Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
12.01.2015
MArit Vasshusa

Søknad på midler til kommunalt rusarbeid 2015

Gjennom tilskudd til kommunalt rusarbeid vil regjeringen øke kapasiteten slik at mennesker med rusrelaterte problemer, eventuelt kombinert med psykiske lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tilbud. Midlene kan også brukes til å ansatte mennesker med brukererfaring eller erfaringskonsulenter. Alle kommuner kan søke midler for 2015. Det er satt av 448, 8 millioner på stasbudsjettet. Søknadsfrist er 16.februar 2015.
Informasjon og søknad:  
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/kommunalt-rusarbeid-2015.aspx

Kontakter:
Tore Sørensen
tore.sorensen@helsedir.no
241 63 792

Kari Britt Åkre
Kari.Britt.Akre@helsedir.no
241 63 993
Referanse til statsbudsjettet:765.62 Helse og omsorgsdepartementet

Bakgrunn
Kommunalt rusarbeid omfatter et bredt felt fra forebygging og skadereduksjon til utfordringer knyttet til bolig og å opprettholde boforhold, psykososial rehabilitering og behandling. 

Kapasiteten i det kommunale rusarbeidet er sentral for å kunne utvikle individuelt tilpasset og sammenhengende tjenester til målgruppen.   

Sentrale grunnlagsdokumenter er blant annet: 
•    St.meld. nr. 47(2008-2009)  Samhandlingsreformen
•    Mld. St. 30 (2011-2012) "Se meg" 
•    IS-2076,  Veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid, "Sammen om Mestring"
•    IS-1948 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser 
•    Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, "Bolig for velferd"

Tilskuddsøker bør se denne og andre tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet samt ordninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Husbankens virkemidler mv. i sammenheng med den samlede innsatsen lokalt.

Hvem kan søke
Alle landets kommuner kan søke om tilskudd.  Kommuner kan velge å utvikle tiltak og tjenester i samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor eller andre aktører. Ved samarbeid skal en kommunene søke på vegne av samarbeidspartnerne, og er økonomisk og administrativ ansvarlig overfor Helsedirektoratet .

Mål for ordningen
Målet for tilskuddsordningen er å øke kapasiteten i det kommunale rusarbeidet slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer, alene eller i kombinasjon med psykiske- og eller andre tilleggsproblemer og lidelser, sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Målgruppe
Mennesker med rusmiddelrelaterte problemer

Kriterier for måloppnåelse
Kriteriene for måloppnåelse knyttes opp til ordningens formål og målsetting, men kan variere avhengig av de enkelte tiltak og tjenestenes egenart og mål.

Tilskuddsmottaker må i rapportering på måloppnåelse kunne:

•    Vise til gjennomført kartlegging av målgruppens omfang og behov for tjenester for eksempel gjennom BrukerPlan.
•    Gjøre rede for i hvor stor grad er målene som er satt for det enkelte tiltak/tjensteer oppnådd.
•    Redegjøre for brukernes erfaringer med tjenesten blant annet gjennom gjennomførte brukerundersøkelser og for eksempel klient og resultatstyrt praksis (KOR).
o    Vise til økt kapasitet, tilgjengelighet og forbedring av tjenestetilbudet til målgruppen 
•    Beskrive kvaliteten i tjenesten/tiltaket med fokus på:
o    brukermedvirkning på system og individ nivå.
o    utvikling av helhetlige og sammenhengende bruker- og pasientforløp, herunder tatt i bruk verktøy, utarbeidet prosedyrer og rutiner og opprettet fora for samhandling.
o    iverksatte kompetansehevende tiltak i og på tvers av tjenestene.
Krav til søknadens innhold og form
Søknaden skal inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, budsjett og eventuelle samarbeidspartnere, mm.
Hvordan søke
Søknad skal fylles ut i vedlagt søknadskjema og sendes til fylkesmannsembetet.
karl johan cf2ff3ad-8436-47e7-9804-c98d3f6d4632
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie