Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
29.04.2015

Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer

Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer, enten fordi vi ikke forstår at det er rus, eller signalene er diffuse, sier psykolog Helle Lindgaard, Danmark. Hun foreleste på Rogaland A-senters kurs i familiebehandling i TSB 22.april.
Helle Lindgaaard, cand psycol, phd., Danmark.
 
Familieorientert rusbehandling: Hva vet vi om familier med rusproblemer og deres barn og hvordan vi hjelper dem best mulig? Rusbrukeren definerer problemer, det kan ta 10-12- 15 år; en hel barndom. Innsatsen til familien avhenger av rusbrukers erkjennelse og behov. Rusbehandling er splittet og sektorielt - det er et problem.
PDF av Helle Lindgaards forelesning.

Når vi jobber med familier i behandling, hva vet vi om familier med rusproblemer og deres barn og hvordan vi hjelper dem best mulig? Metode er ikke alt! Hva fungerer? Spør psykolog Helle Lindgaard, Danmark.
www.helleglindgaard.dk. Dansk Helsestyrelse: der står rapporten til Helle Lindgaard.
 
Det er etablert nasjonale retningslinjer for alkoholbehandling.
To studier fra 2012 gjentatt i 2014 og 2015, ifm guidelines, og i 2015 med Rambøll. Her fant man dessverre ikke noe nytt.
 
Rusbrukeren definerer problemer, det kan ta 10-12- 15 år, en hel barndom.
Innsatsen til familien avhenger av rusbrukers erkjennelse og behov. Rusbehandling er splittet og sektorielt - det er et problem. Barn får gå altfor lenge, før voksne intervenerer, enten fordi vi ikke forstår at det er rus, eller signalene er diffuse.
 
Vi må ha mer behandling, differensiert behandling, flere i behandling enn tidligere, det skal fungere på lang sikt.
 
Forebygging er viktig
Hva er en familie med rusproblem?
 
Det er et problem når en eller noen påvirkes av problemet! Fremhever psykolog Lindgaard.Familier er veldig ulike og komplekse, rusproblemer er ulike og komplekse, vi kan ha mange forklaringer på hva de skyldes. Metodene må våre forskjeillige, fordi problemene er komplekse.
 
Kompleks- multi-faktorielt
-den totale belasning – kapasitet.
-Vi kan hente ressurser mange steder.
 
Hva er familie orientert rusbehandling?
Det er som en paraply: under paraplyen er det mange innsatser, målgrupper og tilnærminger.
Det er mange veier inn i feltet:
- pårørende / nære rusbruker
- par- innsats
- foreldre innsats
- familieinnsats-  som en vei inn til rusbruk
 
Alene/ sammen parallell
Direkte/ indirekte
Det er ikke bare aleneterapi, ikke bare familieterapi.
Man må ha fokus på rusen, ikke bare på familien
 
Familieorientert behnadling alkohol: forebygge, motivere til endring, behandle, etter- behandle : fokus på fam og øpårørende
Relasjonen er avgjørende—gå i samme retning sammen
 
Iflg evidens er det mer effektivt å jobbe med familien
 
Hva med familien?
-familien  har egne problemer
-familien  er en del av hele endringsprosessen
-ofte er familien mer motivert for endring enn den som er rusbruker
 
Familierusbehandling har mer effekt enn individuell tilnærming.
Det er bedre hjelp til både familie og til rusbruker.
 
Relasjonen er avgjørende
-i stedet for å gi en stokk, gi en hånd å holde i:
 
Ny familie struktur, brudd på gamle mønstre, nytt liv, nye verdier, samle krefter i denne innsatsen.
 
Barn påvirkes for familien påvirkes
-rusen definerer og styrer familien: rusen centrer oppmerksomhet
-det er ikke barnets behov men rus og den som ruser seg som definerer fokus
-rus må ha en sentral rolle i behandling, og familien må ha en sentral rolle i behandlingen
- Det er kaos i fam: barnet må mestre en forstyrre familiestruktur og rolle (voksenrolle) eller skifte mellom å ta ansvar ikke ta ansvar.
-mer stress og konflikt
-eksplosivt sinne, ulidelig taushet – ingen taler med hverandre
-mer overgrep vold, seksuelt misbruk
-foreldrene mestrer dårlig hverdagen, er ikke gode rollemodeller
-isolasjon
-ingen venner, får ikke hjelp
-benektelse, hemmeligheter
 
Implikasjoner for praksis
-hele familien trenger hjelp
-familien er del av hele endr prosessen
-foreldrene har mye motivasjon for endring og fastholde endring
-hele el deler av familien dras inn i behandling
 
Rusbruk har mange implikasjoner
-hjerneforandringer
-som også over tid kan ses, n¨r det ikke er aktivt rusbruk
-men som kan heles over tid - men det tar lang tid
-Den foreldre som ruser seg påvirkes
- Dårlig selvinnsikt, benektelse, Vanskelig for å beskytte, impulsive, empati svekket pga rus
 
Hjernen kan fixes- men det kan ta flere år
Implikasjon for behandling
-hjelp til motivasjon og erkjennelse
-heling av hjernen trenger rusbr ro, støtte, fam må lære å fprstå, krever tid- lang tid
 
Implikasjoner for prakis
hjerneendrringer er alvorlige for foreldre evnen, hjelpe med foreldreoppgavene, relasjonen er  avgjørende
 
Ikke bare rusbruker har et problem
-også den ikke rusmisbrukende foreldre er mer belastet enn rusbruker
-de trenger like mye hjelp, men får ofte ikke så mye hjelp
-deres belastninger; forhøyet forbruk av helsetjenester
-forhøyet bruk av sove medisin
-flere sykemeldinger
 
depresjon angst, selvmordsatferd, konsentrasjon og hukommelsesvansker, psykomatikk
smerter, hode, mage, muskel, kontroll tap og sinneutbrudd, utrygghet usikkerhet.
 
Foreldrerelasjonen påvirkes
man er mer utilfreds, omsorgsfunksjon påvirkes, det blir vanskelige å være foreldre, mindre overskudd, mindre empati, mindre romslighet, utilstrekkelighet, forsømmelse, foreldrefunksjon påvikes av rusbruken
 
Par-relasjonens kvalitet påvirker behandling
- om de er iferd med å gi opp partnerskap
 
Arbeid med par og foreldrerelasjonen
Tidlig innsats er veldig viktig. Trekk inn ansre ressursepersoner en periode for barns beste. Det er ikke gøy å være barn i en knust familie, det er ikke gøy å ha en foreldre som drikker- for det ødelegger alt. Til sist orker man ikke kjempe for at hverdagen henger sammen.
 
10-12 år i livet før rusbruker erkjenner et rusproblem- en hel barndom!
Barn går ikke i stykker av diagnosen- men på veien mens de venter…
 
Barns utviklingsbetingelser
-foreldre som truer med el forsøker å ta eget liv
-forledre som dør
-vold i fam
-fysisk avstraffelse av barn
-seksuelle overgrep
-foreldre blir skilt
-barn blir anbragt i døgn behandling
 
Barns problemfelt – risiko for utviklingsforstyrrelser
Trygg tilknytning- sikker base- speiling er svært viktig
Når det ikke fungerer har det alvorlig konsekvenser:
Identitet,  manglende handlekraft
Ringere følelses - og selvregulering, sosial intelligens
 
Konsekvenser når tilknytning ikke etableres
Relasjonelle problem:
- merke / uttrykke egne følelser og behov
- merke/speile barns følelser/ behov
- lese andre mennesker
- mentalisere
 
Kjærlighetspartner - barn problemfelt
tilknytning, identitet, empati, følellsesregulering strever disse barna med. Barna er i risiko for mye av dette: generelt lav selvverd, depressjon, angst, selvmord, ADHD.

Skader som kan følge barna resten av livet:
Barn som voksen:
Psyk problemer mye større enn eller i befolkningen
Spiseforstyrrelser
Opplevd vold i voksen alder
Selvmord
Spiseforstyrrelser
psykosomatikk
 
Problemet voksne barn
Følger til neste generasjon: blir vanskelig å være foreldre.
Det er vanskelig å gi sitt barn det man selv ikke har fått i barndom og oppvekst
 
Vi kunne forebygget mye av dette, for å øke motstandsdyktighet
Ca 50% får probl. På ett tidspunkt, 50% har overvunnet sit,
Det fins noe som kan forebygge plager:
 
Fam er viktigste medierende og mordererende faktor
Foreldre som beskytter, lytter og speiler barnet sitt
Kommuniksjon mellom foreldre og barn også om  problem og misbruk
Forutsigbarhet- vite hva som skjer
Ift roller, rutiner, ritualer, tradisjoner
Coping: mestring, handlekraft, optimisme,
Sosial støtte: eksternt: venners foredlre, akmmerat , pso voksne rollemodeller for problemløsning
 
Obs på den ikke-drikkende / misbrukende foredlre som ressurs
Gi kunnskaop om hva beskyter barnet, hvordna beskytte barnet
Symptom- arb eide,
 
Foreldre er barns viktigste kort
Barn i familer med alkoproblem trenge rå bli sett, aller helset av egne foredlre
 
Barn trives når deres foreldre trives og vokser
Foreldre trives og vokser når deres barn trives og vokser
 
Foredlre og barn er hverandres viktigste kort, barnet er døren ti noe n ytt- som kan skape noe nytt i familien Beste måte å hjlpe baarn er å hjelpe foredlrene til å være gode foredlre . Tid, evner ressurser
 
Implikasjoner for praksis
Barn påvirker sirekte og indirekte
Barn strivesel er avgjørende både ift forebygg og behandling
 
Hva trenger barn
Bli sett av noen og få hjelp før de tar avlorlig skade og når de har utviklet problem.
Å bli sett er det viktigste
Trygghet, en sikekr base, : frihet til å være barn, speiling og rismlighet til barns tanker og følelser via foreldre/ ekstern støtte
Gi barn rom til sinne/ følesesesuttrykk- skape rom for det
Speile- romslighet . rom for tanker og følelser
Jeg- fpokus, følelser, behov og grenser
Bearbeiding av følelser: sorg, sinne, angst, skyld, skam
Bearbeiding
 
Metode til barn/ unge/ i fam med rusproblemer
-skolebaserte prob\grammer ift forebyggende prog
- div behandling – orienert gruppe forløp
-Parallell m forldres behandling
-Div foreldre-moduer kombinert m foreldr rusbeh
-Fam orientert rusbeh – hvor vi har evidens.

PDF Helle LIndgaards forelesning

26.04.2015 Marit Vasshus
 
2015-fambeh-helle-lindgaard
Psykolog Helle Lindgaard foreleste om virksom intervensjon overfor barn og foreldre når en av foreldrene har rusmisbruk
2015-Fambeh-Aamodt-Haugland
Familieterapeut Gunvor Grødem Aamodt, dr.psycol, Phd Bente Storm Mowatt Haugland og familieterapeut Hilde Brennhagen hadde interessante innlegg på kurs om famileibehandling i TSB
2015-Fambeh-Anders-plenum