Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger
14.01.2014
Marit Vasshus

Åpning av nasjonal kompetanse-tjeneste for rusbehandlingTSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB ble offisielt åpnet 10.januar. Familieterapeut Torbjørg Skaaalnes, Poliklinikken Rogaland A-senter representerte norske klinikerne innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB da hun sammen med en forsker og en bruker åpnet Nasjonalt kompetansesenter TSB i Oslo med et innlegg.
Nasjonal kompetansetjeneste TSB er en av flere nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med ansvar for å bygge opp og spre kompetanse på ulike fagområder. Tjenesten skal samarbeide nært med de kliniske miljøene i hele landet med formål å utvikle og heve kvailiteten på tilbudene til pasientene. Helse- og omsorgsdepartementet har tillagt Oslo Universitetssykehus ansvar for å drive tjenesten, og ledes av psykolog, PhD.Espen Ajo Arnevik.

Kompetansetjenestens oppgaver
- Bygge opp og formidle kompetanse
- Overvåke og formidle behandlingsresultater
- Delta i forskning og etablering i forskernettverk
- Bidra i relevant undervisning
- Sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansespredning til   helsetjenesten, andre tjenesteytere og pasienter
- Bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og kunnskapsbasert praksis

Klinisk fokus
Torbjørg Skaaalnes sto for åpningen av Nasjonalt kompetansesenter TSB sammen med forskere og bruker, og fremhevet følgende:

-Klinikere i hele landet ønsker Nasjonalt kompetansesenter TSB velkommen! På tvers av profesjonsgrensene er klinikere daglig opptatt av å bidra til individuelle og gode behandlingsforløp - med høy og riktig kompetanse - i et utfordrende og spennende fagfelt.

- For at Nasjonalt kompetansesenter TSB skal være nyttig for klinikere ønsker vi å bli koblet opp mot brukere, forskere og ikke minst kolleger - på tvers av Helseforetak og regioner.

Digitalt interaktivt forum
Skaalnes understreket også behovet for interaktiv faglig kunnskapsdeling:

-Vi har forventning og ønske om et digitalt, interaktivt forum der klinikere i TSB kan møtes, snakkes, dele erfaringer og inspirere hverandre. Dette har vi savnet!

-Vi ønsker oss et digitalt newfeeed hvor forskning, trender i rusfeltet, informasjon om best practice fortløpende blir publisert.

-Vi har forventning om at Kompetansetjenesten har nærhet til praksisfeltet og bidrar med kurs og undervisning

Påvirke Utdanningsinstitusjonene
Torbjørg Skaalnes fremhevet ønsket om at Kompetansetjenesten er pådrivere og påvirkningsagenter inn mot utdanningsinstitusjonene og universitetene - men også mot politiske myndigheter - med kunnskap om hvor skoen trykker og hva som må til for å virkeliggjøre politiske og faglige føringer og visjoner.

Tverrfaglighet
Familieterapeut Torbjørg Skaalnes fremhevet også at det er mange klinikeres ønske at Nasjonalt kompetansesenter TSB opprettholder og ivaretar fokus på det komplekse og sammensatte bildet som karakteriserer rusfeltet - med tverrfaglighet som kjennetegn.

-Tverrfaglig innsats overfor pasient, de passive brukerne - familien og ikke minst barna vil forhåpentlig være et fokus og mål for Nasjonalt kompetansesenter TSB.

Skaalens avsluttet med følgende hilsen:
-Jeg og alle mine kolleger på Rogaland A-senter og klinikere i hele landet ønsker Nasjonalt kompetansesenter TSB hell og lykke med det arbeidet de skal gå i gang med!

Kontaktperson Nasjonalt kompetansesenter TSB
Espen Ajo Arnevik, leder
E-post: esarne@ous-hf.no
Tlf 412 09 898

Websider: www.oslo-universitetssykehus.no/tsb
torbj%c3%b8rg skaalnes