Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Tilbud til barn og voksne pårørende

Pårørende til rusmisbrukere blir ofte utsatt for store påkjenninger sosialt, psykisk og fysisk.  Bruk av rusmidler gir over tid en gradvis endring av hjernes belønnings-system, slik at personen utvikler avhengighet. Helse, familie og jobb, som tidligere var viktigst i livet, viker for rusmiddelet. Familien påvirkes av at personens prioriteringer endres. Derfor trenger både personen og pårørende, spesielt barn, hjelp. Foreldrene er de viktigste menneskene i  barnas verden. Vi gir derfor så langt vi kan, hjelp til barna i samarbeid med foreldrene.  Hjelpen tilpasses barnas alder og familiens livsfase. Den kan gis på ulike måter, for eksempel ved familiesamtaler, parsamtaler eller individuelle samtaler.

Familiesamtaler
Familiesamtaler kan hjelpe både pasient og pårørende og tilbys der pasienter er i behandling i poliklinikk eller i døgnbehandling. Oftest benyttes løsningsfokussert eller systemisk familieterapi. Vi har fokus på:
 • å kartlegge behovene til familiemedlemmene
 • sammen med familien søke positive endringer i familiesamspillet med tanke på alle familiemedlemmers behov
 • forebygge tilbakefall

Hvorfor kan pårørende trenge eget hjelpetilbud?
Hva slags vansker opplever barn og voksne barn av foreldre med rusproblemer?

Vanlige problemer voksne barn av rusmisbrukere kan oppleve, er:
 • Opplever seg annerledes og forskjellig fra andre
 • Opplever skyld og skam
 • Stort behov for kontroll
 • Problemer med å sette grenser
 • Problem med å forstå egne tanker, følelser og reaksjoner
 • Vansker med nære relasjoner
 • Angst, depresjon
 • Vanskeligheter med å stole på andre

Barneansvarlige
Det er to barneansvarlige på alle avdelinger ved Rogaland A-senter, som etterspør hvordan vi kan bedre kontakten mellom pasient og barn under oppholdet. De samler inn informasjon om barnets situasjon og undersøker om barnet har egne hjelpebehov. Vi har eget besøksrom tilrettelagt for barn, hvor pasienter kan ta imot besøk.

Barne - og pårørendekontakt
Pårørende kan henvende seg til barne- og pårørendekontakten for råd og veiledning.

Gruppetilbud
Gruppetilbudet er for kvinner som har egne rusvansker og/ eller har vokst opp i en familie med rusmisbruk hos en eller begge foreldre, og som i dag opplever problemer på grunn av sin oppvekst. Gruppedeltakerne må ikke ha pågående eget rusmisbruk.

Gruppene har seks - åtte deltakere. Gruppene er lukket og går over minst ett år. Hvert gruppemøte varer i 1,5 time.
​Les mer om gruppetilbud Poliklinikk: http://www.rogaland-asenter.no/behandling/behandlingstilbud/behandling-poliklinikk​

Hvorfor er tilbudet nyttig?
Poliklinikken har i mange år gitt dette gruppetilbudet, fordi tilbakemeldingene viser at de aller fleste som deltar sier at det er nyttig. Det har vært godt å treffe andre som har vært eller er i samme situasjon. De får dele erfaringer og se muligheter for endring til beste for seg selv.
​LEs mer om Poliklinikkens ulike gruppetilbud, under "poliklinikk"

Distriktskontor
Rogaland A-senter har poliklinikk både på Bryne og Sandnes, i tillegg til Stavanger / Tasta.
Foto: Besøksrom som kan benyttes for barn og pårørende sammen med pasienten.