Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Avrusing og stabilisering

PT6A4092-utsikt-Byfjorden-web
Avrusningsavdelingen gir tilbud om avrusning og abstinens-behandling til mennesker med ulik rusproblematikk som alkohol, medikamenter og alle typer narkotika. Avdelingen tar også imot pasienter som er under legemiddel-assistert rehabilitering.

Stabilisering er tilpasset pasienter som trenger et opphold etter medisinsk avrusing eller abstinensbehandling.

Antall plasser:
Avdelingen har 15 avrusingsplasser og 1 stabiliseringsplass.

PLANLAGT AVRUSING
Et avrusningsopphold tar vanligvis 3 - 10 dager før pasienten er klar til videre oppfølging i kommunen eller videre behandling, enten ved innleggelse eller ved samtaler i en poliklinikk.

Søknad om innleggelse skjer via fastlege, NAV/sosialkontor eller spesialisthelsetjeneste.

Medisinsk oppfølging
ved innleggelse får alle pasiener en legeundersøkelse for å kunne gi best mulig medisinsk oppfølging i abstinensfasen. Det foretas alltid medisinskfaglige vurderinger knyttet til behandlingsinnhold og varighet.

Kontaktsykepleier
Alle pasienter får en kontaktsykepleier/vernepleier og avdelingens sosionom kan bistå pasienter ved behov for kontakt med NAV eller andre offentlige kontorer.

Tilrettelegging
For å legge til rette for en best mulig abstinensbehandling, vektlegger avdelingen fast døgnrytme, omsorg og kontrolltiltak. Så langt som mulig tilrettelegges det for individuele tiltak, som eksempelvis fysisk aktivitet.

Samarbeid og kontinuitet
For å bevare kontinuitet og forhindre behandlingsavbrudd, samarbeider avdelingen aktivt med innsøkende instans og/eller den som skal ta hånd om videre behandling eller oppfølging.  

STABILISERING
Stabilisering er et tilbud for 1 - 4 uker og er en tverrfaglig videre avrusing som tilbys pasienter som trenger lenger tid på grunn av abstinensfase. Etter en individuell vurdering, kan pasienten tilbys stabilsieringsopphold etter akutt og/eller planlagt avrusing ved behov for medikamentell behandling og/ eller behandling av ulike sykdomstilstander.

Plan for opphold
Plan utarbeides av kontaktsykepleier og pasient, og tar hensyn til den enkeltes ressurser, behov og ev. restriksjoner. Eksempelvis for pasienter som samtykker til det, kan holdes tilbake etter avtale ( Helse- og omsorgsloven § 10-4).

Samarbeid
Ved utredning av behandlingsbehov vil avdelingen samarbeide tett med poliklinisk behandler og pasient og kan foreta utredninger og tester.

Sosionom vil være tilgjengelig for pasienten og starte samarbeid om "Individuell plan" hvis ønskelig.

I en stabilserings/utredningsfase vil samhandling med andre aktuelle hjelpetjenester og samordning av tilbud være viktig. Avdelingen inviterer derfor samhandlingspartnere med i samtaler med pasienten når dette er ønskelig.

Familie
Pårørende inviteres til samtale etter samtykke fra pasienten. Avdelingens barneansvarlige vil sørge for at alle pasienter blir spurt om deres barn og hvilken situasjon de er i for å eventuelt iverksette hjelp for dem.

Pårørende kan også på eget initiativ kontakte barne- og pårørendekontakten ved Rogaland A-senter.

AKUTT AVRUSING
Ved akutt fare for liv og helse, kan fastleger, legevakt, leger i bedrifthelsetjenester henvise til akutt innleggelse på avrusingsavdelingen 1- 3 døgn med videre avrusning og avklaring av behandlingsbehov.

Kompetanse
Avdelingen er tverrfaglig bemannet hele døgnet. Personalet består av lege/psykiater, sykepleiere, vernepleiere, sosionom og hjelpepleier. Personalets oppgave er å ivareta pasientene på en forsvarlig måte i en avrusnings - abstinensfase.  

Legeundersøkelse
Mange er engstelige for abstinenser ved avrusning. Ved innleggelse blir alle pasienter undersøkt av lege. Da blir det også gjort en individuell vurdering om det er medisinske behov for medikamentell nedtrapping som ledd i forebygging og lindring av abstinenser.

I tillegg har avdelingen tilbud om øreakupunktur og urtete for å lindre abstinenser, fordi erfaringen tilsier at mange opplever at dette lindrer lettere plager.

Samtaler og aktiviteter
Avdelingen har en rolig atmosfære der pasientene kan føle seg trygge og beskyttet under innleggelsen. Vi har også undervisning/samtalegrupper og tilbyr korte turer i nærområdet.