Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
13.01.2008

Barn til pasienter i rusbehandling skal kartlegges

Rogaland A-senter har påbegynt to nye forskningsprosjekt i samarbeid med Helse Vest sitt Regionale kompetansesenter for rusmiddelforskning. Det ene prosjektet skal kartlegge barn til pasienter i rusbehandling. Man undersøker hvor mange pasienter i rusbehandling som har barn, hvor mange barn det gjelder og hvilke hjelpebehov barna har. Det andre forskningsprosjektet kartlegger i hvilken grad og på hvilken måte familieorienterte tilbud er en del av behandlingstilbudet for pasienter i rusbehandling.
Prosjektleder for forskningsprosjektet som kartlegger pasienters barn er psykolog Henning Mohaupt. Prosjektet bygger på kunnskap om at barn til rusmiddelavhengige foreldre selv er i risikosonen for å utvikle problematferd. Derfor er det viktig å vite mest mulig om denne gruppen barn, for å gi rett hjelp. Prosjektet er et samarbeid med Psykiatrisk ungdomsteam Sandnes og Blå Kors poliklinikk Sandnes, som vil samle inn tilsvarende data.

Sosiolog Anne Schanche Selbekk er prosjektleder for det andre prosjektet, der man skal kartlegge familiebehandling i Helse Vest, innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Forskningsprosjektet bygger på dokumentasjon som viser at familieorientert behandling har god effekt i behandling av ruspasienter. Det gjelder både mål om redusert inntak av rusmidler og mål om å bedre forholdene i familien.