Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
30.11.2009
MV

Autonomi som tema i Utstein Kloster refleksjonsforum

Professor Trygve Wyller, Universitetet i Oslo, vil snakke om tema autonomi i Utstein Kloster refleksjonsforum 29.april 2010. Wyller er opptatt av hva som bidrar til åpenhet og etisk dømmekraft i det moderne samfunn.
Rogaland  A-senter er arrangør for Utstein refleksjonsforum i april neste år. I de seinere år er begrepet i økende grad fremstilt som et ideal, både i samfunnslivet  og i helsevesenet.  Der er gode grunner for denne oppvurderingen, sett på bakgrunn av alle de autoritære systemer vi kjenner fra historien.

Valgfrihet versus rådvillhet
Samtidig blir autonomitenkningen påfallende lite problematisert. Selv om vi i møter med mennesker i helsevesenet stadig erfarer at livet ikke bare dreier seg om valgfrihet og autonomi over egen situasjon, men også om sårbarhet og rådvillhet. Hvordan holde alle disse perspektiver sammen på en god måte?

Trygve Wyller er professor i systematisk teologi og diakoniforskning ved Det teologiske fakultet ved universitetet i Oslo, og representerer et fag som i særlig grad har bakset med autonomiproblematikken siden opplysningstiden. I sin forskning har Wyller vært opptatt av vitenskapsteoretiske grunnlagsproblemer, ulike sider ved den kristne omsorgstradisjon, og filosofiske analyser av helse-og sosialfaglig arbeid, herunder profesjonsetikk.

Sentralt for Wyller er også spørsmålet om hva som bidrar til åpenhet og etisk dømmekraft i det moderne samfunn. Han står bak en rekke fagartikler i tidsskrifter og bøker, og vi nevner her også antologien "Skam" (Oslo 2001).

Hvem kan delta?
Målgrupper for Utstein Refleksjonsforum er ansatte i helsetjenestene, universitetene og andre interesserte. Seminardagen blir som tidligere år på Utstein kloster kl 09 - 15.30.  Deltageravgiften blir ca kr 1300.

Arrangører er leder av Kirkens Bymisjon Rogaland Arnfinn Fiskå, leder av Institutt for helsefag ved UiS Kari Vevatne, og Rogaland A-senter ved seniorrådgiver Rasmus Sand og institusjonsprest Arild Vøllestad. Program sendes ut etter 20. januar.

Kontakt: Arild Vøllestad,  Tlf 51729030, mobil 907 56 547, e-mail: arild.voellestad@ras.rl.no
utstein kloster 11 oktober 2005 124