Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
03.10.2018
Marit Vasshus

Arbeidslivsnettverket på Sola samlet et bredt tilfang av profesjonelle aktører

Nettverket for arbeidsliv og rus, alor, som ble arrangert på Sola 20.september, samlet et rikt tilfang av profesjonelle med ansvar på arbeidsplassen for å bringe tematikken på dagsorden.
-Å dele erfaringer fra arbeidslivet som er anvendbart for flere, er et viktig mål for nettverket, fremhevet Ingunn Svendsen fra KoRus vest Stavanger, som leder nettverkssamlingene som arrangeres to ganger i året i region Rogaland.
Nettverksdeltakerne bestemmer selv hvilke tema som skal fokuseres på hvert enkelt nettverkssamling, og blir dermed adekvat og relevant for den enkelte. Blant deltakerne er HMS- ledere og mellomledere, bedriftshelsetjenester, AKAN-kontakter, AKAN-utvalg, verneombud, hovedverneombud og tillitsvalgte.

Alkohol og hjernen gjennom livet
Dr.psycol Egon Hagen, KORFOR, regionalt kompetansesenter for rus, Helse Vest snakket om hjernens funksjon gjennom livet, og hvordan den påvirkes ved rusmiddelbruk. Hagen deltar i et program i NRK med samtaler om psykologfaglige spørsmål, og podkast kan lastes ned.

Hvordan klarer hjernen «å hente seg inn igjen etter lengre tids rusmiddelbruk? Hvordan foregår langtidsrecovery hos pasienter som slutter å ruse seg? Hjernen har en plastisitet og evne til tilfriskning, slår psykologspesialisten fast.
Hagen påpeker samtidig at det er stort frafall og tilbakefall fra behandling hos pasienter og hvordan er da Recovery-muligheten i arbeidslivet? undrer Hagen.

Vi «putler og drikker» de fleste av oss, kun 10% er helt avholdende. De fleste har en forkjærlighet for vin eller øl, pga effekten den har. Alkohol er det vanligste rusmiddelet i befolkningen. Alkohol er samtidig det mest nevrotoksiske stoffet vi har, hvis det hadde blitt introdusert i dag, hadde det antakelig blir forbudt mener nevropsykologen.

Stivhet i holdet
En effekt av lengre tids bruk av alkohol og rusmidler, kan være «stivhet og lite elastisitet i hodet», forklarer Hagen. For å henge med i samfunnet, er utdanning helt avgjørende i dag. Før kunne man få jobb uten utdanning, i dag må man være strategisk og planmessig allerede fra ungdomsskolen. Nåløyet for å komme inn i arbeidslivet er svært trangt i dag.
-For dem som faller utenfor ungdomsskole og/ eller videregående skole er det et «Brølende mørke», fremhever psykolog Hagen.

Norsk ungdom ruser seg mindre
Dagens ungdom ruser seg mindre enn europeisk ungdom, men når man først drikker, skal man kjenne det- så det blir «bingedrinking». For øvrig er det en strålende ungdom som er opptatt av gode relasjoner til jevnaldrede, skole/ utdanning, en fornuftig generasjon. De er planmessige, trener og tar Mastergrader. Det fins imidlertid mange ungdomsundersøkelser som problematiserer ungdom og livsstil. Som du roper i skogen får du svar, påpeker Hagen. Vi må slutte å sykeliggjøre og måle og spørre ungdom om levekår i den mest turbulente fasen i livet, nå når vi har en fantastisk ungdomsgenerasjon! understreker Hagen. Psykologen fremhever at gutter er litt mer lystdrevne enn jenter, de har en senere modning i hjernen. Jenter kapitaliserer på tidligere hjerneutvikling, sier nevropsykologen. Så hva skal vi gjøre med guttene?

Arbeidslivet er autonomisert
Arbeidslivet er sterkt autonomisert og vil ha den som lener seg fremover uansett; work hard, play hard. «Bånn gass» døgnet rundt, sentrifugen går… påpeker psykologen. Problemer defineres som «selvantenning». Tempoet øker fremfor å løse problemer så kjører man på til man faller utenfor arbeidslivet. Du må «gunne på» for å henge med, viser studier fra arbeidslivet.
Prisen for at det er tøffere er litt stress, men slik er det; «There is no free luch». Vi har et elitistisk samfunn der ingenting er gratis, det er en pris knyttet til alt også i utdanning og arbeidslivet.

Helseundersøkelser
Folkehelseundersøkelser fra Nord-Trøndelag viser at det er størst økning i alkoholbruk blant de godt voksne, dem over 50+ og særlig de som er over 70 år har økt alkoholinntak. Samtidig er disse aldersgruppene opptatt av trening, yoga, maraton og gå eller reise på tur. Når man samtidig bruker alkohol, er det slik at kroppen i denne aldersgruppen har mindre veske, god dermed får alkohol en annen effekt, forklarer Hagen. Kulturelle innpakninger med omfattende reisevirksomhet, gjør at vi drikker forebyggende i uken og kliner til med mer konsum i helgene, dermed øker totalkonsumet. Alkoholforbruket øker med blant godt voksne. Barnefamilier drikker minst.

Ulike forløp
Ulike personer kan ha ulike forløp med inntak av rusmidler. En person som starter alkoholbruk tidlig i livet, men ikke har tilleggsbelastninger, kan erfare at tilfeldigheter, vennekrets og bad luck med uflaks, kan erfare at inntak eskalerer, noe skjer som du ikke ser vil komme.
En annen person kan starte tidlig rusbruk og har samtidig tilleggsbelastninger som angst, depresjon, traumer, overgrep og bruker rusmidler som selvmedisinering. Rusen kan gi en behagelig følelse som adresserer underliggende problemstillinger. En person som har inngangsproblemer, kan erfare rekylproblemer. I rusfri tilstand kan personen erfare at angst og følelsestrykk forsterkes, forklarer Hagen.

Mangler sosiale felleskap
Menn har lite «jabbefelleskap» hvor de kan søke trøst, så de begynner å tørste seg selv med rusbruk når de opplever livskriser. Med økende alder viser også at når 70 åringer drikker som 50-åringer med økt helsebelastning, kan det bli problematisk.
Hvis man teppelegger hele uken med alkoholbruk, kan det være fort gjort å utvikle problemer. Især dersom arbeidsplassen preges av alkoholbruk som fortsetter i helgene.

Mange arenaer med alkoholbruk
Det fins mange arenaer som i dag inkluderer alkoholbruk; syklubber, jakt – og fisketurer, helgereiser, hytteliv. I tillegg virker innpakningen med pappvin til en sterkt økende bruk. Du slipper beslutningen om å åpne, da den allerede er åpne, hevder hagen. Økt konsum indikerer velstand, samtidig er de en helseutfordring. Goder vil en ikke gi fra seg.

Behandlingsresultater
Forskning viser at de fleste kommer ut av avhengighet på egen hånd. De vi møter i behandling kan være en subgruppe som er særlig hardt rammet. Av disse har 60% tilbakefall. Det går 27 år fra første rusepisode til man klarer ett rusfritt år. Det går ni år fra første behandling til ett rusfritt år. Det er bra å være i behandling, sammenliknet med kronikere.

Kidnapper hjernens belønningssystem
Hjernen skiller ut stoffer som øker sjangsen for å gjenta rusopplevelsen. Rusmidlene kaprer hjernens dopamin reseptorer, som er ti ganger så sterke. Den behagelige rusfølelsen er så sterkt at man vil oppleve nytelsen igjen. Man beveger seg fra å like til at handlingen blir tvangspreget, forklarer nevropsykolog Hagen. Noen transmittorer blir så sterkt påvirket at livet blir kjedelig uten rus. Andre kan oppleve stor glede av naturopplevelser, trening, sosial settinger, musikk, reiser mm.

Fargeløshet
Uten rusmidler kan verden oppleves som fargeløs, og følelsesmessig avflating er et nøkkeltema ved behandling. Trøsten er at fargeløsheten går over og fargene kommer tilbake også uten rusmidler etter en tid. Frontallappen i hjernen bidrar til at vi kan reflektere, fremfor å «gå av hengslene». For mennesker som opplever krenkelser, kan disse repeteres i bilder i frontallappen, og de kan skape følelseskaos gjentagne ganger. I rusen får man fri, man lever i øyeblikket i en «timeout».

Fristelser og varme situasjoner
Langsiktighet og evnen til å administrere seg ut av øyeblikkets fristelser, ved å se fremover er en viktig funksjon i hjernen. I behandling «tar man av «gipskappen» som hindrer situasjoner som assosieres med rus- nemlig varme situasjoner. Disse kan trigge at administrasjonen av egen atferd trer av.
Hvordan hindre impulsivitet for å forhindre et fall inn i problematiske situasjoner? Undres Egon Hagen.  En varm situasjon kobler positive opplevelser, det er en assossiativ kobling til erfaringer med positive rusopplevelser, sier Hagen.

App for å forebygge
Erfaringer med mye rusing gir automatisert atferd ved fare for sprekk, en slags «burning platform». Egeninstruksjonen kan føre en person rett inn i rusing. Appen kan trykkes på, slik at du hentes ut av situasjonen av enkeltpersoner som er i beredskap. Hagen tror at avhengighet skjer i øyeblikket, det er der «djevelen er begravet. Øyeblikkstekningen blir preget av «use it og loose it», hevder Hagen.

Hjernens prefontal lapp handler om å koble erfaringer, det foregår en sterk pregning i ungdomstiden. Det du bruker mest forsterkes, mens det øvrige tapes. Det skjer en enorm modning på slutten av ungdomstiden mot 21 års alder.
Når personer starter behandling er det ferdigheter som mangler, det koker i hodet og det er ikke en optimal timing ift pasientens kognitive status. Motivasjon består av ferdigheter, kognitiv status og muligheter. De fleste pasienter opplever at tilbudet de får ikke er tilpasset deres kognitive tilstand, hevder Hagen.

Enorm gevinst med rusfrihet
Ifølge Egon Hagen er det en enorm gevinst med rusfrihet. Når man ikke ruser seg er både kroppen og hjernen klar, men den trenger tid til å rehabiliteres ved langvarig rusmiddelbruk. Ungdom som ruser seg aktivt, går glipp av mye av den psykososiale utviklingen, forklarer psykologen. Den langsiktige tekningen mangler ved aktiv rusing, derfor er gevinsten stor når rusingen erstattes med andre aktiviteter som fremmer hjernens planleggingsevne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 sola egon hagen - hjernen og avhengighet
Planum%202%20bra
Mange deltakere på arbeidslivsnettverket på Sola 20.september i regi av KoRus vest Stavanger
Sola%20plenum%20kamera
%C3%85sa%20rollespill
Rollespill med tema "den nødvendige samtalen".
Serina%20Sikveland%20Synniva%20R%C3%B8rvik%20kamera
Psykologene Serina Sikveland og Sunniva Rørvik snakket om spillavhengighet