Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
24.11.2017
Marit Vasshus

Finn din egen kraft!

Hva sier brukerne av hjelpetjenestene er viktig for å bli frisk når man erfarer utfordringen med psykisk helse, rus eller annen alvorlig sykdom?
Nettverket for recoverybaserte helsetjenester innen psykisk helse og rus hadde en to dagers temasamling på Forus ved Stavanger denne uken. Brukere, fagfolk og forskere og Fylkeslegen deltok og delte refleksjoner, erfaringer og kunnskap om hva som da er viktig i livet når man skal friskne til.

Hva sier brukere er viktig for å friskne til og få et bedre liv?
Når man har hatt eller tidvis har erfaringer og utfordringer med et liv med psykisk helse og/ eller rus, hva er da viktig i livet? Det er fem forhold som kan oppsummeres som viktige for et bedre liv, sier en av brukerne som holdt innlegg på Recovery - nettverket på Forus i går. Disse faktorene er:
-Deltakelse i samfunnet, håp, identitet, mening og mål og mobilisere egen kraft.
Den kvinnelige deltakeren utdyper dette nærmere:
Ofte har bruker slitt ut nære relasjoner. Å bygge relasjoner er avgjørende for å få et bedre liv, sier en deltaker med brukererfaring. Arbeid er også sentralt i nytt liv. Håpet om en bedre fremtid er essensielt. Man trenger å bygge en ny identitet som rusfritt menneske, ved å skaffe utdanning og jobb med en ny mening i livet og nye verdier som er oppbyggelige, understreker hun.
Ærlighet, vennskap, det å reetablere relasjoner for en ny fremtid er svært betydningsfullt, avslutter en kvinnelig bruker som deler viktige livs erfaringer med brukere og fagfolk på Læringsnettverket for Recovery- baserte helsetjenester på Forus ved Stavanger denne uka.
Drømmer, håp og kjærlighet
Helge Moi Sandvoll er treningskontakt for mennesker med psykisk lidelse og/ eller rusvansker, han har egen brukererfaring. På nettverkssamlingen delte han erfaring med Veiviserprosjektet. Prosjektet handler om å spre kunnskap om hva personlig recovery innebærer; Hva bidrar til et godt liv når man har vært igjennom eller lever med psykiske vansker og/eller utfordringer med rushistorikk? Veiviserprosjektet tilbyr kurs som skal fremme et godt liv for mennesker med psykisk helse og/ eller rusutfordringer. Hva vil være nyttig innhold i et kurs som skal hjelpe et menneske til å være sin egen advokat? reflekterer han. Den enkelte kan friskne til ved å ønske og erfare støtte til at det er mulig å komme videre i livet.
Sandvoll sier at det har vært utrolig viktig å treffe andre med erfaringer og utfordringer knyttet til psykisk helse. Det å høre om fallgruver en kan gå i eller unngå. Å være sammen med andre med liknende helseutfordringer som har fått livet til, har vært helt avgjørende og livssviktig, understreker han.
Å finne drømmer, håp og ønsker for livet med oppmerksomhet på gode og friske ting, da «dør det farlige og vonde» hen, forklarer Sandvoll. Det å dele styrker, erfaringer og kjærlighet og en god klem gir styrke, sier han. Handling er mye viktigere enn ord. Samtidig kan språk og måten man snakker med og til et medmenneske styrke eller svekke den andre, understreker Sandvoll.
Hvordan fremkalle egen indre kraft?
Hvordan skal man snakke med mennesker for å fremkalle den indre kraften? Spør Helge Moi Sandvoll og svarer avslutnigsvis: Ved å se og bekrefte hverandres sterke sider! Fremhever han. Dette er recovery i praksis.
Veiviserprosjektet tilbyr kurs som skal fremme et godt liv for mennesker med psykisk helse og rusutfordinger. Hva vil være nyttig innhold i et kurs som skal hjelpe et menneske til å være sin egen advokat? Ble etterspurt i nettverket. Regionale sykehus, kommuner og frivillige organisasjoner i Rogaland samarbeider om dette kunnskapsbaserte brukerprosjektet.
Pål Berge, Rio, brukerrepresentant
Det er forvirrende, uforståelig og uoversiktelig hvem som gir hvilke tjenester i kommuner og spesialisthelsetjenester, der selv hjelpere ikke har en god nok oversikt. Når man er i en vanskelig og sårbar livssituasjon, hvordan skal man da finne frem i jungelen og finne riktig hjelp til rett tid?
I en vanskelig livssituasjon kan man være usikker på hvem man er, og hva man vil og trenger. Hvordan man blir møtt av hjelpere i en slik situasjon er svært betydningsfullt, fremhever Berger.
Ofte trenger man hjelp flere ganger, og man trenger rask hjelp både i kommuner og i spesialistshelsetjenester. Da er det viktig å slippe mange dører inn til rett hjelp, man kan fort gå seg vill uten å finne frem. Og frivillige hjelpere er et viktig supplement til behandling, fremhever han. Å se hele mennesket, men alle deres behov er vesentlig for tilfriskning- ikke se bare ett behov hos brukeren, men alle aspekter ved livet; aktivitet, bolig, helse, nettverk, venner og eventuelt arbeid. Man må lytte mer til den enkelte brukeren og tilpasse hjelpen til den enkelte, også stille krav – men gi reell hjelp til å klare livet sitt, fremhever Berger avslutningsvis.
 
2017 kvinnelig bruker forus