Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
10.02.2020
Marit Vasshus

Gir pakkeforløp mer forutsigbarhet og trygghet for pasientene?

Å vite hva som skjer er viktig for pasienter med rusproblemer. De trenger trygghet og forutsigbarhet. Derfor har Rogaland A-senter en egen koordinator som jobber tett med pasienter som får rettigheter til pakkeforløp for behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling,TSB.
Det betyr at pasienter som ikke har egen behandler i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, TSB, får tett oppfølging mens de venter på døgnbehandling, sier Mette Sande. Hun er pakkeforløps-koordinator ved Rogaland A-senter. Sande har ansvar for å følge opp pasienter som har fått tilbud om døgnbehandling både ved Rogaland A-senter og andre behandlingssteder i Norge.

Hva er hensikten med pakkeforløp?
Fra 1.januar 2019 skal behandling for rus og psykisk helse organiseres som «pakkeforløp». Ifølge Helsedirektoratet er hensikten med pakkeforløp at behandling, utredning og ev. håndtering av  tilbakefall er forutsigbart uten unødvendig ventetid. Pasientens innflytelse og valg av behandling skal øke. Pasientens tilfredshet skal øke og bedre samarbeidet for pasient og pårørende.

Mette Sande forklarer at pakkeforløpet starter med å avklare behandlingsbehov gjennom en  «basiskartlegging»(med lege, psykolog/ familieterapeut/klinisk behandler) med tre samtaler i poliklinikk eller på avrusingsavdelingen ved Rogaland A-senter. Pasienter i Legemiddel-assistert behandling(LAR), i Ruspoliklinikk ung Stavanger(RUPO), og i Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger(OBS-team) er knyttet til Helse Stavanger og får samme tilbud om basiskartlegging.  I Helse Stavanger er det Inntaks – og oppstartsteamet (IO temaet) som starter opp basiskartleggingen og pakkeforløpet.

Tettere kontakt med pasientene
Fordi Rogaland A-senter har valgt å organisere det slik at koordinator for pakkeforløp er nær pasienten, har vi mulighet til mer hyppig kontakt med pasientene som venter på døgnbehandling, sier Mette Sande.

Dette gjelder pasienter som ikke allerede har egen behandler fra før i poliklinikk eller andre behandlingssteder. Sande får ansvar for oppfølging av disse pasientene, og bruker tid på samarbeidsmøter med pasient, kommune, fastlege, NAV, ruskonsulent, boligkonsulent, miljø-tjeneste med mer.

Pasienten som venter på døgnbehandling kontaktes på telefon og får spørsmål om hvordan han/ hun ønsker kontakt. Kontakten kan foregå på telefon eller ved møter. Hvor ofte man har kontakt, avhenger av hva pasienten vil. Noen ønsker kontakt ukentlig, andre månedlig. Hvis pasienten ønsker en kommunal tjeneste, for eksempel ruskonsulent, tar Sande initiativ til kontakt med bostedskommunen og kobler tjenesten til pasienten.

Som koordinator har Sande ansvar for å passe på at tidsforløpet i de ulike delene av behandlingen overholdes og Sande samarbeider derfor tett med inntakskoordinator ved Rogaland A-senter og inntakskoordinatorer på eksterne  behandlingsinstitusjoner, for om mulig å forkorte ventetiden. Som en del av «pakkeforløpet» forberedes pasienten på behandling.

Er pasientene tilfredse med oppfølging og forutsigbarhet?
-Straks henvisningen er vurdert ved Rogaland A-senters vurderingsenhet, ringer vi pasienten og hører om han eller hun er enig i vår vurdering, samtidig som vi da avklarer at henvisning sendes til aktuell institusjon for videre behandling, sier Sande.

Ifølge Sande gjøres i tillegg evalueringer regelmessig, for å sikre at tilbudet matcher pasientens ønsker for behandling. Hver 6. eller 8.uke evaluerer behandler sammen med pasient om kontakten samsvarer med behovet. Evaluering kan foregå på telefon, i samtaler eller i samarbeidsmøter. De fleste pasienter har vært delaktig i å bestemme forløpet selv. Noen ganger endrer pasienten sine ønsker om behandlingssted etter at behandling har startet opp. Da tas søknad opp i tverrfaglig vurderingsmøte ved Rogaland A-senter, for å vurdere om det lar seg gjøre å bytte behandlingssted. 

Pasientene gir uttrykk for at de er fornøyd med å ha en egen kontaktperson de kan ringe til, som oppretter kontakt med kommunale tilbud og behandlingssteder i spesialisthelsetjenesten. Og ikke minst er de fornøyd med å bli hørt på sine ønsker og behov gjennom kontakten med koordinator. Noen ønsker også at egne pårørende involveres i samarbeidet, sier Sande.

Samarbeidspartnere er positive
Hvordan fungerer samarbeidet med kommuner og andre aktører i «pakkeforløpet»?
 - Det glir veldig godt og er positivt, mener Sande. Det er enkelt å kontakte kommunenes tjenester og de stiller opp på samarbeidsmøter og følger opp pasienten, understreker Sande.

Vi samarbeider dessuten om seminarer om pakkeforløp for å utveksle gjensidig informasjon om tilbudene i kommunene, i Helse Stavanger og ved Rogaland A-senter, legger Sande til.

Innflytelse
Det at pasientens egne uttrykte ønsker og behov i så stor grad lyttes til, bidrar til viktig forutsigbarhet for pasienten. Pasientene erfarer å bli tatt på alvor, når de gir uttrykk for hva de trenger, også i forbindelse med endret ønske om behandlingssted. Selv om pasienten må vente, har de likevel en plan med datoer for forløpet i behandling. Dette styrker opplevelsen av innflytelse og forutsigbarhet, samtidig som de har tett kontakt med koordinator i ventetiden, noe som erfares som er en god hjelp.

Dette samsvarer med hensikten med pakkeforløp i forhold til pasientens medbestemmelse, forutsigbarhet og trygghet for pasienten ved hjelp av en plan uten unødig ventetid og med tett kontakt som styrker samarbeid.

Mer informasjon:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-pakkeforlopene-for-psykisk-helse-og-rus-bedre-behandling-og-mer-forutsigbarhet/id2610736/

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb

10.02.2020/ Marit Vasshus, kommunikasjonsrådgiver

 
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett