Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
17.11.2014
Marit Vasshus

Det er god samfunnsøkonomi å hjelpe barn og unge tidlig i livet

Det er god samfunnsøkonomi å hjelpe barn og unge tidlig i livet. Man må investere før barn får dårlig psykisk helse. Man må også fokusere på unges helse fordi den er nedadgående. Dette må politikerne gjøre noe med, understreker Tor Levin Hofgaard, President i Norsk psykologforening. Han holdt innledning på Szhizofrenidagene i Stavanger fredag 7.november.
Må investere før barn får dårlig psykisk helse
2300 skoleklasser med barn fra tre  til 18 år  har diagnostiserbare psykiske lidelser, men venter på psykologisk behandling i inntil seks måneder i Norge. Tilbudet er ikke tilpasset barn, og ingen har et helhetlig ansvar for barn og unge. Det fins eksempelvis 8000 psykologer i Norge, og man vet knapt at de finnes. I dag er tilbudet til barn og unge i første rekke knyttet til spesialisthelsetjenestene, som befinner seg lengst unna der barn vokser opp, fremhever Hofgaard.

Vi bør gjøre en innsats og hjelpe barn tidlig i livet. I barnehagene er det mange ufaglærte som ikke har opplæring i å se skjevutvikling hos barn. Forebygging må starte i barnehagen, innsats i 2.klasse er sent, hevder Hofgaard.

Mobbing er farlig for barns psykiske helse
- Mobbing i skolen er noe av det farligste for barn og unges psykiske helse, understreker psykologspesialisten. Barn og ungdom som opplever dette har stort frafall fra skole og arbeidsliv, i tillegg til vansker i nære relasjoner, rusmisbruk, og dårlig fysisk og psykisk helse senere i livet Derfor må skoler jobbe grundig med å hindre at mobbing.

- Innsats i familier er også viktig for dem som sliter, påpeker Hofgaard. Psykiske plager gir drop-outs: over 50 prosent av disse har psykiske plager. Åtte av ti lærere ser at barn sliter, Halvparten av lærerne mente at de selv manglet nødvendig kompetanse til å følge opp elevene. Helsesøstre er overarbeidet og det er for øvrig  en mangelvare i skolen. Vi er ikke dimensjonert for å imøtekomme barn og unge, påpeker psykologspesialisten. Psykologer som driver individuell terapi er ikke fremtiden, hevder lederen for Norsk psykologforening.

2014-schizohofgard-2-mobb

En drop-out koster 1,6 millioner
- Dette beløpet kan samfunnet spare for hvert barn og hver elev som gjennomfører skolen, hevder psykologspesialisten.  Angst og depresjon debuterer tidlig og blir ofte feil behandlet. ngst og depresjon er den vanligste sykdommen i befolkningen. Livet forkortes like mye for dem som plages av disse sykdommene, som for røykere.  Depresjon gir 15-20 år tapte år, hevder han.  Derfor er et av de beste tiltak samfunnet kan tilby, tiltak mot depresjon.

- En av tre som er uføretrygdet for depresjon, har ikke mottatt behandling for det de sliter med, understreker Lederen for Norsk Psykologforening. Vi må altså gjøre noe annet enn det vi har gjort hittil når det gjelder behandling og hjelpetilbud. 

Det trengs flere psykologer i kommunene, der folk bor, som samlokaliseres med andre fagfolk i kommunen, og som dermed er lettere tilgjengelige som rådgivere for skoler, barnehager, helsestasjoner, osv. Vi trenger politikere som vil satse på barn og unge, hevder Hofgaard.

10 kroner investert i barns helse, gir 800 kroner tilbake
Storbritannia har utviklet evidensbaserte tiltak nasjonalt innen forebygging: ”Mental Health Promotion and Mental Heath Prevention”.  Økonomien i nasjonale folkehelsetiltak er beregnet til at innsats til en verdi av 1 pund gir tilbake 83, 73 pund til samfunnet. Man har trent lærere på å møte sårbare barn. Det er en fantastisk god samfunnsøkonomi  å gjøre barnehage - og skolepersonell bedre utdannet til å håndtere barn med vanskeligheter. Barnehageansatte snakker i liten grad med risikobarn. Disse må kjenne til tiltak og tilnærming, fordi dette er viktige samfunnstiltak, understreker Presidenten i Norsk Psykologforening.

- Vi kan ikke fortsette med mangelfulle tjenester og mangelfulle tilnærming til barn, hevder Hofgaard. Alle ansatte i kommuner bør få tilgang til telefontjeneste med psykologer og fagfolk for råd og veiledning, hevder han. En slik telefontjeneste kan bidra til at fagfolk gjør en bedre jobb som virker for barnet, understreker  han. Råd og veiledning kan påvirke holdninger som gir bedre møter med barn.

En dør inn til hjelp
- Det bør være en dør inn til hjelp: her hjelper vi deg.

Psykologspesialisten mener at fastleger bør flytte inn der andre fagfolk er,og dermed kan de samarbeide lettere. Psykologer lærer i utdanningen å forstå mennesker i det vanlige livet, såkalt normalutvikling. Samfunnet bør bruke psykologer til å hjelpe folk i deres ”vanlige” liv. Psykologer bør brukes i kommunene og jobbe tverrfaglig og fleksibelt med alle tjenester som har ansvar for barn og unge,som  skole, barnehage, helsestasjon, barnevern – og nettopp ikke være bundet til ett lovverk. Vi ser dessverre alt for ofte at barna faller mellom alle stoler, fordi tjenestene reguleres av ulik lovverk, mener han.

Folkehelseinstituttets rapport 2013:3 om kommunepsykologsatsing tematiserer dette: Psykologer kan jobbe med forebygging. De kan best terapi, men kommunetjenestene ønsker psykologer i det forebyggende tilbudet. Hofgaard  hevder at psykologer ikke kan fortsette utelukkende med individuell terapi. Psykologer må jobbe med samfunnet så det blir bedre å leve i. Da får vi det løftet som trengs, hevder Hofgaard.

- Å satse på barnehager og små barn er gullet i Norge; barna må reddes lenge før de blir skadet, hevder Presidenten for Norsk psykologforening Tor Levin Hofgaard.
2014-schizo-hofgard-1