Telefon 
51 72 90 00
Forløpskoordinator
913 40 233
Besøksadresser: 
Poliklinikk
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling
Administrasjon

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

PT6A6842
Rogaland A-senters avdeling for gravide og småbarnsfamilier (AGS) tilbyr behandling til gravide som ønsker å gjennomføre et rusfritt svangerskap. Tilbudet gjelder også kvinnens partner. Gravide i LAR som ønsker hjelp til å redusere sin bruk av LAR-medikament i trygge omgivelser og/eller ta del i behandlingstilbudet på avdelingen, er også velkomne til å søke. I tillegg til tilbudet om behandling med døgnopphold, gir AGS også poliklinisk oppfølging og behandling, samt langvarig ettervern. 

Tilbud til sped- og småbarnsfamilier
I tillegg til å være et behandlingssted for gravide med rusmiddelproblemer og deres partnere, har avdeling for Gravide og småbarn/ AGS også tilbud om opphold og behandling for mor, far og barn etter fødsel.  Behandlingen fokuserer både på den voksnes individuelle utfordringer knyttet til rus og psykisk helse, og på samspill mellom foreldre og barn. Behandlingen har som mål å fremme trygg tilknytning hos barnet og å styrke omsorgskompetansen hos foreldrene.

Avdeling for Gravide og småbarn er bemannet med miljøterapeuter, psykologer og lege. Personalet har særskilt kompetanse på å gi hjelp og støtte til sped- og småbarnsfamilier med rusvansker. Vi bruker ulike metoder for å veilede foreldre i deres forståelse av og samspill med barnet, som samtaler, undervisning, veiledning og filmopptak.

Hva har vi fokus på i behandlingen? 
  • Skjerme den gravide og barnet for rusmiddelpåvirkning i svangerskapet
  • Gi hjelp til økt bevissthet om og evne til mestring av vansker med rus og psykisk helse
  • Bidra til å etablere god relasjon og et godt samspill mellom foreldre og barn
  • Gi hjelp som styrker foreldres bo- og hverdagsfungering, håndtering av egen økonomi, sosiale nettverk og fysiske helse
  • Sørge for at det blir lagt gode planer for tiden etter utskrivning i et samarbeid med førstelinjetjenesten. 

Informasjonsfolder

Samarbeid med andre hjelpetjenester
Barneverntjeneste og helsestasjon er viktige samarbeidsparter under oppholdet. 

Alle tilbud ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier samordnes med tiltak i bostedskommunen og Stavanger Universitetssykehus.

Omgivelser
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier ligger i første etasje i klinikkbygget, med vakker utsikt over Byfjorden. Avdelingen har 6 pasientrom, to hyggelige stuer, kjøkken hvor det lages felles måltider, stellerom og vaktrom.

Hvem kan få tilbud ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier?
Gravide som er bekymret fordi de har brukt alkohol, vanedannende medikamenter eller narkotika i svangerskapet kan få råd, oppfølging og behandling ved Avdeling for gravide og småbarnsfamilier på Rogaland A-senter. Også gravide som tidligere har hatt vansker med sitt forhold til rusmidler og som ønsker hjelp til å bli trygg på sin evne til mestring av rus, kan få tilbud om behandling.

Innleggelse eller timeavtaler?
For noen vil poliklinisk behandling være tilstrekkelig.  Andre vil ha nytte av innleggelse på Avdeling for gravide og småbarnsfamilier.  Oppholdet på avdelingen kan vare i en periode av svangerskapet, fram til fødsel eller fram til barnet er noen måneder gammelt.

Ettervern
Avdelingen disponerer en overgangsleilighet som kan benyttes etter endt behandlingsopphold på vei tilbake til samfunnet. 

Avdeling for gravide- og småbarnsfamilier  tilbyr  poliklinisk oppfølging i inntil 2 år etter utskrivning. 

Hva skjer med barnet ved rusmiddelbruk i svangerskapet?
Når kvinner bruker alkohol, narkotika eller vanedannende medikamenter i graviditet kan barnet ta skade. Skadene kan være av forskjellig art og alvorlighetsgrad. Noen ganger viser skadevirkningene seg tidlig i barnets liv, gjerne i form av abstinenser. Barnet kan også streve med å ta til seg mat og finne ro. Andre ganger kommer skadene til syne først når barnet blir eldre. Da vil de kunne vise seg i form av psykiske, sosiale eller læringsmessige utfordringer hos barnet.

Hvor lenge varer et opphold ved avdelingen?
Døgnbehandlingstilbudet for foreldre og barn varer fra ca. 3 - 5 måneder. Vi benytter mange metoder i denne delen av tilbudet, som intervjuer, samtaler og miljøterapi. Vi bruker også filmopptak for å kartlegge ressurser og utfordringer i foreldrerollen og å veilede i forhold til samspillet mellom foreldre og barn.

Henvisning
Gravide som henvises til opphold ved Rogaland A-senter prioriteres og vil vanligvis ikke ha ventetid for innleggelse.

Vi tar imot henvisninger fra helse- og sosialtjenesten, barneverntjenesten og leger i primær- og spesialisthelsetjenesten. 

Vi er tilgjengelige for henvendelser og spørsmål, og møter gjerne samarbeidspartnere, gravide og småbarnsforeldre til et uforpliktende informasjonsmøte før innsøking blir tatt stilling til.

Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med oss på telefon: 51 72 90 00/ 51 72 90 45. 
Eller Mobil: 918 39 332. 
Epost: ane.oppedal.seland@rogaland-asenter.no

Henvisning: link til henvisningsside: http://www.rogaland-asenter.no/behandling/henvisning/henvisning-vurderingsenhet.

Fremgangsmåte ved behandlingsforløp:


Svar på henvisning
Når din henvisning er behandlet ved vurderingsenheten, får du brev om resultatet, husk derfor å oppdatere informasjon om adresse hos din fastlege, hvis du bytter bosted.

Ventetid
Når du får tilbud om behandling ved avdeling for Gravide og småbarnsfamilier, kan du få opplysninger om ventetid og andre ting du lurer på om behandlingstilbudet, ved å ringe og spør etter inntakstelefon,  kl. 09-11 på hverdager. Telefon: 51 72 90 00.

Her finner du vår venteliste: www.sykehusvalg.no
Hva tenker barn i barnehagen om barn i mors mage?
2013-Verniss14-tekst
Kontakt
Kontakt oss på telefon:
51 72 90 00 / 51 72 90 45
Mobil: 918 39 332