Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
12.01.2015
Marit Vasshus

370 fagfolk kommer på Mot til å se - konferansen på Sola 21. og 22. januar

Den årlige nasjonale konferansen handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykiske lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
Konferansens tema er flere: Hvordan forstår vi de stille barna? Hva ligger bak barns stillhet? Overlevelsesmekanismer. Hva kan foreldre eller hjelpere gjøre? Hva kan barn eller ungdom selv gjøre? Ingrid Lund, forsker, amanuensis ved Universitetet i Agder tar for seg denne tematikken.

Tilknytning og reguleringsforstyrrelser er tema for Dag Nordanger. 

Anne Kristine Bergem, lege og psykiater tematiserer ”Pappa er syk i tankene”. Hvordan oppleves det for barna?

Hvordan oppdage spebarn isolerer seg-  eller vegrer seg for kontakt?
Overlege og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri Sissel Øritsland, BUP, Helse Fonna snakker om ; ADBB – Alarm Distress Baby Scale og erfaringer med dette som nyttig verktøy i samarbeidet mellom kommune og BUP om de alelr misnste barna. 

Espen Haukali, BUPA formidler behandlingsprogrammet RePulse - Styr dine impulser- rePulse, et program for barn med atferdsproblematikk. 

Siri Gjesdal, BarnsBeste, tar for seg nasjonale strategier 
Åse Frafjord Johnsen, pedagog,  bruker Bilder som samtaleverktøy.
Hege Lyster snakekr om egen erfaring med å være pårørende til alvorlig psykisk syk mor.

Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
 
shutterstock 6593182%5b1%5d-tnett