Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
26.03.2010
MV

14 Rogalandskommuner kartlegger 6700 ungdommer via Ungdata

Kompetansesenter rus, region Vest Stavanger samarbeider med hele 14 Rogalands-kommuner om en stor ungdomsundersøkelse som kartlegger ungdoms vaner i forhold til skole, fritid, familie, trivsel og rusbruk, i inneværende uke. Det unike er at den samme undersøkelsen foregår samtidig i alle de 14 kommune, med et nyutviklet spørreskjema. Rogalandskommunene er først ute i Norge med utprøvingen, sier sosiolog Inger Eide Robertson, som medvirker i undersøkelsen.
Illustrasjonsfoto: Kulturskolen i Stavanger. Personene på bildet har ikke noe med tematikken å gjøre. Foto: Marit Vasshus

Ifølge Robertson ved Kompetansesenter rus Stavanger, er undersøkelsen Ungdata  et nytt felles design, som er utviklet i samarbeid med NOVA og fire kompetansesenter for rus, deriblant Kompetansesenter rus region vest Stavanger ved Rogaland A-senter, som har drevet slike undersøkelser siden ca 1990.  Flere av de regionale kompetansesentraene med ruskompetanse, har en mangeårig erfaring med å utføre spørreskjemabaserte ungdomsundersøkelser for kommuner i og utenfor regionen. NOVA og tidligere Program for ungdomsforskning (Ungforsk), har også utført slike undersøkelser siden 1980 – tallet.

Sentralt virkemiddel med flere formål
”Ungdata” er tilpasset elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Kommunene kan ha nytte av resultatene fra undersøkelsene på flere måter for faggrupper innen barnevern, helse, skole, PPT til skole og fritid, og kan være egnet for konstruktive og tiltaksrettete dialoger med ungdom, deres foreldre, ulike aktører i lokalmiljøet, kommunen, og lokale politikere.

Regionale ungdomsundersøkelse kan være et sentralt virkemiddel for å:

-Skape oppmerksomhet om ungdom og ungdoms livssituasjon, samt informasjons- og kunnskapsspredning

-igangsette debatt og utviklingsprosesser på tvers av kommunegrenser om ungdom

-bidra til et regionalt/ fylkesvis samarbeid for å få til et løft på offentlig ungdomsarbeid på tvers av kommunegrenser

-involvere flere aktører (både frivillig sektor, private, fylkeskommunale, statlige og andre instanser) i en felles utviklingsprosess, der både framtidig samarbeid, kompetanse og tilbud er sentrale stikkord.

Partnere
”Ungdata” er utarbeidet i et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund (KS), NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring),  de fire kompetansesentraene Kompetansesenter rus region vest Stavanger, Kompetansesenter rus Midt-Norge, Kompetansesenter rus vest Bergen, og Kompetansesenter rus region øst, i tillegg  Barne- og likestillingsdepartementet,  Justisdepartementet  Helsedirektoratet, der disse tre sistnevnte har støttet utviklingskostnadene til Ungdata.

Lokal oppfølging med presentasjoner og prosesser for videre arbeid kan gjøres i samarbeid med  Kompetansesenter rus, som har Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Lokal oppfølging kan skje blant annet i forhold til ruspolitisk planarbeid, utviklingsarbeid og tilrettelegging av tiltak o.a. Dette avtales spesielt, og leveres etter kapasitet.

Les mer: http://www.bedrekommune.no/bedrekommune/tillegg/ungdata

Kontaktperson ved Kompetansesenter rus region vest Stavanger:
Sosiolog Inger Eide Robertson: inger.eide.robertson@ras.rl.no,
telefon: 51 72 90 00/ 51 72 90 23.

Linker til et utvalg kommuner med kontaktperson som har lang erfaring med bruk av våre ungdomsundersøkelser:
Haugesund kommune: Georg Breivik
georg.breivik@haugesund.kommune.no
www.haugesund.kommune.no

Klepp kommune: Ulf Lugviksen, telefon: 51 42 98 68
ulf.ludvigsen@klepp.kommune.no

Gjesdal kommune: Monica Johansen Bjerkreim, telefon: 51 61 11 66
monica.johansen.bjerkreim@gjesdal.kommune.no
kulturskolen ungdomsfest 16 okt08 - 2 051