Henvisning til akuttjenesten

PT6A6583-Gravideavd-seng
Mennesker med rus og avhengighetslidelser kan oppleve akutte alvorlige situasjoner som gjør at de trenger umiddelbar hjelp. Det kan være akutte fysiske, psykiske eller sosiale problemer samtidig med, eller som følge av, rusmisbruk.

INNLEDNING

Det gjøres en helhetlig vurdering av pasientens helsesituasjon for å få svar på om det er behov for innleggelse eller om det er forsvarlig å vente på annen hjelp i kommunen eller innsøking til annen behandling. 

Henvisning og vurdering
Fastlege, sosialtjenesten eller legevakt henviser pasienten til akuttbehandling i spesialisthelsetjenesten. Akutt innleggelse er for pasienter med et sykdomsbilde/ problematikk som ikke kan vente på å få en vurdering av sin tilstand.

Les mer om kriteriene for akutt rusbehandling på nettsidene til Helsedirektoratet
 

FØR

Det er vanskelig å forberede seg på noe akutt. Men det er viktig at pasienten selv, henvisende instans eller pårørende gir personalet informasjon om hva som har skjedd med pasienten i forkant, eventuelle sykdommer, medisiner, hva som er inntatt av rusmidler og annet som kan påvirke situasjonen som er oppstått. Det er også viktig å vite hvem som er pårørende, pasientens fastlege og eventuelt andre kontaktpersoner.
Alvorlige somatiske eller psykiatriske tilstander skal prioriteres før behandling av ruslidelser.
 

UNDER

Ved innleggelse stabiliseres pasienten først, og så prøver man å finne ut hva som er rett hjelp eller behandling videre. Akutt rusbehandling innebærer en helhetlig vurdering av den akutte situasjonen og i noen tilfeller videre innleggelse.
Ved ankomst tas pasienten imot, og det gjøres en kartlegging av rusmiddelmisbruk og sosial situasjon, samt at det vil bli gjort en undersøkelse av pasientens fysiske og psykiske helse. På bakgrunn av undersøkelsen blir det foretatt en vurdering av hvilken behandling som vil være mest hensiktsmessig. Det kan være:
  1. Videre undersøkelser, og poliklinisk oppfølging
  2. En løsningsorientert kriseintervensjon
  3. Å etablere samarbeid med ruspoliklinikker eller andre spesialister
  4. Å etablere samarbeid med helse- eller sosialtjenesten i kommunen
  5. Akuttinnleggelse for observasjon og / eller behandling med fokus på stabilisering av situasjonen
Pasienten tilbys medisinsk behandling og stabilisering, motivasjons – og endringssamtaler, kartlegging av pasientens sosiale og familiesituasjon, inkludert barnekartlegging.
For noen pasienter vil det vurderes som nødvendig og hensiktsmessig å starte en avrusing i form av nedtrapping av medikamenter.

Nedtrapping eller avrusing fra vanedannende rusmidler medfører ubehag/abstinenssymptomer – der omfang og varighet av abstinenssymptomene avhenger av rusmiddel, inntaksmåten og varigheten på inntaket.

En akutt poliklinisk vurdering tar vanligvis et par timer.
En akutt innleggelse varer i opptil tre døgn. De fleste pasienter reiser hjem etter innleggelsen. Noen pasienter blir liggende lenger for å gjennomføre en avrusing.
 

ETTER

Behandling av rusmiddelavhengighet tar tid. Rusmiddelbrukeren vil etter endt akuttbehandling fortsatt være avhengig av tidligere brukte legemidler, stoffer eller rusmidler. Psykiske symptomer slik som lengsel eller trang til å innta rusmidlet vil kunne opptre lenge etter endt bruk og krever videre behandling eller avgiftning enten poliklinisk eller inneliggende.
Psykoedukativ oppfølging, herunder mestringsøvelser, utforming av meningsfull hverdag, gjenoppbygging av pasientens relasjoner, med mer, hører under langsiktige tiltak i behandling av pasienter med rusmiddelavhengighet.
Ved tilbakefall er det viktig å søke hjelp raskt. Da kan man sikre at man ivaretar den bedrede funksjon som man har oppnådd.
Når pasienten er ferdigbehandlet og den akutte krisen er håndtert vil den videre oppfølgingen være i kommunen ved fastlege eller sosialtjenesten/NAV, eller behandling i spesialisthelsetjenesten på institusjon eller poliklinisk. 


 
 
 
Kontakt
En dør inn:
Instanser med henvisningsrett til TSB ringer 51 72 90 00 og ber om vakthavende lege