Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
logo-kbm
Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Mentaliseringsbasert terapi

Surfer-nov-08-827
Ved poliklinikken ved Rogaland A-senter er det opprettet et behandlingsteam som tilbyr Mentaliseringsbasert terapi (MBT), kalt MBT-team. 

Å mentalisere dreier seg om å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra. Når vi mentaliserer reflekterer vi følelsesnært over egne og andres tanker, følelser og adferd.

Hvem passer behandlingen for?
MBT har vist seg å være god behandling for mennesker som ofte rammes av raske, uforståelige følelsesmessige svingninger og ofte kommer i konflikt med andre. Samt at en sliter med å ivareta egne behov og sette grenser på en god måte. Ofte vil følelsesmessige konflikter hos en selv føre til selvdestruktiv adferd som rusmiddelbruk og annen selvskading Diagnostisk gjelder dette i første rekke mennesker som lider av personlighetsforstyrrelse eller har sårbare trekk av denne, og som forsøker å løse lidelsestrykket med rusmidler. 
 
Behandlingstilbudet ligger på et nivå mellom døgninnleggelse og tradisjonell poliklinisk individualterapi, og har vist seg svært nyttig for mennesker med flere innleggelser i sin historie. Behandlingen foregår på dagtid. Det er mulig å kombinere den med jobb, skole eller annet med en viss sykemeldingsprosent. Gjennomsnittlig behandlingstid er ca. 2 år.
 
Behandlingsstruktur ved MBT-team:
Det er plass til 16 pasienter i MBT. Vi har løpende vurdering av nye deltakere.
 
Første vurderingssamtale er en gjensidig uforpliktende samtale for begge parter. Deretter: gjennomgang av egensøknad, innledende utredning av psykisk lidelse, personlighet og mentaliseringsevne. 
 
Etter inngått behandlingsavtale får man:
 • En mentaliseringsbasert problemformulering
 • Støttende kriseplan for de som trenger det
 • Timer(r) hos psykiater for eventuell medikamentell vurdering
 • 12 møter i MBT- psykoedukativ gruppe
 • MBT-Individualterapi med gradvis avtrapping
 • MBT gruppeterapi
 • Samarbeid med andre involverte instanser
 • Dersom pasienten ikke er i strukturert jobb, skolegang, meningsfullt innhold på dagtid, lages realistiske planer for dette
 • MBT og endringsfokusert tilnærming knyttet til rusmiddelavhengighet håndteres samtidig av terapeuter som mestrer begge områder
 
Behandlingsprogrammet:
 
MBT psykopedagogisk gruppe:
Dette er en lukket gruppe som møtes torsdager 09.00 – 10.30, over 12 ganger. Der gjennomgås temaene: mentalisering og mentaliseringssvikt, følelser og følelsesregulering, tilknytning og tilknytningskonflikter og hva er personlighetsforstyrrelse i kombinasjon med rusmiddelavhengighet. Og til slutt hvorfor vårt
behandlingsopplegg er som det er. Her lærer man om grunnlaget for behandlingsmodellen og om psykisk helse. Denne gruppen er svært viktig for samarbeidet om behandlingen. I denne gruppen er det plass til 12 pasienter, slik at her kan pasienter som ikke følger resten av behandlingsprogrammet i MBT, også bli tilbudt plass.
 
MBT Individualterapi:
Individualterapien foregår ukentlig første tiden og reduseres deretter gradvis. I individualterapien får hver enkelt mer tid og rom for seg selv til å finne ut av og bearbeide, sammen med en annen, hendelser som tidligere ”satte en ut”. Opplevelser fra gruppeterapien kan tenkes gjennom og drøftes mer i detalj. Overordnet fokus er hva som skjer med en i nære forhold, samt å prøve å forstå hva som skjer under pågående rusepisoder eller i forkant av eventuelle tilbakefall på rusmidler.

MBT gruppeterapi:
Formålet med denne gruppen er at den skal være en ”treningsarena” for mentalisering. Gruppens møtes ukentlig. det er plass til 8 pasienter og det er 2 terapeuter i denne gruppen. For å få mest mulig ut av MBT gruppeterapi forventes det:
 • At en forteller om hendelser fra sitt eget liv, helst fra den siste tiden, der en selv har vært preget av nedsatt mentalisering (sterke eller uforståelige følelser, ruset deg,  hatt dårlig konfliktløsning, etc.), eller der en har vært utsatt for belastninger (spesielt i forhold til andre) som har stilt store krav til ens mentaliseringsevne.
 • At en forsøker å finne ut av disse hendelsene gjennom en mentaliserende holdning med fokus på følelser (utforskende, nysgjerrig, undrende, åpen for alternativ forståelse, etc.).
 • At andre gruppemedlemmer deltar i denne prosessen med å finne ut gjennom en mentaliserende holdning.
 • At en sammen også forsøker å finne ut av hendelser i gruppen på samme måte
 • Og ikke minst, at en prøver å knytte seg til gruppen, dens medlemmer og terapeutene.
 
Søknad og inntak:
Ekstern henvisning sendes via fastlege eller annen henvisende instans til Rogaland A-senter. Intern henvisning sendes leder av MBT-team Kristin Fjermestad i Rusdata under mal «Henvisning MBT». Dersom pasienten er innlagt ved døgnavdeling, vil det siste måned før utskrivelse være mulig å starte opp innledende vurderingssamtaler ved MBT-team.
 
Behandlingen passer ikke for: 
Først og fremst mennesker med alvorlig psykose, bisarr adferd, alvorlige utviklingsforstyrrelser. Samt pågående bruk av heroin og mennesker under Legemiddelassistert rehabilitering som er kognitivt svekket av medikamentell behandling.
 
For mer informasjon kontakt:Tor Borge, avdelingsleder, telefon: 51 72 90 00..

Oppdatert 06.04.2020
Kontakt
Tor Borge, avdelingsleder
telefon: 51 72 90 00