Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Behandling for familie og pårørende

shutterstock_17809327%5B1%5D%20RAS%20brosjyre%201%20far%20datter%20p%C3%A5%20skulder
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Avhengighet, som rus - og spilleavhengighet, rammer langt flere enn den som er avhengig. De fleste har barn, foreldre, søsken og annen familie som kan bli sterkt berørt av familie-medlemmets avhengighet og kan ha behov for informasjon, oppfølging og behandling.

Parsamtaler, familiesamtaler og familiebehandling har god effekt både for den med rusavhengighet og for nær familie.


I poliklinikken tilstreber vi å ha et familiepespektiv i vårt arbeid. Vi har barne- og pårørendekontakt for å ivareta høyt fokus på barns situasjon i familier med rusproblemer.

Tverrfaglige familieteam
Poliklinikken har et eget tverrfaglig familieteam med blant annet godt kvalifiserte familieterapeuter.

Alle foreldre ønsker det beste for barna
Alle foreldre ønsker det beste for barna sine. Vi erfarer at barn som lever i familier med rusproblemer blir påvirket av dette. Sammen med foreldrene er vi derfor opptatt av barnas behov og inkluderer dem i deler av behandlingen.

Pårørendes pasientrettigheter
Ulike lovverk regulerer pårørendes pasientrettigheter; for eksempel pålegger Helsepersonelloven §10a helsepersonell plikt til å ivatera mindreårige barn som har behov for informasjon og oppfølging.

Pårørendetilbud til familiemedlemmer og samlivspartnere
dette er et tilbud til kvinner og menn som over tid har en nær relasjon til en rusavhengig, inkludert mindreårige barn av rusmiddelavhengige. Det kan være foreldre, søsken, samlivspartnere eller andre. Ofte har pårørende spørsmål knyttet til livssituasjon og ønsker rådføring. De kan enten inviteres med av pasienten i behandling, eller få noen samtaler med vår barne- og pårørendekontakt, eller få egen henvisning som pårørende og dermed egen pasientrettighet. I noen tilfeller viser vi pårørende til andre instanser, for eksempel Pårørendesenteret i Stavanger, Veiledningssenteret i Sandnes eller Kompasset i Sandnes.

Barneansvarlige
Poliklinikken har to barneansvarlige, i likhet med de øvrige avdelingene ved Rogaland A-senter.