Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
27.04.2011
Marit Vasshus

Barn og pårørende har fått et bedre tilbud

En fersk rapport fra Rogaland A-senter viser at det å ansette en barne – og pårørendekontakt styrker tilbudet for barn og pårørende til rusmiddelavhengige før, under og etter behandling. Over halvparten av disse fikk hjelp for egen del for første gang. Evalueringen er utarbeidet av sosiolog Anne Schanche Selbekk.
En egen barne – og pårørendekontakt ved Rogaland A-senter har fungert som et tilbud i tillegg til ordinær behandling, og har gjennom et toårig prosjekt vært involvert i 140 familier med 162 barn.  Over halvparten av disse barna og pårørende har ikke tidligere hatt kontakt med hjelpeapparatet. 54 av barna har fått hjelp direkte, enten i form av familiesamtaler og/eller individualsamtaler der tema har vært barnets situasjon og behov. I tillegg har mange barn fått hjelp indirekte gjennom foreldreveiledning eller annet arbeid med foreldre. I 46 familier er det foretatt videre henvisning av barn eller pårørende.

Samarbeid
Stillingsfunksjon har lagt vekt på fleksibilitet, relasjonsarbeid og samarbeid mellom ulike tjenester. Stillingen har beveget seg i skjæringspunktet mellom det å være behandler og koordinator. Den har hatt en utadrettet, oppsøkende funksjon og den har hatt en internt, koordinerende og behandlingsnær funksjon.

Hva sier barn og pårørende om hjelpen?
Tilbakemeldinger fra barn og pårørende og prosjekterfaringer sier noe om barn og pårørendes behov:
- Viktigheten av å bli sett, å føle at noen forstår dem
- Viktigheten av å komme inn tidlig (hvorfor gjorde dere ikke noe før?)
- Viktigheten av å fokusere på barns identitetsutvikling også uavhengig av rusproblematikken
- Viktigheten av å fokusere på prosesser i hele familien
- Viktigheten av samhandling med førstelinjetjenesten i forhold til barns omsorgsrolle i en familie med rusmiddelproblematikk

Lett å henvende seg
Barne – og pårørendekontakten var ment som et tilbud i tillegg til ordinære behandling. Noen som sto ved siden av, som pårørende kunne henvende seg til uavhengig av pasient og behandlingssystemet. Tilbudet har fungert som en egen dør inn, med lav terskel for å henvende seg. Samtidig har stillingen vært integrert i virksomhetens indre behandlingsliv. Dette dokumenteres bl.a av antall henvendelser som kommer direkte fra behandlingsavdelingene og ikke fra pårørende.

”Ser” barna bedre
Resultatene fra prosjektet tyder på at det å ha en stilling på utsiden av behandling
med et spesielt barnefokus, kan bidra til at man ser ”barnet” bedre også i behandling og har bidratt til:
- En økning i antall barn der behandlerne vurderer deres omsorgssituasjon slik at det bør
- opprettes kontakt med barnevernstjenesten
- holdningsendringer i døgnbehandlingsenhetene i forhold til fokus på barns situasjon
- strukturering av de barneansvarliges arbeid
- barne- og pårørendes egen erfaring med å skifte posisjon innenfor et hjelpesystem

Videre gir det å ha tid og rom til å fokusere på barn, grundigere oppfølging:
- Fritatt fra produksjonspress – fristilt til å følge saker lenger
- Forpliktet til å følge barn i overgangene
- Barn som kjerneoppgave

Styrket kompetanse og økt rekruttering
Funksjonen som barne – og pårørendekontakt var tenkt nært knyttet til pasienters barn og pårørende. En viktig tilleggsfunksjon har vært å gi veiledning og undervisning til eksterne samarbeidspartnere. Kontaktene som følger med dette tilbudet har rekruttert barn og pårørende. Det utadrettede arbeidet har også synliggjort behovet for kunnskap om rus, og økt etterspørsel etter rådgivning i konkrete saker i hjelpeapparatet der rus er en del av bildet.

Resultatene fra prosjektet viser behov for kunnskap om barn og rus
- Ansatte ved behandlingsavdelinger i rusomsorg trenger veiledning i melding av saker til barnevern
- Barnevern, helsestasjon og skole etterspør kunnskap om rus og barn
- Samarbeid med eksterne instanser viser behovet for rådgivende tjenester i
 saker som handler om barn og rus

Ivareta barn
Tilbudet om barne – og pårørendekontakt kan også være et viktig virkemiddel i den nasjonale satsingen på tidlig intervensjon ovenfor utsatte barn. Ved å arbeide nært med barneansvarlige ved Rogaland A-senter, har stillingen bidratt til å oppfylle målet med lovendringene om å ivareta barn som pårørende når foreldre mottar behandling innen spesialisthelsetjenestene.

Suksesskriteriene for prosjektet har vært god kjennskap til interne forhold ved virksomheten, et godt utbygd eksternt faglig nettverk og lang klinisk erfaring med barn og pårørende.

Rapport 1/ 2011: Utvidet oppfølging av barn og pårørende i spesialisert rusbehandling.
Evaluering av prosjektstillingen Barne - og pårørendekontakt. Anne Schanche Selbekk, Kompetansesenter rus – region vest Stavanger.

Kontaktperson: Anne Schanche Selbekk, anne.schanche.selbekk@ras.rl.no
anne schanche selbekk