Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.05.2014
Marit Vasshus

Gravide fornøyd med tidlig samtale

Kvinner i Rogaland som fikk en samtale med jordmor om levevaner kort tid etter at de ble gravide, var svært fornøyde med tilbudet. Jordmødre mener at tidlig samtale er nyttig og at dette bør bli en del av den ordinære svangerskapsomsorgen.
Dette kommer frem i evalueringen av pilotprosjektet «Tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner (FRIDA)» som er gjennomført i 8 kommuner i Rogaland. Hensikten med prosjektet var å utvikle og prøve ut en ny samtalemetodikk mellom gravide og jordmor, der den gravide kunne ta opp ulike tema tidlig i svangerskapet.

Evaluerer retningslinjen for svangerskapsomsorgen
- Vi vil nå gå grundig gjennom evalueringen fra International Research Institute of Stavanger(IRIS), og se nærmere på det de har kommet frem til. Umiddelbart ser resultatene veldig positive ut, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet planlegger revidering av retningslinjer for svangerskapsomsorgen med oppstart i 2014, og i dette arbeidet er det naturlig også å se på muligheten for å innføre en tidlig samtale med gravide som en del av den ordinære svangerskapsomsorgen. I dag kommer kvinnene til første svangerskapskontroll i 10.-12. svangerskapsuke. I pilotprosjektet tok de fleste gravide kontakt med jordmor i 7. svangerskapsuke.

Gode vaner fra start
- Når man blir gravid er det noen vaner det er ekstra viktig å være oppmerksom på tidlig for å sikre et best mulig utgangspunkt for både mor og barn. Dette gjelder spesielt alkohol, legemidler, tobakk, fysisk aktivitet, kosthold og bruk av folat. Ikke alle tema er like lette å ta opp, men ved å bruke denne metodikken systematisk kan disse temaene bli en naturlig del av samtalen, sier Øien.

Samtalen gir trygghet og svar
Evalueringen viser at de gravide uttrykker et klart behov for tilbudet og at de er fornøyde med samtalemetoden.

- Mange har allerede god informasjon om skadevirkninger av alkoholbruk, men har behov for informasjon om temaer som kosthold og fysisk aktivitet, samt den emosjonelle støtten og tryggheten som samtalen gir, sier Øien. Jordmødrene mener samtaletilbudet er framtidsrettet i et forebyggings- og folkehelseperspektiv. Metoden baserer seg på motiverende intervju-metodikk og involverer aktivt den gravide i samtalen.

Pilotprosjektet startet i åtte kommuner i Rogaland i desember i 2012, og over 360 kvinner har deltatt.  Med i prosjektet er Gjesdal, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Sandnes, Sola og Time kommune, samt Kompetansesenter rus i Stavanger.

Om prosjektet
Å nå kvinnene tidlig i svangerskapet krevde aktivt informasjonsarbeid i kommunene, særlig ved oppstart av tilbudet. Gravide som hadde høyere utdanning møtte opp til samtalen i større grad enn andre. Evalueringen er gjort av International Research Institute of Stavanger (IRIS) . Den består av en spørreundersøkelse blant gravide og intervjuer av gravide og helsepersonell.

Medieoppslag lokalt.

Sluttrapport fra IRIS 2014.

For mer informasjon
www.helsedirektoratet.no.  
shutterstock 57078322%5b1%5d ras h7 pregnant woman close up