Rogaland A-senter - En del av Kirkens Bymisjon
ROGALAND A-SENTER
Behandlings- og kompetansesenter
for rusrelaterte vansker
Besøksadresser: 
Behandlings - og Avrusingsavd.
Gravide- og småbarnsavdeling

Dusavikveien 216
4028 Stavanger - kart
 
Poliklinikk,
Kompetansesenter rus

Møkstertunet, Skogstøstraen 37
4029 Stavanger - kart
 
Poliklinikk, avd. Bryne 
Hetlandsgt. 9
Forum Jæren - kart

Poliklinikk på Jørpeland
samlokalisert ved Ryfyke Distriktspsykiatriske senter
(Ryfylke DPS),
Jonsokberget, 4100 Jørpeland
kart
 
Administrasjon
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 
4029 Stavanger - kart
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Barnehage

pt6a5866-barnehage-to-jenter-snurrer

Kanutten barnehage


Kanutten barnehagen er en liten og koselig barnehage med 19 plasser totalt. Alderen er fra 1-6år. Barnehagen har et stort naturområde, og god plass inne. Det er en stabil og erfaren personalgruppe.

Klikk her for barnehagens egne nettsider

EIERFORHOLD
Barnehagen eies og drives av Rogaland A-senter AS.

VEDTEKTER 
Barnehagen drives i samsvar med lov om barnehager m.v. og de av departementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer. 

BAKGRUNN FOR OPPRETTELSE AV BARNEHAGEN
Barnehagen er opprettet for å gi et tilbud til barn av rusmisbrukende foreldre. Barnehagetilbudet er i utgangspunktet et pedagogisk tilbud til barna når foreldrene er i behandling ved institusjonen, enten innlagt eller poliklinisk. Det kan i tillegg være aktuelt i forbindelse med observasjon og vurderinger av pasienters barn, og i enkelte tilfeller også gi spesialpedagogisk hjelp og behandling. For å sikre et godt og stabilt pedagogisk miljø er barnehagen organisert rundt en basisgruppe. Det skal legges avgjørende vekt på basisgruppens sammensetning i forhold til alder, kjønn og funksjonsnivå for å sikre en harmonisk stabil barnegruppe.

Barnehagen er en integrert del av Rogaland A-senter.

FORMÅLSPARAGRAF
Barnehagen skal gi både barn i basisgruppen og pasienters barn et godt miljø, med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne. Barnehagen skal utvikle evne til toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuelt og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.

Det skal legges vekt på å tilpasse opplegg spesielt for pasienters barn, avhengig av hvor lenge det skal være i barnehagen og barnets individuelle situasjon.

Det skal også arbeides for god ivaretakelse av basisgruppen, med tanke på at det kan bli hyppig skifting av klientbarn.

Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Den etiske veiledning barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder, modenhet og hjemmemiljø. Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik de kommer til uttrykk ved de store kristne høytider.

OM BARNEHAGEN
Barnehagen er godkjent for 19 plasser.
Barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal er 115 m2. Utearealet er 1, 4 mål. 

Politiattest
Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest.

OPPTAK
Styrer ved barnehagen utarbeider innstilling til opptak i barnehagen. 
Opptak av pasienters barn skjer i samarbeid mellom hovedbehandler og styrer i barnehagen.
Barn som henvises fra Rogaland A- senter er barnehagens primære opptakskrets. Deretter kommer barn av ansatte og barn i Stavanger og omegn, i denne rekkefølgen. Ellers følger vi de reglene som er satt av Stavanger kommune. 
Alle barn som blir tatt opp i barnehagen har plass fram til skolestart.


ÅPNINGSTID
Barnehagens åpningstider er: mandag til fredag kl. 0730-1630.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 1200.
Kontakt
Besøksadresse
Kanutten Barnehage
Dusavikveien 216
4028 STAVANGER

Telefon: 51 72 90 00

Fungerende styrer
Kjersti Wigestrand
Telefon:  51 72 90 53

Send epost

Åpningstider
mandag til fredag:
kl. 07:30-16:30.
Julaften, nyttårsaften og onsdag før Skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12:00
pt6a6052-bhage-spisebord-med-barnestoler
pt6a5970-barnehage-puslebiter
pt6a6044-ett%c3%a5ring-leker-p%c3%a5-gulvet
pt6a5931-barnehage-innend%c3%b8rs-med-3-barn
pt6a5995-barnehage-garderobe
pt6a6740-legoklosser-med-palme
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus