Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Behandlingstilbud til gravide og småbarnsfamilier

shutterstock_162051092%5B1%5D-b
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier
Gravide som er bekymret fordi de har brukt alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika i svangerskapet kan få råd, oppfølging og behandling ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier på Rogaland A-senter. Også gravide som tidligere har hatt vansker med sitt forhold til rusmidler og som ønsker hjelp til å bli trygg på sin evne til mestring av rus, kan få tilbud om behandling.
Når kvinner bruker alkohol, narkotika eller vanedannende medikamenter i graviditet kan barnet ta skade.  Skadene kan være av forskjellig art og alvorlighetsgrad. Noen ganger viser skadevirkningene seg tidlig i barnets liv, gjerne i form av abstinenser. Barnet kan også streve med å ta til seg mat og finne ro. Andre ganger kommer skadene til syne først når barnet blir eldre. Da vil de kunne vise seg i form av psykiske, sosiale eller læringsmessige utfordringer hos barnet.

For noen vil poliklinisk behandling være tilstrekkelig.  Andre vil ha nytte av innleggelse på Avdeling for gravide og småbarnsfamilier.  Oppholdet på avdelingen kan vare i en periode av svangerskapet, fram til fødsel eller fram til barnet er noen måneder gammelt. 

Avdelingen har en overgangsleilighet som kan benyttes etter fullført behandling i avdelingen, og på vei tilbake til samfunnet. 

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier tilbyr poliklinisk oppfølging i inntil 2 år etter utskrivning. 

VIKTIGE FOKUS I BEHANDLINGEN
  • Skjerme den gravide og barnet for rusmiddelpåvirkning i svangerskapet
  • Gi hjelp til bedre evne til mestring av vansker med rus og psykisk helse
  • Bidra til å etablere en god relasjon og et godt samspill mellom foreldre og barn
  • Gi hjelp som styrker foreldres bo- og hverdagsfungering, sosiale nettverk og fysiske helse
  • Sørge for at det blir lagt gode planer for tiden etter utskrivning i et samarbeid med førstelinjetjenesten
  • Døgnbehandlingstilbudet for foreldre og barn varer fra 3 til 5 måneder. Vi benytter mange metoder i denne delen av tilbudet, som intervjuer, samtaler og miljøterapi. Vi bruker også filmopptak for å kartlegge ressurser og utfordringer i foreldrerollen og å veilede i forhold til samspillet mellom foreldre og barn.

Alle tilbud ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier samordnes med tiltak i hjemkommunen og Stavanger Universitetssykehus ( http://eqs-forlop.sus.no/docs/doc_34056/index.html . link til digitalt verktøy for fremgangsmøte ved bekymring).

Informasjonsfolder Avdeling gravide og småbarnsfamilier.

 
Kontakt
Ønsker du mer informasjon? 
Ta kontakt med oss på telefon: 51 72 90 00
51 72 90 45 eller
Mobil: 918 39 332.


ane.oppedal.seland@rogaland-asenter.no