Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Henvisning til Tverrfaglig spesialisert behandling

Pakkeforløp - se innhold henvisning

Tverrfaglig spesialisert behandling – TSB
Tjenestene i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) utfører rus- og avhengighetsbehandling på spesialistnivå.

Hvilken vurderingsenhet skal henvisning sendes til i Helse Stavanger

Det er viktig at henvisninger sendes til rett vurderingsenhet. Feilsendte henvisninger videreformidles, men det kan forsinke saksgangen.
 
Pasienter over 30 år henvises Rogaland A-Senter
Pårørende kan også henvises Rogaland A-Senter og tilbys rett til TSB. (Barn som pårørende kan følge foreldre.) Rogaland A-Senter kan henvise videre til andre institusjoner som har avtale med et helseforetak. Vanligvis innen Helse Vest.
 
RUPO(tidligere PUT) for personer under 30 år
RUPO vurderer rett til TSB for pasienter under 30 år, og er behandlingsansvarlig for disse.

Legemiddelassistert rusbehandling, LAR
Pasienter som ønsker Legemiddelassistert rusbehandling henvises til LAR. LAR henviser videre til avrusing/døgnbehandling ved behov.

Rus og psykiske lidelser
Pasienter med ROP-lidelser – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse, kan henvises til psykiatrisk divisjon eller Oppsøkende Behandlingsteam, Stavanger (OBS). Disse kan henvise videre til avrusing/døgnbehandling ved behov. 

Akutt hjelp
Rett til TSB ved akuttilbud og kontakt med psykiatrisk divisjon
Pasienter som legges inn til avrusing akutt, får automatisk rett til TSB og fristen innfris ved innleggelse.
Pasienter som er innlagt ved psykiatrisk divisjon og henvises videre til TSB, har automatisk rett til TSB.

Hvem kan henvise til TSB?

 • Sosialtjenesten/NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege/allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Privatpraktiserende psykologer
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

Hva skal en henvisning til TSB inneholde?

Krav til kartlegging og henvisning ved innføring av pakkeforløp

Ved innføring av pakkeforløp skal kartlegging være mer omfattende i henvisningen.
Ved kartleggingen må henvisende instans sørge for at pasient og eventuelt pårørende, er delaktig for å sikre god informasjonsutveksling og dialog.
Henvisende instans bør kartlegge punktene nedenfor før henvisning sendes. Tolk må benyttes der det er nødvendig. Ved samtidige tjenester bør henvisning koordineres.

Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:

Aktuell problemstilling
 • Hva ønsker pasienten hjelp til? Det er ønskelig at brukeren selv skriver ned sine ønsker og hva det ønskes hjelp til. Brukeren bør ved behov få tilbud om hjelp til skriftliggjøring.
 • Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor behandlingen bør finne sted.
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider)
 • Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner. Hvis mulig legges det ved et skriv fra fastlegen.
 • Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med

Familie/sosialt
 • Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold
 • Arbeid/utdannelse (herunder sykemelding), økonomi og nettverk.
 • Har pasienten førerkort? se Førerkortveilederen

Andre forhold
 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk
 • Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier)
 • Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilrettelegging, ønske om kjønnsdelt behandling m.m.)
 • Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn

Vurderingsenhet

Vurderingsenheten ved Rogaland A-Senter består av et tverrfaglig team av ulike faggrupper, deriblant lege og psykologspesialist. Vurderinger foretas i henhold til Pasient – og brukerrettighetsloven § 2-1b, annet ledd og Helsedirektoratets Prioriteringsveileder for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), sist endret 2.11.15.

Det holdes vurderingsmøter ukentlig. Rettighetsvurdering skal skje på grunnlag av henvisningen.  Mangelfulle opplysninger i henvisningen kan få konsekvenser for vurderingen.

Vurderingsfrist 10 virkedager
Forskrifter pålegger vurderingsenheten å vurdere alle henvisninger innen 10 virkedager.  Alle pasienter som er henvist, skal innen 10 virkedager få informasjon om utfallet av rettighetsvurderingen. Ved rett til TSB skal spesialisthelsetjenesten innen 10 virkedager gi pasient og henviser informasjon om juridisk frist for behandlingsstart, hva fristen gjelder (utredning eller oppstart behandling) og tidspunkt for første oppmøte. 

Prioritering
Vurdering gjøres ut fra prioriteringsveileder; kost/nytte. Fristfastsettelse ut fra alvorlighet.

For å ha rett til tverrfaglig spesialisert behandling må to vilkår være oppfylt, et rimelig forhold mellom nytte og kostnadseffekt.  Alvorlighet har betydning ved fastsettelse av frist. Prioriteringsveilederen gir veiledning i forhold til å vurdere pasientens tilstand (rusomfang).

Vurderingsenheten henviser videre til behandling på Rogaland A-Senter eller til andre institusjoner som har avtale med et helseforetak. Vanligvis innen Helse Vest.

Øvrig spesialisthelsetjeneste TSB
Innen TSB finnes spesialisert behandling på flere nivå. Pasienter som har fått rett til TSB, kan henvises til andre institusjoner som har avtale med Helse Vest eller HELFO.

Ulike behandlingstilbud ved Rogaland A-Senter 

OM TSB i Helse Norge

Helse Norge er delt inn i 4 helseregioner: Helse Nord, Helse – Midt Norge, Helse Sør – Øst og Helse Vest. Hver helseregion er delt inn i helseforetak. Helse Vest består av Rogaland, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Helse Vest har fire helseforetak;
 • Helse Stavanger, Førde, Helse Bergen, Helse Fonna. Det er Vurderingsenheter i alle helseforetak. Dette organiseres ulikt i det enkelte helseforetak:
 • Helse Stavanger: Rogaland A-Senter, PUT, Sandnes og Stavanger, LAR Helse Stavanger, Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger, Psykiatrisk divisjon
 • Sogn og Fjordane: Helse Førde 
 • Hordaland: Helse Bergen, avdeling for rusmedisin (AFR)
 • Helse Fonna: Haugaland A-Senter, Legemiddelassistert rusbehandling (LAR), Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) og Distrikts psykiatriske senter (DPS)
Henvisning
Inntakstelefonen
mandag, onsdag, fredag:
kl. 9-11 og 12- 14
tirsdag og torsdag kl. 12 -14

Henvisning
Vennligst send henvisning med opplysninger du finner på denne siden under punktet:
Hva skal henvisning til TSB inneholde? link


 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie