Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Behandling ved poliklinikken

shutterstock_101202202%5B1%5DSAMSPILL-%20FINGERTUPPER%20MED%20TUSJFJES
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Vi ønsker at enhver som får behandling og hjelp ved poliklinikken skal oppleve seg godt møtt og ivaretatt. Vi vektlegger faglig kvalitet i vårt arbeid og tilstreber individuelt tilpasset behandling. Vårt mål er å bidra til positiv endring i den enkelte pasients liv og helse.

Basis kartlegging
Helsedirektoratet har besluttet at alle nye pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB - rusbehandling) i starten skal gjennomføre en basis kartlegging. Dette er fordi vi raskt skal danne oss et godt bilde av den enkelte pasient sine problem, for å kunne tilby best mulig hjelp. Ved Rogaland A-senter starter kartleggingen ved at du som er pasient får en sms hvor du blir bedt om å logge deg inn ved hjelp av «Min ID» for å svare på noen kartleggingsskjema. Svarene du gir lagres i din journal. Deretter vil det vanligste være at du innkalles til 3 timeavtaler i poliklinikken. Det vil stå skrevet i brevet du mottar, om avtalene er pr telefon eller ved oppmøte. Første avtale er en samtale hvor du, eventuelt sammen med pårørende, har god anledning til å beskrive ditt problem med dine ord. Neste avtale er en legekonsultasjon. Våre leger er særlig oppmerksom på skader du kan ha pådratt deg som følge av din bruk av rusmidler. Siste konsultasjon i kartleggingen består av flere spørsmål om livet ditt til nå, rusmiddelbruk, tidligere behandling og annet. I den siste samtalen er det også satt av tid til å drøfte ulike behandlingsmuligheter. Saken din blir vurdert i et tverrfaglig møte i poliklinikken hvor vi tar en «klinisk beslutning», basert på innhentet informasjon og på dine ønsker. Det er en avgjørelse knyttet til om du skal få behandling innen TSB (rusbehandling), eller om behandlingen din best ivaretas av kommunen eller innen psykisk helsevern. I det tverrfaglige møtet blir det også bestemt om behandlingen skal være ved innleggelse eller poliklinisk. Deretter får hver pasient beskjed om videre behandling pr brev. Pasientene kan også følge med på beslutninger som blir tatt, brev som blir sendt og timeavtaler ved å lese egen journal via HelseNorge.no.
(oppdatert 17.08.2020)

Individuelle samtaler
I de individuelle samtalene kartlegger vi din situasjon og lager sammen en behandlingsplan basert på dine behov og ønsker. Denne kan endres underveis. Hyppighet av samtaler kan variere, og vurderes også i samarbeid med terapeuten. Vi benytter ulike og ofte flere behandlingsmetoder samtidig og forsøker å skreddersy nettopp din behandling. I de individuelle timene utfører vi også utredning av rus- og spillavhengighet, samt utredning av andre psykiske lidelser. Vi drøfter også gjerne din somatiske helse, og kan ved hjelp av våre leger gi deg råd knyttet til denne. 

Par og familiesamtaler
Avhengighet, som rus - og spilleavhengighet, rammer langt flere enn den som er avhengig. De fleste har barn, foreldre, søsken og annen familie som kan bli sterkt berørt av familie-medlemmets avhengighet og kan ha behov for informasjon, oppfølging og behandling. Parsamtaler, familiesamtaler og familiebehandling har god effekt både for den med rusavhengighet og for nær familie.

Gruppeterapi
Mange erfarer at å jobbe med sine prosesser og utfordringer i en gruppe kan være nyttig. Våre gruppetilbud har ulikt innhold og ulik funksjon. Vi vil kunne hjelpe deg med å vurdere om noen av gruppene passer for deg. Poliklinikken har for tiden følgende gruppetilbud: 

Mentaliseringsbasert terapi
Ved poliklinikken ved Rogaland A-senter er det opprettet et behandlingsteam som tilbyr Mentaliseringsbasert terapi (MBT), kalt MBT-team.
Les mer

Kvinnegruppe
Ettervernsgruppe/ mindfulnessgruppe Informasjon om denne er særlig viktig å formidle til BA, og kanskje andre institusjoner. 
Mindfulness based Coping; MBC ( oppmerksomt nærvær) og vektlegger arbeid med:
   - stressmestring
   - regulering av følelser
   - relasjoner til seg selv og andre

Individuelt tilpasset
Behandlingsforløpene er individuelt tilpasset. Noen trenger få avklarende samtaler, andre kommer regelmessig til samtale med sin terapeut i lang tid. For noen er samtalene i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av ettervernet etter en innleggelse. 

Målgruppe 
Både kvinner og menn kan få behandling her. Tilbudet gjelder for aldersgruppen 30 år og oppover for illegale rusmidler, og 18 år og oppover for alkohol og spilleavhengighet. 

Pårørende i alle aldre kan henvises.

Målgruppen kjennetegnes av rusproblematikk, hvor flere har andre psykiske lidelser og vansker i tillegg. Vi har også behandlingstilbud for dem som strever med spillavhengighet.

Faglig tilnærming
Vi benytter flere evidensbaserte terapiformer i behandlingen:
 • Analytisk terapi: 
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Rogaland A-senter er for tiden i gang med en storsatsning på mentaliseringsbasert behandling.
  • Intensiv korttids psykodynamisk terapi (ISTDP). 
  • Analytisk gruppeterapi
 • Kognitiv terapi
 • Affektbevissthet
 • Familieterapi :Systemisk, narrativ, løsningsorientert, strategisk eller strukturell.
 • Pedagogisk metode (psykoedukasjon)

Vi jobber tverrfaglig ved poliklinikken og har følgende yrkesgrupper på avdelingen: Leger, psykologer, familieterapeuter, sykepleiere, gruppeanalytikere, sosionomer, barnevernspedagoger og spesialkonsulenter. 

Koordinering av tiltak – sammenhengende pasientforløp
Vi samarbeider med døgnavdelinger i vår egen institusjon og hos andre aktører i Helse Vest. Likeledes har vi samarbeid med hjemkommunen, fastleger og annen spesialisthelsetjeneste. Vi tilstreber å få til sammenhengende pasientforløp. Vi deltar i ansvarsgrupper der det er ønsket.

Pårørendetilbud til familiemedlemmer og samlivspartnere
Dette er et tilbud for kvinner og menn som over tid har hatt en nær relasjon til en rusavhengig, inkludert mindreårige barn av rusmiddelavhengige. Det kan være foreldre, søsken, samlivspartnere eller andre. Ofte har pårørende spørsmål knyttet til livssituasjonen og ønsker rådføring. De kan enten inviteres inn av pasienten i behandlingen, få noen samtaler med vår barne- og pårørendekontakt eller få egen henvisning som pårørende, og dermed egen pasientrettighet.  I noen tilfeller viser vi pårørende videre til andre instanser, for eksempel Pårørendesenteret i Stavanger, Veiledningssenteret i Sandnes eller Kompasset i Sandnes.

Vi i poliklinikken tilstreber å ha et familieperspektiv i vårt arbeid. Vi har barne- og pårørendekontakt for å ivareta høyt fokus på barns situasjon i familier med rusrelaterte problemer.

Henvisning 
Henvisning til poliklinikken får du hos din fastlege, via ruskonsulent i kommunen eller fra annen spesialisthelsetjeneste. Alle henvisninger behandles av en egen vurderingsenhet ved Rogaland A-senter som utreder behandlingsbehov og gir forslag til videre tiltak og evt. pasientrettighet.  


 
Poliklinikken
Henvisning
Henvisning
Vennligst send henvisning med opplysninger du finner på denne siden under punktet:
Hva skal henvisning til TSB inneholde? link