Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON

Om oss

Formål/virksomhetsidè
Forebygge og behandle skadelig rusmiddelbruk og avhengighet.

Forebygging retter seg mot individer, grupper og samfunn. Målet er å komme tidlig inn med tiltak. Behandlingen er tverrfaglig og tilbys enkeltmennesker, par, familier og pårørende. Det legges spesiell vekt på å nå barn som lever i familier med problematisk bruk av rusmidler. Vi skal til enhver tid utøve fagkritikk og fagutvikling innen de områdene som er vår oppgave, og driver derfor også klinikknær og praksisrelevant forskning.

Overordnet mål
Fremme helse, livs- og rusmestring.

Profil
"Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre uten at han holder noe av dets liv i sin hånd. (K. Løgsstrup)

Rogaland A-senter dekker alle basistjenester innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og tilbyr bredspektret og individuelt tilpasset behandling på et høyt profesjonelt nivå.

Den enkeltes liv og valg påvirker alltid andres liv og valg. Av den grunn har Rogaland A-senter en særskilt oppmerksomhet på den betydning relasjoner får for menneskers liv. Spesielt er vi opptatt av barns situasjon i familier med problematisk rusmiddelbruk. Vi ønsker å bidra til endringsprosesser som gjør at både pasienter og pårørende får øket sin evne til mestring og livsutfoldelse.

Vi prioriterer samarbeid internt og eksternt for å løse utfordringer og oppgaver i fellesskap.

Vi tilrettelegger for de gode relasjonene:
 • mellom pasient eller pårørende og behandler
 • mellom pasient og dennes familie og nettverk
 • mellom pasienter
 • mellom samarbeidspartnere, oppdragsgivere og våre avdelinger
 • mellom arbeidskolleger

Eier
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland eier Rogaland A-senter AS.  Stiftelsens styre er generalforsamling for Rogaland A-senter AS. Administrasjonen har kontorer i Kongsgt. 48 i Stavanger, og  daglig leder i Kirkens Bymisjon Rogaland er Arnfinn Fiskå.

Mer informasjon om Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland finner du her.

Visjoner og verdier
”Ærefrykt for livet” er Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland sin visjon, og felles verdier er:
 • Likeverd og fellesskap
 • Solidaritet og rettferdighet
 • Engasjement og kunnskap
Oppdragsgivere
Rogaland A-senter er en del av spesialisthelsetjenesten og har oppdragsavtale med Helse Vest RHF. Les mer her

Informasjonsfolder om Rogaland A-senters behandlingstilbud 

I tillegg er Rogaland A-senter AS et av syv nasjonale kompetansesenter for rusproblematikk med Helsedirektoratet som oppdragsgiver. Oppdragene favner både kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten og i kommunene.  Helsedirektoratets egne hjemmesider kan du finne her

Les mer om kompetansesenteret her

Informasjon om og fra de nasjonale kompetansesentra finnes her.

Kvalitetsindikatorer
Det er utarbeidet nasjonale kvalitetsindikatorer for tverrfaglig spesialisert behandling. Disse er :
 • Individuell Plan
 • Ventetid for primærbehandling
 • Avbrutte behandlingsforløp
 • Gjennomføring av brukerundersøkelser
I tillegg har Rogaland A-senter valgt en intern kvalitetsindikator:
Kartlegging og oppfølging av barn til pasienter.

Rogaland A-senter har opprettet et kvalitetsutvalg med fagsjef som leder, som skal sikre kvaliteten på våre tjenestetilbud.

Brukerundersøkelser
Rogaland A-senter gjennomfører halvårlige avdelingsvise brukerundersøkelser.

Brukerutvalg
Brukerutvalget ved Rogaland A-senter består av representanter utpekt fra brukerorganisasjonen Vekst, Stiftelsen NOA og Arbeidernes Edruskapsforbund.

Helsefremmende arbeid
Rogaland A-senter er medlem i Norsk nettverk for helsefremmende arbeid med 3 fokusområder:
 1. Rusproblemer blant pasienter innlagt i somatiske sykehusavdelinger. I samarbeid med Stavanger Universitetssykehus.
 2. Behandling av rusproblemer: En mulighet til livsstilsendring i forhold til tobakk, kosthold og fysisk aktivitet / hvile.
 3. Behandling av rusproblemer: Skadereduserende praksis for rusmisbrukeres barn og pårørende.
Rogaland A-senter er en del av Helse Vest sitt tilbud innen tverrfaglige spesialisthelsetjenester.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie