Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
08.10.2010
Marit Vasshus

Fastelgers reseptbruk mot angst og depresjon

Rogaland A-senter ved overlege Terje Vevatne har gjort en undersøkelse av 134 fastleger ( 44%) i Rogaland sin foreskrivning av B-preparater. Undersøkelsen viser at legene er i tvil om nytteverdien av symtombehandlingen for pasienters angst og depresjon. 70 % av fastlegene mente også at de trengte ekstern hjelp med seponeringen for denne pasientgruppen. Undersøkelsen er nå publisert i Tidskriftet for Norsk Legeforening ( nr 19, 2010).
Formålet med undersøkelsen i 2008 var å se på fastlegers erfaring med foreskriving og seponering av B-preparater mot angst og depresjon, samt i hvilken grad fastlegene mente de trengte ekstern hjelp med seponering. I denne undersøkelsen viste det seg at det gjaldt foreskrivning av i hovedsak smertestillende og beroligende medikamenter (Paralgin Forte, Imovane og Sobril).

I tvil om nytteverdi av medikamentene
126 av legene hadde pasienter der de var i tvil om nytteverdien av denne behandlingen for denne pasientgruppen. 132 av legene oppga at de hadde forsøkt å seponere gjennom nedtrapping, men der motivasjon hos pasientene i mange tilfeller ikke var til stede.

70 % av fastlegene mente de trenger ekstern hjelp for å lykkes med nedtrappingen for denne pasientgruppen. For pasientenes del kunne hjelpen bestå i poliklinisk behandlingstilbud eller avrusing. For fastlegenes faglige behov kunne hjelpen bestå i kurs, veiledning eller hjelp i selve konsultasjonen.

Anbefalt tidsbegrenset bruk
På en konsensuskonferanse i 1996 i Norge ble det fastslått at bruk av B-preparater mot angst og depresjon utover 3-4 måneder er uheldig. Begrenset bruk anbefales fordi den terapeutiske medikamenteffekten utover denne perioden ikke er dokumentert. Faren for toleranseutvikling og avhengighet øker jo lenger behandlingen foregår.

Helsedirektoratet anbefaler kun bruk i 2-4 uker på grunn av risiko med å utvikle avhengighet. Eldre brukere får ofte flere bivirkninger ved bruk av B-preparater, enn yngre brukere får. En fare ved langvarig bruk er at pasienten ikke får adekvat behandling for grunnleggende problemer.

Gevinster av å slutte
Flere undersøkelser viser at pasienter som har brukt B-preparater over lengre tid, har klare gevinster av å slutte: Bedre selvfølelse, mestringsopplevelse, og bedre forhold til menneskene rundt seg.

Samarbeid ønskes
Resultatene av undersøkelsen tyder på at det er behov for bedre samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for pasienter som bruker B-preparater, sier overlege Terje Vevatne, Rogaland A-senter, som har gjort undersøkelsen.

Undersøkelsen fikk 7.oktober hovedoppslaget i NRK TV Rogaland, kl. 20.55 og ble omtalt i NRK radio 7. oktober kl. 07.05 og kl. 08.05.

Artikkelforfattere er Terje Vevatne, Anne Schanche Selbekk og Rasmus Sand, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Rogaland A-senter. Tidsskriftet Norsk Legeforening nr. 19, 2010.
terje-vevatne400