Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
logo-kbm
EN DEL AV KIRKENS BYMISJON
14.03.2013
Marit Vasshus

Bedre tverrfaglig innsats

Haugesund og Tysvær kommuner er blant de åtte norske kommunene som prøver ut den danske modellen for bedre innsats på tvers av tjenestene. Her beskrives modellen.
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) BTI er en samarbeidsmodell, som sikrer helhetlig og koordinert innsats overfor barn,unge og familier det er knyttet bekymringer til uten at det blir oppfølgingsbrudd. Målgruppen får ikke alltid den oppfølgingen de trenger. Dette skyldes blant annet at ansatte ikke samarbeider i tilstrekkelig grad med andre tjenester og sektorer.

Innhold i modellen
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til
 • Samarbeidsmodell
 • Stafettholder
 • Stafettlogg
 • Verktøy
Bedre Tverrfaglig Innsats ble utviklet i samarbeid med en rekke danske kommuner, regioner og organisasjoner. Erfaringene viser at aktørene får bedre og gjensidig forståelse og oversikt over hverandres oppgaver og blir bedre til å koordinere innsats og ansvar slik at oppfølgingen blir mer helhetlig og sammenhengende. I tillegg sikrer modellen at innsatsen blir dokumentert og fremmer god overgang mellom ulike tjenester.

I desember 2011 fikk Helsedirektoratet tillatelse til å tilpasse BTI-modellen til norske forhold av Socialstyrelsen. Målet er å utvikle BTI-modellen sammen med åtte nøkkelkommuner og regionale kompetansesentre på rusfeltet til inspirasjon for alle landets kommuner, slik at de som ønsker det, kan ta denne i bruk.

BTI-modellen beskriver hvordan samarbeidet kan tilrettelegges på tre ulike nivåer, avhengig av innsatsens omfang og antallet tjenester og instanser som er involvert.

Modellen er dansk og oversatt og tilpasses norske forhold etter tillatelse fra Socialstyrelsen i Danmark.www.tvaerfaglig-indsats.dk. Dette er en oppfølger av veilederen «Fra bekymring til handling» (IS 1742).

En fast samarbeidsstruktur
 • Én medarbeider, en stafettholder med ansvar for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet og dokumentere dette i en stafettlogg.
 • Handlingsveiledere (arbeidsgang) til ansatte i ulike tjenester;
  • Barnehager
  • Helsestasjoner, skolehelsetjenester og helsestasjoner for ungdom
  • Skoler, SFO og PPT
  • Tjenester og helseinstitusjoner for voksne, som plikter å følge opp mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter.
 • (Jfr.: Spesialisthelsetjenesteloven, § 3-7a. Om barneansvarlig personell mv. og Helsepersonelloven, § 10a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende.)
 • Konkrete verktøy; mal for nettverkskart, skjema for samtykke, observasjonsskjema, bekymringsskala vedrørende barn, bekymringsskala vedrørende foreldre for å avdekke barn som
 • trenger noe ekstra, veiledning til motiverende samtale, mal for dagsorden til BTI-møte m.m.
 • Implementeringsveileder
 • Forslag til kartleggingsverktøy eller selvevaluering for kommunene.
Grip stafetten!
Stafettholders ansvar og oppgaver er følgende:
 • koordinerer innsatsen
 • innkaller til tverrfaglige møter
 • foreslår dagsorden
 • innkaller til ad hoc-møter ved behov
 • leder møtene
 • introduserer nye parter
 • gir beskjed til de som ikke skal møte eller følge opp, avslutte arbeidet
 • involverer brukere
 • kontaktperson
 • loggfører
Det tverrgående samarbeidet kan være mer eller mindre omfattende og involvere få eller mange tjenester eller instanser. Inndelingen i nivåer og kompleksiteten i samarbeidet er illustrert med puslespillbrikker, der hver og en er nødvendig med tanke på helheten i innsatsen.

Tre nivå i modellen
Nivå 3.  Her er det behov for et bredt samarbeid. Når f.eks. barnevernet eller andre sentrale hjelpetjenester er involvert, kan saksbehandleren i den aktuelle tjenesten overta ansvaret for koordineringen og bli stafettholder.

Nivå 2 Her koordinerer to eller flere tjenester/ instanser innsatsen slik at alle arbeider etter felles målsetninger og er oppmerksomme på hverandres innsats.

Nivå 1 Her involveres en enkelt tjeneste eller én avdeling. Medarbeiderne kan hente råd og veiledning hos andre uten at det fører til tverrsektorielt samarbeid

PDF av brosjyren

Kontaktperson for Bedre tverrfaglig innsats: Bernt Netland, koordinator tidlig intervensjon
e-post: bernt.netland@ras.rl.no
mobil: 917 22 548
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie