Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
05.09.2014
Marit Vasshus

Brukeren er den viktigste aktøren

Nå foreligger veilederen ” Sammen om mestring, en veileder i psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. – Brukeren er den viktigste aktøren når hjelp skal gis og pårørende er sentrale og skal lyttes til. Deres barn skal få hjelp for egne behov, sier Guri Tysse i Mental Helse i Rogaland.
Hun hadde innledning 3. september i Stavanger på en av to lanseringsdager denne uken av Helsedirektoratets veileder. Kurset ble arrangert av KoRus vest Stavanger, ved Rogaland A-senter. Mental Helse har bidratt til veilederens innhold, og ulike brukerorganisasjoner har vært pådrivere for veilederen.

-Samarbeid mellom kommuner og spesialisthelsetjenester må styrkes, både oppgavefordeling, ansvar og tilgjengelighet fremheves, sier Tysse. Brukerens hjelpebehov skal styre slik at disse partene samarbeider optimalt.

2014-sammen-om-plenum-stav 

Familien bærer største byrden
Angst, rus og helseproblemer gir omfattende globalt utfordringer, som myndighetene må ta på alvor. Hele familien må ses på som en helhet, når hjelp skal adresseres. Når en i familien lider, lider også de andre i familien, påpeker Tysse, Mental Helse.  Familien bærer den største byrden når en i familien er alvorlig syk og må avhjelpes med lett tilgjengelig hjelp, sier Tysse.

-Å bli sett og hørt i hjemstedskommunen, er sentralt. Veilederen kan bli et nyttig instrument for hjelpere i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Ulike metoder må brukes når hjelp gis og veilederen skisserer ulike verktøy for å nå de mest trengende.

75% av mennesker med psykisk lidelse, har også en ruslidelse, fremhever Tysse i Mental Helse. Rus blir sett på som en del av psykisk lidelse. Men man må tilnærme seg pasienten på ulik måte.

-Likeverd, åpenhet og respekt - som er Mental Helses verdier - bør ligge til grunn for all behandling, understreker Guri Tysse i Mental Helse Rogaland.
2014-sammen-om-mental-helse