Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Hvem kan få behandling på avdelingen?


1. Gravide og småbarnsfamilier
Gravide som har behov for å være innlagt for å holde seg rusfri i svangerskapet har tilbud om opphold og behandling. Innleggelse kan skje på frivillig grunnlag eller etter Lov om Helse- og omsorgstjenester §10-3.Partner til gravid kan også få tilbud.

AGS har også tilbud om opphold og behandling for mor, far og den nyfødte, og familier med barn inntil skolealder. Innleggelse skjer på frivillig grunnlag og i tett samarbeid med barneverntjenesten.
 
2. Behandlingstilbudet gjelder også for
  • mødre og/eller fedre med barn de har omsorg for, men barna blir ivaretatt av andre under behandlingen
  • mødre og/eller fedre som ikke har daglig omsorg for barna sine, der det vurderes å tilbakeføre barna eller foreldrene skal gjenoppta samvær med barna.3.
3. Stabiliteringsopphold
Dersom det er ledig kapasitet kan avdelingen i kortere perioder også ta i mot  kvinner med behov for stabiliseringsopphold i etterkant av avrusing.


Gravide
Når kvinner bruker alkohol, andre rusmidler eller vanedannende medikamenter i svangerskapet kan det ufødte barnet bli skadelidende. Skadene kan være av forskjellig art og alvorlighetsgrad. Noen ganger viser skadene seg tidlig i barnets liv, gjerne i form av abstinenser. Barnet kan også streve med å ta til seg mat eller falle til ro. Andre ganger vises problemene først når barnet blir eldre – da i form av psykiske, sosiale eller læringsmessige vansker.
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) tilbyr behandling til gravide som ønsker å gjennomføre et rusfritt svangerskap.
Tilbudet gjelder også kvinnens partner. Gravide som ønsker støtte og hjelp til nedtrapping av LAR-medikament i trygge omgivelser kan også få tilbud om behandling. 

Innleggelse kan skje på frivillig grunnlag eller etter Lov om Helse- og omsorgstjenester §10-3.
Fokus i behandlingen
  • Skjerme kvinnen og barnet for ytterligere rusmiddelpåvirkning i svangerskapet
  • Hjelp til mestring av rus og psykisk helse
  • Styrke omsorgskompetansen
  • Støtte til utvikling av trygg tilknytning
  • Tilrettelegge for tiden etter utskriving
Småbarnsfamilier
AGS har også tilbud om opphold og behandling for mor, far og den nyfødte, og familier med barn inntil skolealder. Innleggelse skjer på frivillig grunnlag og i tett samarbeid med barneverntjenesten.
Behandlingstilbudet gjelder også for
  • mødre og/eller fedre med barn de har omsorg for, men barna blir ivaretatt av andre under behandlingen
  • mødre og/eller fedre som ikke har daglig omsorg for barna sine, der det vurderes å tilbakeføre barna eller foreldrene skal gjenoppta samvær med barna.
Behandlingen fokuserer på den voksnes individuelle utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, og på samspill mellom foreldre og barn der formålet er å fremme trygg tilknytning hos barnet og å styrke omsorgskompetansen hos foreldrene.
Døgnbehandlingstilbudet for foreldre og barn varer minimum 4 til 6 mnd. I behandlingen benytter vi metoder som samtaler, grupper, undervisning og miljøobservasjoner. I tillegg benyttes filmopptak for kartlegging av ressurser og vansker i foreldrerollen. Metodene brukes som grunnlag for veiledning i forhold til forståelse av samspill mellom foreldre og barn.
kj%c3%b8kken 2a stue 2a stuea midtstue 2a
Personalet i AGS har tverrfaglig kompetanse med grunnutdanning som sykepleiere, vernepleiere og barnevernspedagoger, og har tett samarbeid med leger og psykologer.
Personalet har bred kompetanse på å gi hjelp og støtte til sped- og småbarnsfamilier med rusvansker. Vi benytter ulike metoder med formål å veilede foreldre i deres forståelse av samspill med barnet som for eksempel samtaler, undervisning og filming.
Overgangsleilighet
AGS disponerer en leilighet som pasienter/familier kan bo i en overgangsfase mellom døgnbehandling og utskrivelse til egen leilighet. 
Erfaringer har vist at denne perioden kan være svært sårbar for familiene, og overgangsleiligheten kan fungere som en arena der de får muligheten til å trene for eksempel på bo- og hverdagsfungering for seg og sin familie. Et opphold i denne leiligheten fordrer ambulant oppfølging av personal ved AGS.
overgangsleilighet 3 overgangsleilighet 2a
Beliggenhet
AGS ligger i underetasjen i klinikkbygget og har en fantastisk utsikt til Byfjorden, i retning Ryfylke. Det er 8 pasientrom til sammen, og 4 av dem kan gjøres om til 2 familierom. Overgangsleiligheten ligger ca 5 min gangavstand fra avdelingen, og har samme flotte utsikten.
Her er det kort vei til flotte turområder.
Henvisning
Gravide som henvises til opphold ved Rogaland A-senter prioriteres og vil vanligvis ikke ha ventetid for innleggelse.
For spørsmål om ventetid for familieplass kan avdelingen kontaktes direkte.
Vi er tilgjengelige for henvendelser og spørsmål, og møter gjerne samarbeidspartnere, gravide og småbarnsforeldre til et uforpliktende informasjonsmøte før innsøking blir tatt stilling til.
Henvisning for de som ikke har rett til nødvendig helsehjelp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra før sendes til:
Helse Stavanger HF, Klinikk for psykisk helse, barn, unge og rusavhengige, Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, Inntak- og oppstartsteam (IO-team), postboks 8100, 4068 Stavanger
Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med oss på telefon 5172 9030/51729000 eller mobil nr 918 39 332.
Epost: ane.oppedal.seland@rogaland-asenter.no
Kontakt
Kontakt oss på telefon:
51 72 90 00 / 51 72 90 30
Mobil: 918 39 332

ane.oppedal.seland@rogaland-asenter.no