflikter. I innsiktsfull terapi hvor det forutsettes høyt tillitsnivå og fortrolighet mellom terapeut og gruppe, gjelder det å balansere tillit og frustrasjon.

”Attachment in action”
Hva er det med dette behandlingsrommet som gjør at deltakerne klarer å møte opp gang på gang i uker, måneder og til og med år?

 I gruppeterapien erfarer deltakerne samspillet seg i mellom her og nå; anerkjennelse, gjenkjennelse, bekreftelse og konflikt. - Det er "ego - training in action" og "attachment training in action", sier Hellstrand.

Tilknytningstrening
I gruppeterapien får deltakerne tilknytningstrening i øyeblikket, det skjer der og da. Den som unnviker trekkes inn i her og nå situasjonen, og får ikke flykte, sier gruppeterapeut Hellstrand. Det som skjer i rommet her og nå, er veldig vesentlig. Rollen som gruppeleder er som en dirigent, en som skal ha blikket på gruppen som helhet, og samtidig et blikk for den enkelte.

Terapeuten vet når det begynner å "brenne" for den enkelte, fordi han kjenner den enkeltes historie. Terapeuten må registrere hvilke tema som meldes i gruppen, og intervenere ved å presentere tematikk som handler om emosjoner og relasjoner.

"Blinde flekker"
- Vi har alle blinde flekker; alle ser meg, på noen punkt viker jeg mer unna, vil flykte, deltakerne har drømmer og savn, og de andre i gruppa observerer disse "blinde flekkene". Dette kan bli påpekt, og noen vil benekte.

Når man ikke kjenner hverandre, slipper man å forholde seg til deltakerne utenfor dette behandlingsrommet. Den enkelte kan spille ut svake eller skremmende sider, som man ikke vil vise andre. Dette gir mer trygghet for den enkelte.

Deltakerne har kontrakt på at de ikke skal ha kontakt utenfor terapirommet, de skal ikke engang kjøre til terapibehandlingen sammen. Det bidrar til å opprettholde anonymitet, og diskresjon og styrker den enkeltes trygghet over tid.

Gruppedeltakelsen
Fire medlemmer fortsetter i gruppa etter to år med gruppetarapi, tre sluttet før sommeren med en god avslutning, en ny begynner. Gruppa består nå av fem deltakere, det er plass til tre til. De som går i gruppen må ha et avklart forhold til rusmidler, og at aktiv rusbruk er et passert stadium. Men fare for å begynne igjen, kan være en problemstilling.

Ingen ”quick – fix”
Å forandre væremåte er ingen raskt endring, sier Hellstrand. Grunnen til at folk går i gruppeterapi i 3-5 år, er at strukturer for nære samspill begynner tidlig i livet. Hvis disse er forstyrret, tar det lang tid å bygge tillit til andre. Personlighetsforstyrrelser er langsomme prosesser og psykoterapi i grupper er god behandling, fordi dette tar så lang tid, sier Göran Hellstrand.

Hvordan klarer terapeuten å gi oppmerksomhet til hele åtte personer, uten at noe føler seg oversett, for lite sett eller ignorert? - Det kan være komplekst å snakke med åtte deltakere i terapi samtidig, erkjenner Hellstrand. Du må ha både et fugleperspektiv og den enkelte i sikte, så må du lytte med hjertet.

Hvorfor virker gruppeterapi?
Klein 2008 beskriver hvorfor gruppeterapi er virksomt:
- pasienter opplever å kjenne igjen følelser, tanker og problemer
- deltakerne får næring til egen selvfølelse av å hjelpe andre i gruppa
- deltakerne forstår at andre gruppemedlemmers terapeutiske fremgang kan oppmuntre til egen frengang
- den enkelte gis mulighet til å arbeide med kritisk familiedynamikk sammen med andre gruppemedlemmer på en korrigerende måte
- deltakerne tilbyr hverandre et terapeutisk miljø som utvikler tilpasset og effektiv kommunikasjon
- pasienter øker personlig kunnskap og ferdigheter gjennom å observere den andres selvavsløringer, gjennomarbeidelse og personlig utvikling
- følelse av tillit, tilhørighet og felleskap oppleves av gruppedeltakerne
- pasientene kan få utløp for sterke følelser knyttet til tidligere eller nåværende situasjoner og opplevelser
- gruppemedlemmene kan bli seg bevisst sin interpersonlige stil gjennom tilbakemeldinger fra andre gruppemedlemmer
- pasientene skaper et terapeutisk rom som gir tillatelse til å samhandle på en adekvat måte
- gruppemedlemmene får innsikt i underliggende psykologisk motivasjon og emosjonelle reaksjoner i dagligdagse situasjoner.

 
g%c3%b6ran-hellstrand300