Telefon 
51 72 90 00
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart
Postadresse
Dusavikveien 216, 4028 Stavanger

Behandling individuelt

Strand-mann-nov-08-854
Illustrasjonsfoto: Marit Vasshus
Ut i fra hvilke behov du har og hva du ønsker, kan du få individuell terapi / individuelle samtaler. Utgangspunktet er en individuell kartlegging som munner ut i en individuell behandlingsplan.

Basis kartlegging

Helsedirektoratet har besluttet at alle nye pasienter i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB - rusbehandling) i starten skal gjennomføre en basis kartlegging. Dette er fordi vi raskt skal danne oss et godt bilde av den enkelte pasient sine problem, for å kunne tilby best mulig hjelp. Ved Rogaland A-senter starter kartleggingen ved at du som er pasient får en sms hvor du blir bedt om å logge deg inn ved hjelp av «Min ID» for å svare på noen kartleggingsskjema. Svarene du gir lagres i din journal. Deretter vil det vanligste være at du innkalles til 3 timeavtaler i poliklinikken. Det vil stå skrevet i brevet du mottar, om avtalene er pr telefon eller ved oppmøte. Første avtale er en samtale hvor du, eventuelt sammen med pårørende, har god anledning til å beskrive ditt problem med dine ord. Neste avtale er en legekonsultasjon. Våre leger er særlig oppmerksom på skader du kan ha pådratt deg som følge av din bruk av rusmidler. Siste konsultasjon i kartleggingen består av flere spørsmål om livet ditt til nå, rusmiddelbruk, tidligere behandling og annet. I den siste samtalen er det også satt av tid til å drøfte ulike behandlingsmuligheter. Saken din blir vurdert i et tverrfaglig møte i poliklinikken hvor vi tar en «klinisk beslutning», basert på innhentet informasjon og på dine ønsker. Det er en avgjørelse knyttet til om du skal få behandling innen TSB (rusbehandling), eller om behandlingen din best ivaretas av kommunen eller innen psykisk helsevern. I det tverrfaglige møtet blir det også bestemt om behandlingen skal være ved innleggelse eller poliklinisk. Deretter får hver pasient beskjed om videre behandling pr brev. Pasientene kan også følge med på beslutninger som blir tatt, brev som blir sendt og timeavtaler ved å lese egen journal via HelseNorge.no.

Hvor ofte til samtaler?
Hvor ofte du skal komme til samtaler og /eller hvor lenge du skal gå i behandling, vil være en del av en behandlingsplan. 

Ulike typer behandling
Terapeutene i poliklinikken har utdannelse i ulike terapiformer og i indviduell terapi er psyko-dynamisk , kognitiv eller løsningsfokusert terapi de vanligste behandlingsformene. Mentaliseringsbasert behandling er et satsningområde som alle terapeuter har valgt å fordype seg i.

Oppdatert 17.08.2020