Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Behandlingsavdeling

PT6A6120-BEhandlingavdeling-stue-m-kunst
Behandlingsavdelingen er et tilbud om kortere innleggelse inntil fire måneder for kvinner og menn som nylig har opplevd vansker på et eller flere områder på grunn av rusmisbruk. 

Målet er at pasientene etter denne behandlingstiden skal kunne flytte hjem og fortsette i jobb /studier, eventuelt med støtte fra poliklinisk behandling. Avdelingen er åpen og stiller større krav til egne ressurser og kontroll av adferd og impulser til rusing, enn de fleste andre tilbud.


Antall plasser
Avdelingen har 15 plasser.  Alle pasienter får enkeltrom.  To pasientrom må dele bad, og 13 har eget bad.

Behandlingens innhold
Behandlingen tar utgangspunkt i en kartlegging av pasientens muligheter og problemer, og munner ut i en individuell behandlingsplan. Innhold i og forløp av behandlingen varierer fra person til person, og planen følges opp i ukentlige samtaler.

Individuell behandler
Alle pasienter har individuell behandler og miljøterapeut. Avdelingsoverlegen foretar en undersøkelse av pasienter i behandlingsavdelingen og følger opp den medisinske delen av behandlingen under oppholdet. Dersom problemene er sammensatt og trenger tjenester fra flere etater/kontorer har pasientene rett på en individuell plan.

I tillegg til individuell behandling består behandlingstilbudet av:

• Fysisk trening
 • både i form av fellesturer og tilrettelat gratis trening i helsestudio. Har du smerter i bein eller rygg, eller ikke kan svømme, så tar vi naturligvis hensyn til dette og bidrar med hjelp til opptrening.
• Undervisning
 • skadelig rusbruk, både av alkohol og illegale stoffer
 • fysisk og psykisk helse
 • pasientrettigheter
 • psykiske vansker som angst, konsekvenser av kriser og
 • traumer
 • rus og familie

• andre grupper:
 • Manns og kvinnegruppe: 
  tilbud om grupper for kvinner og menn har fokus på kvinne - og mannsrollen i dagliglivet
 • Etikkgruppe:
  Samtalegruppe med fokus på etiske valg i hverdagen. Alle mennesker opplever i blant situasjoner hvor vi har behov for å tenke hva som er rett og må vurdere konsekvensene av våre valg.
PT6A6457-kantine-mat-n%C3%A6rbilde
Daglige gjøremål
Noen oppgaver knyttet til renhold av fellesrom og rydding etter måltider inngår i den daglige aktiviteten.

I tillegg til individuelle samtaler og faste felles ukentlige aktiviteter, kan vi tilby:

Familiearbeid/familieterapi
Rusavhengighet rammer alltid flere. Familie / nære pårørende vil ha behov for informasjon om pasientens forandringsarbeid, familiemedlemmer vil ønske å takle utfordringer i samspill med pasienten og pasienten vil sammen med sine nærmeste ha behov for strukturerte samtaler om problemer knyttet til relasjoner partnere/barn/foreldre. Pasienten er avhengig av støttespillere for å lykkes i sitt arbeid for å forandrer sider ved sin livsførsel.

Det er dokumentert at familieterapi er god behandling både for den med rusavhengighet og for nær familie.

Barneansvarlige
Avdelingen har 2 barneansvarlige behandlere. Disse har et særlig ansvar for å etterspørre barnas situasjon og i samarbeid med mor og/eller far tilby barna informasjon og samtaler.

Mentaliseringsgrupper
I denne gruppen trener vi på å bli flinkere til å mentalisere, det vil si å bli mer bevisst at vi tillegger hverandre hensikter, at vi forstår oss selv og andre som drevet av motiver, og at disse har form av tanker og forestillinger, ønsker og forskjellige følelser. Å ha en mentaliserende holdning innebærer å være nysgjerrig på andres og eget sinn, å ha en ikke-vitende holdning hvor en forsøker å undersøke andres opplevelser, tanker og følelser. Gruppens formål er å øke deltakernes mentaliseringsevne i nære relasjoner. Du må være villig til å snakke om relevante forhold fra ditt eget liv, du må bestrebe deg på å knytte deg til gruppen og dens medlemmer.

Ukeplan for 2017.
Interne dokumenter (pdf)