Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
10.11.2016
Marit Vasshus

Anbefalinger til kommunenes rustjenester

Hva vektlegger brukere, fagfolk og forskere i diskusjonen om anbefalinger til kommunenes tiltak for rustjenester? Representanter for de ulike deltakergruppene fra StaRus konferansen i Stavanger har utarbeidet anbefalinger.
Hvem er StaRus?
StaRus er et samarbeidsforum for å utvikle rusmiddelforskning. Det består av IRIS, Universitetet i Stavanger, Rogaland A-senter og Stavanger Universitetssykehus.

Tema
Tema for årets StaRus konferanse var: Regjeringens har vedtatt en opptrappingsplan for rusfeltet, samtidig som det er endskjæringer i tjenestene. Hva bør kommunene tilby av tjenester uavhengig av ressurstilgang?

Hvilke tema inneholder anbefalingene?
Her er noen av anbefalingene fra representanter for brukere, fagfolk og forskere som deltok i StaRus konferansen 2016 :
- Aktivisere brukere/pårørende mer i å stå for/ta ansvar for større deler av behandlings/hjelpetilbudet
- egne dagtilbud i kommunen som supplement til TSB
- Kommunene må sammen med andre hjelpeinstanser bli bedre til å tilpasse hjelpen i forhold til hvor langt brukeren er kommet i sin recovery-prosess.
- Alle bør få tilbud om en likemann/kvinne som følger en på de ulike etappene
- Hver kommune må ha en oppdatert samhandlingsside på sin hjemmeside med relevante telefonnummer/opplysninger om rus og psykiatri.
- Kommunene bør bruke mer brukerdrevne hjelpetilbud
- Etablere interkommunale væresteder med oppsøkende helsetjenester med spesiell kompetanse på rus og somatisk helse
- Fokusere på aktivitets- og temaorienterte tilbud
- Kommunene må satse på trivselsfremmende tiltak og informasjon om rus- og psykiske lidelser i skolen
- Kommunene bør i sin oppfølging/tiltak/hjelp alltid spør bruker/pasient: Hva er viktig for deg?
- Økt tilgjengelighet for bekymrede pårørende og venner
- Økt forståelse av sosiale medier for kontaktetablering
- Større bruk av erfaringskonsulenter i alle ledd, førvern (forebygging), behandling (fra rusfrihet til forbedring av livssituasjon) og ettervern (aktivisering, arbeid, kartlegging, motivasjon mm)

Se alle anbefalingene.

Les mer om StaRus konfearansen og tema brukermedvirkning i
Rusfag 2/ 2016,  side 26- 28.

 
sverre nesv%c3%a5g i sirkelen