Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
13.09.2012
Marit Vasshus

Øremerkede folk og forankring avgjør kommunenes rusforebygging

Kommuner som er flinke til å forebygge rusmisbruk har egne folk som prioriterer rusmiddelforebygging. Forebyggingsarbeidet er her godt forankret hos lokalpolitikere og administrasjon. Det viser en ny forskningsrapport fra SIRUS.
Et knippe norske kommuner deltok i årene 2003 - 2006 i det statlige «Regionprosjektet». Prosjektet skulle utvikle lokalbaserte forebyggende rustiltak og videreutvikle eksisterende tiltak. Målet var å begrense rusbruk og rusrelaterte skader, med prioritet hos barn og unge.

– Regionprosjektet ble avsluttet i 2006. Rapporten «Fem år etter Regionprosjektet» viser at kommuner som har greid å videreføre forebyggingsarbeidet har to fellestrekk; de har øremerkede ansatte som prioriterer rusmiddelforebygging. Arbeidet deres er godt forankret hos lokalpolitikerne og administrasjon, påpeker SIRUS-forsker Bergljot Baklien.

– Gode forebyggingskommuner lar prosjektlederne fortsette å ha ansvaret for rustiltakene som skal videreføres. Prosjektlederne har også avklart hvilke tiltak som skal prioriteres. De tiltakene som er perifere for stillingens ansvarsområde, nedprioriteres i en travel hverdag, sier Baklien.

– At forebyggingsarbeidet er godt forankret hos lokalpolitikerne er sentralt. Politisk forankring avhenger gjerne av politikernes personlige engasjement. Derfor kan politisk kontinuitet ha stor betydning for videreføring. Dessuten er det avgjørende med administrativ forankring som gir fagfolk arbeidsrom til å gjennomføre og utvikle nettverk og samarbeidsrelasjoner. Engasjerte rådmenn kan være gode medspillere, sier Baklien.

– Forebyggende tiltak som kommunene selv har utviklet og tilpasset lokal hverdag, er mer levedyktige enn forslag fra staten. Ikke overraskende føler kommunene mer eierskap og entusiasme for egne tiltak. Det er viktig lærdom for statlige prosjektplanleggere, understreker Baklien.

Samarbeid og samordning varierer
Et overordnet prosjektmål var økt samarbeid og samordning. I varierende grad er dette videreført. Liten grad av videreføring skyldes gjerne omorganiseringer eller utskifting av nøkkelpersoner. Kompetanse- og kapasitetsbygging som kurs og seminarer var et annet overgripende mål. I programmene som videreføres etter prosjektet, blir kurs og samlinger også videreført.

– Bare i et par kommuner bidrar Regionprosjektet til økt bevissthet om rusmiddelpolitikk. Bare i to tilfeller vises tydelige spor av prosjektet i kommunale, rusmiddelpolitiske handlingsplaner. Regionprosjektet har ikke gjort det enklere å få til et helhetlig politisk grep om skjenkepolitikk, rusmiddelforebygging og rusomsorg, påpeker Baklien.

Lærdom for andre lokalsamfunnsbaserte prosjekter
– Undersøkelsen er nokså unik fordi det sjelden forskes på langtidseffekter av kommunale prosjekter. Det som ga gode langtidseffekter av Regionprosjektet kan delvis overføres til andre lokalsamfunnsbaserte prosjekter. Det er nyttig lærdom for alle som jobber med kommunale prosjekter, sier Baklien.

Seks lærdommer for å skape langtidseffekter av lokalsamfunnsbaserte prosjekter:

1.Både prosjekter og programmer trenger tid for å finne sin form. Det må være tid til å velge intervensjoner som passer best for den enkelte kommune. Det må være tid til å tilpasse og utvikle tiltakene. Tiltakene må få tid til å slå rot i systemet. Både medarbeidere, administrasjon og politikere må få et eierforhold til dem.
2.Prosjektleders personlige egenskaper er sentrale. For eksempel er evnen til å skape entusiasme og få med seg folk essensiell.
3.Det er avgjørende med engasjerte politikere og politisk kontinuitet for å gi tiltakene forutsigbar økonomi.
4.Det må være en administrativ forankring, slik at administrasjonen gir faglige medarbeidere rimelig arbeidsrom, både til å gjennomføre og utvikle nettverk og samarbeidsrelasjoner.
5.Personkontinuitet gjør forankring over tid mer sannsynlig, forutsatt at personene er i posisjoner hvor de har mulighet til å påvirke beslutninger om å videreføre og videreutvikle arbeidet.
6.Kommuner som omorganiserer må gi forebyggingsarbeid større oppmerksomhet, ellers risikerer arbeidet å bli utradert.

Om rapporten
I rapporten «Fem år etter Regionprosjektet - Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv» ser forskerne etter spor og konsekvenser av Regionprosjektet, fem år etter at det ble avsluttet. Regionprosjektet var et lokalbasert rusmiddelforebyggende pilotprosjekt som pågikk i perioden 2003–2006. Prosjektet var en del av Bondevik II-regjeringens Handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003–2005). Statens institutt for rusmiddelforskning evaluerte Regionprosjektet i 2007 (SIRUS-rapport 6/2007).  
shutterst-kopi-hands-300