Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Behandling ved poliklinikken

shutterstock_101202202%5B1%5DSAMSPILL-%20FINGERTUPPER%20MED%20TUSJFJES
Vi ønsker at enhver som får behandling og hjelp ved poliklinikken skal oppleve seg godt møtt og ivaretatt. Vi vektlegger faglig kvalitet i vårt arbeid og tilstreber individuelt tilpasset behandling. Vårt mål er å bidra til positiv endring i den enkelte pasients liv og helse.

Individuelle samtaler

I de individuelle samtalene kartlegger vi din situasjon og lager sammen en behandlingsplan basert på dine behov og ønsker. Denne kan endres underveis. Hyppighet av samtaler kan variere, og vurderes også i samarbeid med terapeuten. Vi benytter ulike og ofte flere behandlingsmetoder samtidig og forsøker å skreddersy nettopp din behandling. I de individuelle timene utfører vi også utredning av rus- og spillavhengighet, samt utredning av andre psykiske lidelser. Vi drøfter også gjerne din somatiske helse, og kan ved hjelp av våre leger gi deg råd knyttet til denne. 

Par og familiesamtaler
Avhengighet, som rus - og spilleavhengighet, rammer langt flere enn den som er avhengig. De fleste har barn, foreldre, søsken og annen familie som kan bli sterkt berørt av familie-medlemmets avhengighet og kan ha behov for informasjon, oppfølging og behandling. Parsamtaler, familiesamtaler og familiebehandling har god effekt både for den med rusavhengighet og for nær familie.

Gruppeterapi
Mange erfarer at å jobbe med sine prosesser og utfordringer i en gruppe kan være nyttig. Våre gruppetilbud har ulikt innhold og ulik funksjon. Vi vil kunne hjelpe deg med å vurdere om noen av gruppene passer for deg. Poliklinikken har for tiden følgende gruppetilbud: 

Mentaliseringsbasert terapi
Ved poliklinikken ved Rogaland A-senter er det opprettet et behandlingsteam som tilbyr Mentaliseringsbasert terapi (MBT), kalt MBT-team.
Les mer

Kvinnegruppe
Ettervernsgruppe/ mindfulnessgruppe Informasjon om denne er særlig viktig å formidle til BA, og kanskje andre institusjoner. 
Mindfulness based Coping; MBC ( oppmerksomt nærvær) og vektlegger arbeid med:
   - stressmestring
   - regulering av følelser
   - relasjoner til seg selv og andre

Individuelt tilpasset
Behandlingsforløpene er individuelt tilpasset. Noen trenger få avklarende samtaler, andre kommer regelmessig til samtale med sin terapeut i lang tid. For noen er samtalene i poliklinikken en forberedelse til innleggelse eller en del av ettervernet etter en innleggelse. 

Målgruppe 
Både kvinner og menn kan få behandling her. Tilbudet gjelder for aldersgruppen 30 år og oppover for illegale rusmidler, og 18 år og oppover for alkohol og spilleavhengighet. 

Pårørende i alle aldre kan henvises.

Målgruppen kjennetegnes av rusproblematikk, hvor flere har andre psykiske lidelser og vansker i tillegg. Vi har også behandlingstilbud for dem som strever med spillavhengighet.

Faglig tilnærming
Vi benytter flere evidensbaserte terapiformer i behandlingen:
 • Analytisk terapi: 
  • Mentaliseringsbasert terapi (MBT) Rogaland A-senter er for tiden i gang med en storsatsning på mentaliseringsbasert behandling.
  • Intensiv korttids psykodynamisk terapi (ISTDP). 
  • Analytisk gruppeterapi
 • Kognitiv terapi
 • Affektbevissthet
 • Familieterapi :Systemisk, narrativ, løsningsorientert, strategisk eller strukturell.
 • Pedagogisk metode (psykoedukasjon)

Vi jobber tverrfaglig ved poliklinikken og har følgende yrkesgrupper på avdelingen: Leger, psykologer, familieterapeuter, sykepleiere, gruppeanalytikere, sosionomer, barnevernspedagoger og spesialkonsulenter. 

Koordinering av tiltak – sammenhengende pasientforløp
Vi samarbeider med døgnavdelinger i vår egen institusjon og hos andre aktører i Helse Vest. Likeledes har vi samarbeid med hjemkommunen, fastleger og annen spesialisthelsetjeneste. Vi tilstreber å få til sammenhengende pasientforløp. Vi deltar i ansvarsgrupper der det er ønsket.

Pårørendetilbud til familiemedlemmer og samlivspartnere
Dette er et tilbud for kvinner og menn som over tid har hatt en nær relasjon til en rusavhengig, inkludert mindreårige barn av rusmiddelavhengige. Det kan være foreldre, søsken, samlivspartnere eller andre. Ofte har pårørende spørsmål knyttet til livssituasjonen og ønsker rådføring. De kan enten inviteres inn av pasienten i behandlingen, få noen samtaler med vår barne- og pårørendekontakt eller få egen henvisning som pårørende, og dermed egen pasientrettighet.  I noen tilfeller viser vi pårørende videre til andre instanser, for eksempel Pårørendesenteret i Stavanger, Veiledningssenteret i Sandnes eller Kompasset i Sandnes.

Vi i poliklinikken tilstreber å ha et familieperspektiv i vårt arbeid. Vi har barne- og pårørendekontakt for å ivareta høyt fokus på barns situasjon i familier med rusrelaterte problemer.

Henvisning 
Henvisning til poliklinikken får du hos din fastlege, via ruskonsulent i kommunen eller fra annen spesialisthelsetjeneste. Alle henvisninger behandles av en egen vurderingsenhet ved Rogaland A-senter som utreder behandlingsbehov og gir forslag til videre tiltak og evt. pasientrettighet.  


 
Henvisning
Inntakstelefonen
mandag, onsdag, fredag:
kl. 9-11 og 12- 14
tirsdag og torsdag kl. 12 -14

Henvisning
Vennligst send henvisning med opplysninger du finner på denne siden under punktet:
Hva skal henvisning til TSB inneholde? link