Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Henvisning til RAS

RAS-utsiktM-039
Det kan henvises til Rogaland A-senter etter to lovverk:

1. Henvisning til frivillig utredning og behandling ( Lov om spesialisthelsetjenesten )

Tverrfaglig rusrelatert spesialisthelsetjeneste
Rogaland A-senter er en del av den tverrfaglige rusrelaterte spesialisthelsetjenesten.

Behandlingen av henvisningen følger derfor normalt Forvaltningsloven , Lov om spesialisthelsetjenesten, og Lov om pasientrettigheter.

Helseregion Vest
Helse Vest har det regionale ”Sørge for”- ansvaret i Rogaland A-senters helseregion, og Rogaland A-senter inngår derfor i den behandlingskjede som omfatter Helseregion Vest. Gjeldende regional plan finner du her.

Hvem kan henvise til behandling?
Din lege, sosialtjenesten/ NAV eller av leder for Barnevernet kan henvise til behandling. Andre instanser innen spesialisthelsetjenstene kan også henvise til oss. Psykologer i privat praksis må henvise via pasientens lege. Pasienter kan ikke søke hjelp ved egen søknad til Rogaland A-senter.


2. Henvisning etter  Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

§ 10-3: Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
§ 10- 4 Tilbakehold i institusjon på grunnlag av eget samtykke.


Gravide
Rogaland A-senter er i Regional plan for Helseregion Vest utpekt til å ta i mot pasienter etter , § 10-3 i Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Gravide med alkohol, narkotika - eller medikament problemer, har mulighet for innleggelse, opphold og behandling ved Rogaland A-senter. Vedtak etter midlertidig vedtak som er godkjent av Fylkesnemda, må foreligge ved innkomst.
FREMGANGSMÅTE VEILEDENDE Stavanger Universitetssykehus)  .

Rogaland A-senter kan også ta inn pasienter etter § 10- 4 i Helse - og omsorgs- tjenesteloven. Det skjer etter individuell vurdering og etter avtale mellom pasient og insitutsjon.

Haugaland A-senter har samme funksjon i Rogaland. Plassering av gravide uten eget samtykke er primært en lokal funksjon. Den gravide gis mulighet for å føde lokalt med støtte fra nettverket. Rogaland A-senter tar i tillegg inn gravide etter § 10-3 i et regionalt samarbeid med Askøyklinikken Askøy, Bergen.

Henvisninger
For nærmere opplysninger om hvordan du søker inn, bruk menyen nedenfor
Henvisning må inneholde følgende opplysninger:
  • Alle personalia, inkl. nærmeste pårørende
  • Opplysninger om pasienten er gravid / har barn
  • Hovedrusproblem og hvor lenge
  • Andre sykdommer, eventuelt medikamenter
  • Navn på fastlege, eventuelt kontaktperson NAV / Sosialkontor
  • Tidligere behandlingshistorie (i TSB, psykisk helsevern, somatikk)
  • Boforhold
  • Jobb / økonomi