Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
23.06.2017
Marit Vasshus

Gode møter mellom behandlere og brukere

- Hva er betydningsfulle forutsetninger for gode møter mellom behandlere og pasienter og brukere i helsetjenestene for rusbehandling? spør Kari Lossius, fagdirektør og spesialist i klinisk psykologi ved Bergensklinikkene.
Lossius minner om et viktig perspektiv i behandling av mennesker med utfordringer knyttet til rus og helse:
- «For at jeg skal tro på meg – må du tro på meg» er en sentral holdning i møte med pasienter og brukere, understreker fagdirektøren. Lossius holdt forelesning om holdninger i møte med mennesker som strever med store livsbelastninger, på kurs i rus og helse i Egersund forrige uke  i regi av Fylkesmannen i Rogaland, KoRus Stavanger, Ventilene og Alarm.

Behandling gir effekt
-Behandling for rusvansker virker! Å være profesjonell, raus og menneskelig bidrar til at rusbehandling er virksom. Det inkluderer holdninger. Vi har vansker med å artikulere og adressere problemet; eksempelvis «min pappa var alkoholiker». Vi må avskamme rusfeltet og få bort moralismen som feltet er belastet med. Vi må gi det som virker best: det er kunnskap og holdninger, understreker Lossius.

Å regulere følelser
- Vi er mennesker med ulik sosial og biologisk arv. Alle fødes med et temperament, vi er ulike på hvor fort vi tenner følelsesmessig. Affektregulering læres og kan utvikles og mentalisering kan læres gjennom tilknytning til nære mennesker som ivaretar sentrale behov. Elementer i tilknytning er å lære relasjonsjompetanse, en trygg tilknytning gjennom gode relasjoner som gir sosial fungering gjennom bekreflelse og anerkjennelse, forklarer Lossius og fortsetter:

- Ingen er perfekte, så hvordan finne ut hva som er «godt nok»? Vi trenger kontakt med egne følelser, å forstå seg selv og andre og vi trenger emosjonell regulering uten rusmidler. Vi trenger å forstå at vi tar feil og at andre kan ta feil. Emosjonsregulering er gjerne det som kan utløse rusing og kan være veldig vanskelig for de som strever med dette. Med trening kan det være enkelt, påpeker Lossius.

Hvordan møter vi mennesker med omfattende rusvansker?
-Det er viktig at vi ikke stiller andre krav til rusmiddelavhengige enn til andre borgere, at de har rett til tilstedeværelse i byrommet, at vi ikke tar kontroll og konfronterer, slik vi heller ikke ville gjort med kreftsyke og hjertesyke eksempelvis, fremhever Lossius.

- Hva vi tillater oss overfor marginaliserte grupper, og mennesker med utrygg tilknytning, erfaring med foreldre som ikke klarer å bry seg, dårlige relasjoner, mennesker utsatt for mobbing, uten sosial tilknytning, skolefrafall og manglende støtte i sin oppvekst og utvikling, er tankevekkende.

-Vi bidrar dermed til «sosial forkommenhet», for sårbare mennesker som har lite å gå på, de får enda mindre å gå på ved å utestenges fra offentlige byrom. Dermed søker de andre marginaliserte og erfarer tilhørighet til en gruppe, og rus- kriminalitet forsterkes, påpeker fagdirektøren.
 
Temperament
- Alle fødes med et temperament, hormoner, en sårbarhet og arousel av grunnleggende emosjonelle behov. Gener slår seg på i dårlige omgivelser. Vi er ulike på nå vi eksploderer følelsesmessig, vi er ulikt disponert. Terskel for arousel; å utforske frykt, sinne, lyst, omsorg, kjærlighet, separasjonsangst, lek og glede varierer for den enkelte. Når brannalarmen ringer, så er vi forskjellige på når vi fyrer på sinne. Vi er ulike, noen er mer krevende å oppdra hvis vi er uheldige med foreldrer og gener, forklarer Lossius.

Hvis du er konstant redd og i beredskap, skal det lite til for å aktiveres, fordi man er aktivert i utgangspunktet. Overlevelseshjernen gir dårlige tanker, forsvarer seg raskt, instinktivt og absolutt. Den lærende hjerne tenker over og reflekterer før reaksjon.

Tilknytningsevne
Vi formes av tilknytningsevne som vi lærer og som kan utvikles, vi formes av affektregulering som læres og av mentalisering som læres.Vi kan nyttiggjøre oss evner til å knytte oss til andre, for å regulere følelser via mentalisering til å tenke og forstå verden utenfor innenfra.

Den jålete hjernen er krevende! Den krever 500 kalorier dagen for å håndtere arbeid og aktivitet og sosialt liv. Feilmøblerte hjerner må ommøbleres og det tar 2-3 år, ifølge Jørg Mørland, nevrospesialist.

Bedre liv med behandling
Folk får det bedre gjennom behandling, men ikke nødvendigvis veldig bra. Det går fort å bygge ned hjernen, men lang tid å bygge opp. Mennesker som erfarer å bli ivaretatt og regulert av foreldre, oppvekstmiljø, lærere og medelever..

Rus som samtaletema lar vente på seg
I Rusfeltet snakker vi ikke om tema rus før det går for langt, så avviser vi totalt. Rus er som annen avhengighet eller diagnoser- vi må se på hva strever vi med og hva trengs? Vi er alle mer eller mindre regulert. Vi skal regulere følelser og spenninger. Vi trenger venner for å leve lenge i livet: sosial support og sosial integrasjon- der vi deltar i fellskapet. Ensomhet dreper, ikke røyking, drikking eller overspising. Lykkelige mennesker er sosiale mennesker…

Elementer i tilknytning er å lære relasjonskompetanse, trygg tilknytning gjennom gode relasjoner som gir sosial fungering og gjennom bekreftelse av trygg tilknytning.

For å endre livsstil
Mange terapiformer virker gjennom brukerinvolvering og nysgjerrige behandlere:
MI, Dialektisk atferdsterapi, kontroll mestringsterapi, mentaliseringsbasert terapi, skjemafokusert behandling. Unngå skadelig behandling.
 
Behandling gir folk et bedre liv
- Folk får det bedre gjennom behandling, men ikke nødvendigvis veldig bra.  erfaring viser at jo flere innleggelser og jo lengre relasjoner til samme behandler, jo mer øker tilfriskningen til pasienten, forklarer Lossuis. Mange terapiformer virker gjennom brukerinvolvering og nysgjerrige behandlere.

- Og ingen mennesker er dårligere eller bedre enn andre, avslutter energiske Kari Lossius, Bergensklinikkene.
 
2017 kari lossius