Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Pakkeforløp

Formål med pakkeforløpFra 1.januar 2019 skal behandling organiseres som «pakkeforløp». Det innebærer at behandling, utredning og ev. håndtering av tilbakefall er forutsigbart uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp skal øke pasientens medvirkning, innflytelse og valg av behandling og øke brukertilfredshet og samarbeid for pasient og pårørende. Dessuten gi lik behandling uavhengig av bosted og bedre ivaretakelse av somatisk helse og levevaner.
Les mer på HelseNorge.noForløpskoordinator er kontaktperson


Forløpskoordinator: telefon 51 72 90 00, spør etter forløpskoordinator.

Forløpskoordinator skal sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid.  Pasient og pårørende kan kontakte forløpskoordinator når pasienten er i behandling ved Rogaland A-senter. Koordinator er tilgjengelig for involverte samarbeidspartnere inntil pasienten har fått tildelt egen behandler og kan koordinere avtaler og samarbeidsmøter ved behov.

Forløpskoordinators ansvar: info fra Helsedirektoratet

Oversikt over kommunale forløpskoordinatorer: fås hos forløpskoordinator

 

Henvisning


I henvisningen skal kartleggingen nå være mer omfattende, fordi pakkeforløp starter i kommunen/hos fastlege når henvisning sendes og avsluttes i kommunen. Pakkeforløpet registreres og måles når henvisning er mottatt i spesialisthelsetjenesten. 
Les mer her

 

Pårørendes rettigheter 

 

Pårørendes rett til informasjon 

Helsepersonell bryter ikke taushetsplikten ved å lytte til pårørende. Helsepersonell bryter heller ikke taushetsplikten ved å snakke med deg om opplysninger du er kjent med fra før. Når du kjenner diagnosen til pasienten, kan helsepersonellet, uten å bryte taushetsplikten, snakke generelt om årsaker til tilstanden, symptomer, vanlig behandling og prognose.  

Rett til informasjon om pasientens helsetilstand og helsehjelp 
Som nærmeste pårørende har du rett til informasjon når pasienten gir tillatelse (samtykke). Pasienten bestemmer selv hvem som er nærmeste pårørende og kan utpeke flere nærmeste pårørende hvis det er hensiktsmessig. Han eller hun kan også endre valg av nærmeste pårørende.

Rett til innsyn i pasientens journal
Reglene om pårørendes rett til informasjon om helsehjelpen til pasienten gjelder også innsyn i pasientens journal. Samtykket fra pasienten avgjør hvilke deler av journalen du kan få innsyn i. Som nærmeste pårørende har du også rett til innsyn i journal etter en pasients død, om ikke særlige grunner taler mot dette.

Pasientens rett til innsyn i journalopplysninger fra deg som pårørende
Når du som nærmeste pårørende gir informasjon til helsetjenesten, vil dette bli skrevet ned i pasientens journal dersom informasjonen er relevant og nødvendig for helsehjelpen. Pasienten har rett til innsyn i egen journal, og innsynsretten omfatter vanligvis også opplysninger gitt av andre, for eksempel opplysninger fra pårørende. 
Pasienten kan nektes innsyn i slike opplysninger av hensyn til pårørende, eller hvis det kan være til fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv dersom pasienten får innsyn.

Les mer om pårørendes rettigheter

 

Selvhjelpsgrupper

I Stavanger-Sandnes området finnes det over 70 ulike tilbud for personer med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus.
Les mer om selvhjelp her

 

Forløpsmodell

Last ned Forløpsmodell/ Flytskjema