Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Akuttjeneste henvisning

PT6A6583-Gravideavd-seng
Akuttjeneste innen Tverrfaglig spesialisert behandling

Akuttmedisinsk tverrfaglig behandling inngår i en struktur med andre akuttjenester

Akuttjeneste innen TSB supplerer andre akuttjenester, og overtar ikke deres ansvarsområder.

Akuttinnleggelse skal respondere på en akutt oppstått situasjon og ikke være en snarvei forbi ventetider til ordinær behandling i TSB

En vurdering av en akutt oppstått situasjon, erstatter ikke ordinær vurdering for pasientrettigheter i TSB.

Skal pasienten henvises til Rogaland A-senter for en vurdering i en akutt situasjon, må en henvisning følge pasienten.

Henvisning må inneholde følgende opplysninger:
 • Alle personalia, inkl. nærmeste pårørende
 • Opplysninger om pasienten er gravid / har barn
 • Hovedrusproblem og hvor lenge
 • Andre sykdommer, eventuelt medikamenter
 • Navn på fastlege, eventuelt kontaktperson NAV / Sosialkontor
 • Tidligere behandlingshistorie (i TSB, psykisk helsevern, somatikk)
 • Boforhold
 • Jobb / økonomi

Etter konsultasjon hos vakthavende lege på Rogaland A-senter, kan resultatet være akuttinnleggelse og /eller akutt poliklinisk samtale.

Akuttinnleggelse:
En akuttinnleggelse kan være resultatet av vurderingen, og pasienten skal da tilbys plass innen 12 timer. Varighet:1 – 3 døgn.(inngår som en del av avrusningsavdelingens kapasitet)

Indikasjoner for akuttinnleggelse:
 • Når somatisk / psykisk helse sine akuttjenester har klarert pasienten for videre behandling innen TSB.
 • Der rusinntaket er opphørt eller endret og det er fare for alvorlige abstinensreaksjoner (for eks. krampetilstander)
 • Pasienten er gravid og har et samtidig rusproblem
 • Der pasienten har et rusproblem og er alene med omsorgen for barn
 • Pasienter som etter lengre rusfri periode er i akutt fare for tilbakefall
 • Der pasienten har hatt en lengre rusfri periode (for eks i behandling) og har begynt å ruse seg igjen, blant annet med akutt fare for overdose.
 • Der pasienter er i TSB, men har hatt et tilbakefall og skal snarest mulig tilbake til behandling.(rask reinnleggelse)
 • Rusmiddelinntaket utgjør umiddelbar fare for pasientens liv og helse (for eks. alkoholinntak ved alvorlig organskade) 

Akutt poliklinisk samtale:
Akutt poliklinisk samtale til vurdering, rådgiving og kriseintervensjon. Skal skje samme dag eller første (påfølgende) virkedag. Kan også foregå ambulant.

Tilrettelegge for gode pasientforløp:
 • Der henvisende instans vurderer at det er en poliklinisk akuttsamtale som er rett innsats, er det fint at dette kommer tydelig fram allerede i telefonhenvendelsen til vakthavende lege.
 • Der det synes klart å være medisinsk problematikk, vil det være hensiktsmessig at NAV/Sosialkontor gjør bruk av fastlege for å henvise til akuttjenestene, for at vi skal få best mulig opplysninger for å gjøre best mulig vurderinger.

Akuttjenestene ved Rogaland A-senter tar ikke imot:
 • Akutt intoxikasjon (henvises til legevakt /  SUS som tidligere)
 • Alvorlige samtidige psykiske tilstander som psykoser, opplagt suicidale (heller ikke dem som er suicidale i beruset tilstand) (henvises til Psykiatrisk klinikk, AMC2, eller et DPS) 
 • Alvorlige samtidige somatiske tilstander (når det somatiske behandlingsbehovet er større enn behov for rusbehandling.) (Henvises til SUS / MOBA som tidligere)
 • Pasienter uten avhengighet, men med noen dagers rusinntak bak seg.(følges opp av fastlege ved behov)
 • Patologisk utagerende rus. (Politiarrest i akutt rusfase)
Kontakt
En dør inn:
Instanser med henvisningsrett til TSB ringer 51 72 90 00 og ber om vakthavende lege